Gegevensuitwisseling (MIG6)

De energiemarkt is opgebouwd rond prestaties van de netbeheerders en de energieleveranciers die onderling op een vlotte, beveiligde en gestandaardiseerde wijze moeten kunnen communiceren en gegevens uitwisselen teneinde de klanten optimaal te kunnen bedienen.

Het marktmodel vereist bijvoorbeeld het inwinnen van de metergegevens door de distributienet-beheerders die deze dan doorgeven aan de leveranciers, welke vervolgens factureren aan hun klanten. Deze aansluitprotocols worden MIG genoemd (momenteel MIG 4). De energietransitie die momenteel aan de gang is, noodzaakt een evolutie. Een nieuw gecentraliseerd systeem van gegevensbeheer, MIG 6 genaamd, is momenteel in volle ontwikkeling. Het systeem zal dus de marktontwikkelingen moeten ondersteunen en de uitwisseling van berichten en gegevens tussen de partijen moderniseren. Het zal vooral toelaten om aan de klanten een nieuwe ervaring en nieuwe diensten aan te bieden.

"De invoering van een gecentraliseerd clearing house is fundamenteel om de nieuwe marktontwikkelingen te faciliteren. De leveranciers benadrukken het belang van dit eenvormig en transversaal systeem van gegevensuitwisseling voor heel de Belgische gas- en elektriciteitsmarkt."

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG
#F5D3D5
Donker

Voordelen voor de klanten

Het toekomstig systeem van central clearing house heeft als ambitie klaar te staan voor de toekomst en aangepast te zijn aan de nieuwe marktvoorwaarden (invoering van digitale meters, individuele elektriciteitsproductie, toename flexibiliteit, vraagbeheer, enz.).

De voordelen voor alle betrokken partijen, o.m. de klanten, zijn talrijk:

  • Concrete en frequente informatie: een betere controle door de klant over zijn verbruik stimuleert de energie-efficiëntie
  • Meer gegevens die worden uitgewisseld, waaronder de lokale productiegegevens (zonnepanelen, micro warmte-krachtkoppeling, enz.) met bijgevolg een transparante uitkering
  • Energiediensten op maat zullen kunnen voorgesteld worden op basis van de analyse van de gegevens en verbruiksprofielen
  • Aanpassing van de vraag in functie van de prijssignalen (dynamische tarieven)
  • Niet meer nodig om aanwezig te zijn voor de meteropname noch om zelf de verbruiksgegevens te versturen

Meerdere van bovenvermelde elementen vereisen de aanwezigheid van een digitale meter. FEBEG is ervan overtuigd dat het systeem van digitale meters zonder twijfel een hefboomeffect zal hebben op de nieuwe mogelijkheden die door het gecentraliseerd Clearing House worden aangeboden. Het nieuw systeem zal voor de leveranciers efficiëntiewinst opleveren aangezien het de verschillende interfaces die hen momenteel verbinden met de verschillende distributienet-beheerders vervangt door één unieke interface.

#C7E5F8
Donker