Wanbetalingsprocedures

Een ruimer bescherming van de verbruiker van gas en elektriciteit

De bescherming van de gas- en elektriciteitsverbruiker in België is zeer verregaand in vergelijking met andere landen. Bovenop een verplicht federaal wettelijk kader werd er door alle leden van FEBEG vrijwillig een consumentenakkoord ondertekend. De gas- en elektriciteitsconsument  geniet zodoende van een bescherming zonder gelijke in andere sectoren: de bescherming van de eindklant is veel uitgebreider.

Regionale wanbetalingsprocedures

De te volgen procedures in geval van wanbetaling van de gas- en elektriciteitsfacturen zijn op regionaal niveau wettelijk vastgelegd:
 

  • Alle regio’s leggen de leveranciers op om een aanmaningsbrief te sturen en daarna een ingebrekestelling wanneer de klant zijn factuur niet betaald heeft binnen de termijn.
  • De te respecteren termijnen voor deze verzendingen zijn eveneens regionaal vastgelegd.
  • De vermeldingen die verplicht in deze correspondentie moeten voorkomen worden door de regionale overheden bepaald. Zowel in de aanmaningsbrief als in de ingebrekestelling vermeldt de leverancier de mogelijkheid van een minnelijke schikking (betalingsplan met de leverancier of via het OCMW …). De procedure van de budgetmeter wordt eveneens expliciet vermeld (in Wallonië en Vlaanderen).

Over het algemeen is in de meeste sectoren een wanbetaling reden tot een snelle stopzetting van de levering van de betrokken producten of diensten. De context waarbinnen de leveranciers van gas en elektriciteit handelen, is een stuk veeleisender wat dat betreft.

#A2D3F3
Donker

Wanbetalingen, een ernstig probleem voor de leveranciers 

Behalve de energie omvat de energiefactuur nog meerdere andere posten (de enige component die de leverancier toekomt is het zuive energie component van de factuur).

Voor een belangrijk stuk van de factuur speelt de energieleverancier de rol van incassobureau voor rekening van de openbare diensten en de netwerkbeheerders. In het geval van wanbetaling blijft de leverancier ondanks alles het merendeel van de bedragen verschuldigd aan deze laatsten (netkosten, taksen, heffingen enz.).

De wanbetalingen hebben aanzienlijke financiële consequenties: Volgens een studie uitgevoerd door SIA Partners, de gemiddelde dubieuze schuld voor Belgische energieleveranciers tussen 2016 en 2020 bedraagt 75 miljoen euro (opgeschaald). Deze verliezen verbeteren niet de reeds precaire financiële situatie van de belangrijkste Belgische leveranciers, die in 2021 een gemiddeld (rekenkundig) verlies van -0,5% leden (Ebit-marge).

#E3EDCA
Donker

Nieuws

Betaalfaciliteiten voor gas- en elektriciteitsverbruikers

16/02/2022 | Artikel

Een balans per 15 december 2021 van de betalingsfaciliteiten die in het kader van de Coronaviruscrisis (en het daaropvolgende economisch herstel) zijn toegekend, maar ook een eerste analyse van de ontwikkeling van de situatie ten aanzien van de aanzienlijke stijging van de energieprijzen op de internationale groothandelsmarkten en de geleidelijke vertaling daarvan in de detailhandelsprijzen voor energie.

Zo vlug mogelijk ingrijpen om schuldopbouw tegen te gaan

16/07/2018 | Artikel

Minister Kris Peeters heeft een wetsontwerp klaar heeft om overmatige schuldenlast bij consumenten tegen te gaan. Het is een verantwoord doel om de zwakste consumenten zo goed mogelijk te beschermen. De vraag die we ons moeten stellen is of deze voorstellen de situatie van de consument echt zullen verbeteren.  In de energiesector zijn in elk geval reeds veel beschermingsmaatregelen voor de consument ingebouwd.