Persbericht

CRM: De nog te nemen beslissingen zullen van cruciaal belang zijn voor de succesvolle implementatie van de capaciteitsmarkt in België en de bevoorradingszekerheid

02/03/2021

Het Belgische capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) moet zo spoedig mogelijk geconcretiseerd worden zodat de eerste capaciteitsveiling in het najaar van 2021 kan worden gehouden. Wij bevinden ons op een keerpunt waar veel technische parameters nog door de overheid moeten worden vastgesteld. Zij zijn van cruciaal belang om een stabiel en adequaat investeringskader te creëren waarmee de capaciteit kan worden aangetrokken die nodig is om de bevoorradingszekerheid in de periode 2025-2050 veilig te stellen in ons land.

Bevoorradingszekerheid veiligstellen is noodzakelijk

Het regeerakkoord voorziet de stopzetting van 6 GW aan nucleaire capaciteit tegen 2025. Rekening houdend met recente informatie over de toekomst van de nucleaire capaciteit is de noodzaak om de bevoorradingszekerheid van ons land te verzekeren met een capaciteitsmarkt meer dan ooit aangetoond. Het CRM moet eenvoudig en functioneel zijn en een robuust en passend investeringskader bieden.

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG: “Het Belgische CRM moet worden gezien als een verzekering voor de continuïteit van de bevoorradingszekerheid, maar moet ook oncontroleerbare prijspieken - of zelfs 'load shedding' - in mogelijke periodes van schaarste kunnen voorkomen. Het is een marktmechanisme dat, via concurrerende veilingen, moet leiden tot voldoende productiecapaciteit en flexibiliteit om de doelstellingen van de bevoorradingszekerheid en prijsstabiliteit te halen tegen de laagste maatschappelijke kost."

Een optimale verdeling van de toegekende volumes bij de veilingen is van essentieel belang om de bevoorradingszekerheid te waarborgen

De regering plant twee veilingen: een eerste veiling vier jaar op voorhand (T-4), en een tweede veiling één jaar voor de uiterste termijn voor de periode van de capaciteitslevering (T-1). Op basis van het verslag van Elia van midden november, heeft FEBEG berekend dat het volume voor de noodzakelijke nieuwe capaciteit (100% beschikbaar) in de T-4-veiling beperkt zou blijven tot slechts 2,2 tot 2,5 GW, ter vervanging van 6 GW aan nucleaire capaciteit die de markt verlaat tegen 2025. FEBEG vindt dit volume van de geplande capaciteit te klein. Dit is risicovol voor zowel de bevoorradingszekerheid als voor de energieonafhankelijkheid van België.

De capaciteit die in T-1 zal worden geveild, vertegenwoordigt meer dan 20% van het piekverbruik van het land. Voor FEBEG zijn de hypothesen die aan de basis liggen van de bepaling te optimistisch met name omdat de buurlanden op de piekmomenten ook minder kunnen exporteren. Ook bij hen valt er immers beheersbare capaciteit weg door sluitingen. Verder is FEBEG van mening dat de potentiële bijdrage van vraagbeheer en batterijen in het volume van de T-1-veiling, sterk overschat is.

Marc Van den Bosch, FEBEG: “Het bepalen van de juiste hoeveelheden capaciteit die bij de veilingen worden toegewezen, is van cruciaal belang om de hoofddoelstelling van het CRM te bereiken. Met te weinig toegewezen capaciteit in T-4 en een overschat potentieel voor nieuwe projecten in T-1, verliezen wij het vangnet dat net de essentie is van het CRM. Met het hoge volume aan capaciteit te veilen in het jaar voor de levering, lopen wij het risico dat we met een tekort aan stuurbare capaciteit met een hoge beschikbaarheidsgraad komen te zitten. Wat zal er gebeuren met de bevoorradingszekerheid van ons land?”

De essentiële voorwaarden voor het CRM moeten worden ingevuld en er moet een stimulerend investeringskader komen voor de investeringsprojecten die in ontwikkeling zijn

De sector is bereid veel kapitaal en knowhow te investeren om de uitdagingen van vandaag aan te gaan. Meerdere projecten maken zich klaar om in de herfst van 2021 mee te doen aan de veiling. De ondernemingen in de sector hebben zeer concrete en vergevorderde plannen om de vereiste oplossingen aan de regering te bieden. Ze zullen er staan.

Het gekozen investeringskader moet de leveranciers echter in staat stellen een evenwicht te vinden tussen de industriële en commerciële risico's die uit het CRM voortvloeien. Deze risico's zijn aanzienlijk. Zij moeten beheersbaar zijn voor alle betrokken industriële en financiële actoren.

Laten we vermijden een ingewikkeld systeem te creëren met omslachtige en moeilijk toepasbare procedures, te hoge investeringsdrempels, te hoge sancties en terugbetalingsverplichtingen. Dit resulteert uiteindelijk in bijkomende investeringsrisico’s en hogere systeemkosten die aan de consument en de belastingbetalers worden doorgerekend of in een tekort aan potentiële investeerders. Een vereenvoudiging van het systeem en vermindering van de risico's voor investeerders zijn een doeltreffende manieren om de bevoorradingszekerheid tegen de laagste kost te garanderen.

Marc Van den Bosch, FEBEG: “Wij juichen de aanzienlijke inspanningen toe die de autoriteiten en alle andere belanghebbenden (CREG, ELIA en de overheidsadministratie) al hebben geleverd om het CRM-dossier vooruit te helpen. Er is nog veel werk aan de winkel. Naast de grote principes, zijn het de financiële parameters, de parameters voor de verdeling van de volumes en de gedetailleerde procedures die bepalend zullen zijn voor het succes van het Belgische CRM en de bevoorradingszekerheid, die van cruciaal belang is voor een land dat zo geïndustrialiseerd en dichtbevolkt is als België. De tijd dringt om de CRM-volumes en -parameters vast te stellen.”

In dit verband dringt FEBEG er bij de federale Kamerleden erop aan om aanstaande vrijdag in tweede lezing de herziening van de CRM-wet te stemmen.
Met betrekking tot de KB's die de essentiële voorwaarden vastleggen voor de uitvoering van het CRM, vraagt FEBEG aan de leden van de federale regering om rekening te houden met de hierboven opgesomde aandachtspunten, teneinde een adequaat investeringsklimaat te creëren voor de talrijke projecten in ontwikkeling bij haar leden, die zich voorbereiden op de actieve deelname aan de veilingen.

 

Over FEBEG

FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vertegenwoordigt de producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals de laboratoria in deze sectoren. FEBEG heeft 33 effectieve leden, die rechtstreeks meer dan 7.700 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 17,7 miljard EUR vertegenwoordigen.

Persrelaties:

Marc Van den Bosch, General Manager en woordvoerder van FEBEG
marc.vandenbosch@febeg.be I +32 2 500 85 80 I +32 497 30 98 79

Stéphane Bocqué, Communication Manager van FEBEG
stephane.bocque@febeg.be I +32 (0)2 500 85 85 I +32 475 75 19 66