Artikel

Het overheidsbeleid en de marktdynamiek moeten elkaar versterken om de "energie- en klimaat"-ambities van het Brussels Gewest te verwezenlijken

24/07/2019

De algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering toont een mooie ambitie op het vlak van hernieuwbare energie en de vermindering van de CO2-uitstoot. Deze doelstellingen zullen voornamelijk worden aangepakt via een daadkrachtige strategie voor de renovatie van de Brusselse gebouwen. De FEBEG-leden benadrukken dat de innovatieve diensten van energieproducenten en -leveranciers en een goede samenwerking tussen regionale/lokale overheden en de private sector essentieel zijn om deze doelstellingen te bereiken.

Huisvesting en vervoer vormen logischerwijs de kern van de energie- en klimaatactie van de Brussels Hoofdstedelijke Gewest
FEBEG ondersteunt ten volle bepaalde doelstellingen van de Brusselse algemene beleidsverklaring. Bijvoorbeeld het bereiken van een renovatiegraad van 3 tot 5% van de Brusselse gebouwen en de voorbeeldfunctie die de overheid zelf wil spelen bij de renovatie van haar gebouwenpark. FEBEG waardeert ook de wens van de Brusselse regering om de ontwikkeling van alternatieve aandrijfsystemen te aan te moedigen om de uitstoot van broeikasgassen en andere vervuilende stoffen door het stedelijk vervoer te verminderen.

Mobiliteit en digitalisering: beleid dat nauwlettend in het oog moet worden gehouden
Het transportsegment heeft voor FEBEG een aanzienlijk potentieel op het gebied van CO2-reductie. Op het vlak van mobiliteit is FEBEG van mening dat de volgende legislatuur, naast de maatregelen die gepland zijn om het aanbod van het openbaar vervoer te verhogen en de individuele mobiliteitsbehoeften te verminderen, zich ook zou moeten richten op ontwikkeling en facilitering van de elektrische en CNG-mobiliteit (Compressed Natural Gas) in het Brusselse Gewest.
FEBEG wijst er ook op dat de digitalisering van het energiesysteem essentieel is voor de implementatie van nieuwe strategieën en nieuwe producten om de energie-efficiëntie en -flexibiliteit van de Brusselse energiegebruikers te verhogen.

De marktdynamiek en het overheidsbeleid moeten ellkaar versterken om de doelstellingen te bereiken
Marc van den Bosch, general manager FEBEG: "Energieleveranciers zijn essentiële partners van overheden voor de praktische uitvoering van hun energiebeleid. Technologische en commerciële innovatie is een van de belangrijkste drijfveren van de energietransitie. Om de Brusselaars hiervan te laten profiteren, moet het Gewest zijn markt openstellen voor deze innovaties door een omgeving te ontwikkelen die de concurrentie tussen de marktspelers bevordert. FEBEG erkent de belangrijke rol die de Brusselse distributienetbeheerder kan spelen in het energiebeleid van het gewest, maar roept de Brusselse regering op om, in het belang van alle Brusselaars, een positieve en pragmatische dialoog aan te gaan met de private actoren in de energiesector. »