Artikel

33 miljard US-dollar : een verhelderend cijfer in het ‘National Carbon Price Debate’

16/07/2018

Volgens de Wereldbank hebben de overheden van 45 landen die wereldwijd reeds inkomsten halen uit de CO2-belasting een gecumuleerd bedrag van 33 miljard US-dollar opgehaald. Deze diverse initiatieven zullen in 2018 zo'n 20% van de wereldwijde uitstoot van broeikasgassen dekken. Ondanks de belangrijke stijging van de koolstofprijs in het Europese uitstootuitwisselingssysteem (EU-ETS), blijft de huidige CO2-prijs duidelijk onder de vork van 40 à 80 US-dollar die volgens de High-Level Commission on Carbon Prices vereist is om de wereldwijde temperatuurstijging tegen het eind van de eeuw onder 2°C te houden. Al deze en nog andere informatie is beschikbaar via het dashboard van de koolstofprijs van de Wereldbank en via het jaarverslag ‘State and Trends of Carbon Pricing’.

België heeft nog geen specifieke koolstofheffing ingevoerd. Een recent onderzoek van de federale dienst voor klimaatverandering maakt duidelijk dat de Belg veeleer gunstig staat tegenover het idee van een koolstoftax.

Sinds 1 januari 2005 bestaat in Europa het Emission Trading System (EU-ETS). Dit systeem, dat de hoeksteen vormt van het Europese klimaatbeleid, introduceerde een op marktwerking gebaseerde koolstofprijs voor de (grote) bedrijven die onder het systeem vallen. Ongeveer 45% van de Europese CO2-uitstoot valt onder het ETS. Een aantal sectoren vallen niet onder het ETS. De belangrijkste zijn transport, gebouwen, landbouw, en minder energie-intensieve industrie.

We zien dat een aantal Europese landen initiatief genomen hebben om ook voor deze non-ETS sectoren een koolstofprijs in te voeren. Over dat onderwerp liep het voorbije jaar ook een debat in België, het zogenaamde « National Carbon Pricing Debate ». FEBEG was gedurende het volledige proces betrokken bij deze debatten, waarvan de resultaten op vrijdag 29 juni 2018 werden voorgesteld. Thomas Leysen gaf tijdens het slotevent - waar bleek dat er een groot draagvlak bestaat bij de verschillende stakeholders in België voor de invoering van een koolstofprijs voor de non-ETS sectoren - aan dat een koolstofprijs in België noodzakelijk, mogelijk en dringend is. Binnen FEBEG hebben we eveneens gewerkt aan een standpunt rond dit topic.

FEBEG is de mening toegedaan dat een koolstofprijs voor de non-ETS sectoren een nuttig element kan zijn voor de transitie richting een koolstofarme samenleving. Daarvoor moeten er wel een aantal randvoorwaarden vervuld zijn : zo moeten elektriciteit en gas vrijgesteld worden van een koolstofprijs, dit zullen immers de drivers zijn van de transitie; de middelen die vrij komen door het invoeren van dergelijke heffing moeten integraal aangewend worden om de energie- en klimaattransitie te financieren; en het is noodzakelijk dat er zowel op politiek als maatschappelijk vlak een breed draagvlak en een stabiel kader wordt gecreëerd dat een voorspelbare evolutie van de koolstofprijs naar voren schuift.