Artikel

CRM en klimaatbeleid zijn zeker compatibel

12/02/2021

Capacity Remuneration Mechanism (CRM) is meer dan gascentrales alleen. Het is een technologieneutrale manier om de bevoorradingszekerheid van elektriciteit te garanderen. Het is aan de investeerders om competitieve biedingen uit te werken voor productiecapaciteiten, maar ook van opslag- en vraagbeheer capaciteiten.

Een deel van de door het CRM geselecteerde capaciteiten zal waarschijnlijk ingevuld worden door nieuwe gascentrales, gezien de omvang van de benodigde capaciteit en van het flexibele en stuurbaar karakter van deze centrales waardoor gascentrales een robuuste bijdrage aan de bevoorrading kunnen leveren. Het belang van flexibele centrales in de energiemix wordt ook bevestigd door het Federaal Plan Bureau in haar studie “Fuel for the Future” van oktober 2020.

Is dat wel compatibel met de strijd tegen de klimaatopwarming? Ja, want de gascentrales vallen onder het Europees emissiehandelssysteem EU-ETS; Het aantal beschikbare rechten op deze markt is beperkt en jaarlijks dalend (er is een vastgelegde, jaarlijks dalende ‘cap’). Daardoor is het zeker dat op Europees niveau de emissies niet zullen toenemen. Ook zijn de gascentrales, ondanks hun operationele levensduur die meer dan 25 jaar kan bedragen, perfect verenigbaar met de doelstelling om te evolueren naar een volledig koolstofneutraal energiesysteem:

  • In een eerste fase dragen de nieuwe en bestaande STEG-installaties bij aan de bevooradingszekerheid. Ze produceren een aanzienlijk volume elektriciteit, ter aanvulling op hernieuwbare energie, en kunnen de kolencentrales (en oudere gascentrales) met een hogere CO2-uitstoot uit de markt duwen.
  • Een tweede fase kenmerkt zich met een sterke toename van het gebruik van hernieuwbare energie. De hiervoor aangepaste STEG-gascentrales blijven de bevooradingszekerheid van het systeem waarborgen en maken het systeem flexibel. Hun productie-uren en hun broeikasgasemissies zullen tegelijkertijd dalen.
  • De derde fase is groen omdat moderne STEG-centrales hernieuwbaar gas (biomethaan, e-methaan) en zelfs groene en blauwe waterstof progressief zullen kunnen valoriseren.

Zijn gascentrales ook compatibel met koolstof opvang- en opslagsystemen (CCS - Carbon Capture and Storage)? Momenteel wordt CCS nog niet toegepast in België en amper in het buitenland. In het kader van de relanceplannen worden o.a. voorstellen ontwikkeld voor een CO2- transportnetwerk, en Fluxys heeft recent aangekondigd niet alleen werk te willen maken van een waterstof- maar ook van een CO2- transportnetwerk.  Het is belangrijk vanuit de kosten efficiëntie dat initieel de grootste en meest geconcentreerde CO2-bronnen afgevangen worden. Dat netwerk is er nog niet. We moeten zorgen dat op termijn die centrales kunnen aansluiten op het netwerk.  Het reeds vandaag toepassen van CCS zou ertoe leiden dat projecten niet kunnen gerealiseerd worden of niet concurrentieel zijn tegenover productie-installaties in het buitenland.  We hebben ook hierboven vermeld dat het vergroenen van de energiedrager ‘gas’ zelf een andere manier is om hetzelfde koolstofneutrale einddoel op termijn te bereiken. Indien gebruik gemaakt wordt van groen biomethaan kan dit gecombineerd met CCS zelfs negatieve emissies mogelijk maken.