Artikel

Europees energie- en klimaatpakket 2030

19/12/2014

20-20-20 wordt 40-27-27-10

Dit zijn cijfers die kunnen tellen! Op 23 oktober 2014 heeft de Europese Raad een pakket van vier doelstellingen tegen 2030 goedgekeurd, waarvan twee bindende Europese doelstellingen:

  • ten eerste, een vermindering van de broeikasgasuitstoot (BKG) met 40% ten opzichte van 1990 en ten tweede een verhoging tot minstens 27% van het aandeel hernieuwbare energie in het finaal energieverbruik in de EU. In tegenstelling tot het 20-20-20-pakket zal deze laatste doelstelling niet op lidstaat- niveau worden vertaald
  • het pakket omvat voorts een niet-bindende Europese doelstelling die een energie-efficiëntie van ten minste 27% beoogt (die tegen 2020 tot 30% kan worden opgetrokken)
  • een vierde doelstelling ten slotte beoogt een interconnectiecapaciteit van ten minste 10% per lidstaat. Na evaluatie kan deze doelstelling tot 15% worden opgetrokken tegen 2030.

Deze doelstellingen voor 2030 zullen een niet te verwaarlozen impact hebben op onze sector: de bedrijven die onder het EU ETS (EU Emission Trading Scheme) vallen, zullen hun BKG-uitstoot moeten verlagen met 43% t.o.v. hun uitstoot in 2005. Om de doelstelling van 27% groene energie te bereiken zal 45% van het eindverbruik van elektriciteit in Europa door hernieuwbare energiebronnen moeten worden opgewekt.

Maar hoe ver staat ons land in de realisatie van zijn doelstellingen voor 2020?

  • België (non-ETS sector) heeft zich geëngageerd om zijn BKG-uitstoot met 15% te verminderen en realiseerde in 2012 een vermindering van 6%
  • het aandeel van hernieuwbare energie in het eindverbruik in België bedroeg 6,8% in 2012, tegenover een nationale doelstelling van 13%
  • de verbetering van de energie-efficiëntie bedroeg -9% voor België tegenover een indicatieve doelstelling van -18% voor 2020.

Uit de voorlopige cijfers voor 2013 blijkt dat België goed op weg is om zijn doelstellingen inzake hernieuwbare energie tegen 2020 te behalen, maar tekort schiet wat betreft de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen (non-ETS) en inzake energie-efficiëntie. Overigens moeten deze Belgische doelstellingen voor 2020 nog steeds worden verdeeld tussen de gewesten.

FEBEG is van oordeel dat het Europese energie- en klimaatpakket 2030 een realistisch akkoord is dat de transitie naar een koolstofarme economie in een duurzame economische en milieucontext kan versterken. Een efficiënt EU ETS moet een van de belangrijkste instrumenten zijn om de eerste drie doelstellingen te bereiken. De verdeling van de doelstellingen tussen de lidstaten en de concrete invulling van de modaliteiten van het pakket zullen nu door FEBEG worden opgevolgd.