Artikel

Europese emissiehandel: een snellere en sterkere CO2-markstabiliteitsreserve is cruciaal!

24/02/2015

De Europese Unie lanceerde in 2005 het EU-ETS (EU - Emissions Trading Scheme) om het gedrag van industriële sectoren met een grote broeikasgasuitstoot, waaronder energieproducenten, te wijzigen. Het EU-ETS is een marktsysteem dat een prijs koppelt aan de uitstoot van een ton CO2.
FEBEG vindt een structurele hervorming onmisbaar opdat het EU-ETS zijn doeltreffendheid als centraal instrument in het klimaat- en energiebeleid van de Europese Unie hervindt.

Na een initieel succes is de prijs van CO2-emissierechten momenteel weer fors gedaald als gevolg van het overaanbod aan emissierechten op de markt. Dit overaanbod wordt vooral veroorzaakt door de verlaagde industriële productie als gevolg van de economische crisis. De structureel lagere vraag naar emissierechten ten opzichte van het aanbod leidt momenteel tot een prijs van ongeveer € 6 per ton CO2. Deze erg lage prijs spoort niet aan tot de broodnodige koolstofarme investeringen.

Via zijn ‘ENVI’-comité buigt het Europees Parlement zich momenteel over het wetgevend voorstel van de Europese Commissie inzake de 'marktstabiliteitsreserve' (MSR, of Market Stability Reserve). De MSR heeft als doel de CO2-prijs tot een stabieler en hoger niveau te ondersteunen. Het principe van de stabiliteitsreserve is om CO2-emissierechten in deze reserve op te nemen zodra de markt een zeker overschot aan rechten kent, zodat het aanbod vermindert. De emissierechten in de MSR kunnen (onder voorwaarden) opnieuw op de markt worden gebracht zodra het overschot op de markt onder een zekere drempel zakt.

FEBEG ondersteunt de invoering van de MSR, maar pleit tegelijk voor:

  • een sneller dan geplande invoering van de marktstabiliteitsreserve, namelijk vanaf 2017 in plaats van 2021
  • de onmiddellijke opname van de 'backload' aan emissierechten in de stabiliteitsreserve, veeleer dan slechts een tijdelijke inhouding van deze rechten
  • een kortere termijn tussen de vaststelling van een overschot en de plaatsing daarvan in de reserve: van twee naar één jaar
  • verhoging van het door de Europese Commissie voorgestelde percentage van jaarlijks in de reserve te plaatsen emissierechten (momenteel op 12% gesteld)

Silvie Myngheer, FEBEG Advisor in dit dossier: "Een voldoende hoge en stabiele prijs voor CO2 vormt volgens FEBEG een cruciaal kenmerk voor een optimale werking van het EU-ETS. Zonder dit zullen de technologieën voor koolstofarme elektriciteitsproductie zoals hernieuwbare energie minder snel dan gewenst uitbreiden en langer afhankelijk blijven van steun."