Artikel

Nieuw IPCC-rapport bevestigt haalbare paden om uitstoot van broeikasgassen minstens te halveren

09/05/2022

Het IPCC (Intergovernmental Panel on Climate Change) publiceerde een geactualiseerde globale beoordeling gepubliceerd van de vorderingen en de verbintenissen inzake de bestrijding van de klimaatverandering. Het omvat mogelijke oplossingen om de opwarming van de aarde onder 2°C of zelfs 1,5°C te houden en een geactualiseerde balans van de wereldwijde uitstoot. 

Op voorwaarde dat zo snel mogelijk passende maatregelen worden genomen, is dit verslag positiever:            

  • Hoewel onlangs een piek is bereikt, is het gemiddelde groeipercentage van de jaarlijkse broeikasgasemissies in de periode 2010-2019 lager dan in het vorige decennium.
  • Er zijn mogelijkheden zijn om de uitstoot in alle sectoren van de economie ten minste te halveren.

IPCC : " Het bewijs is er: het is tijd om te handelen. We kunnen de uitstoot halveren tegen 2030".

Volgens de geëvalueerde scenario’s moet de uitstoot uiterlijk in 2025 haar piek bereiken en vervolgens met 43% dalen tegen 2030 om de opwarming tot ongeveer 1,5°C te kunnen beperken. Tegelijkertijd zou ook de uitstoot van methaan met ongeveer een derde moeten worden teruggedrongen.

Om de opwarming tot 1,5°C te beperken, moet het mondiale gebruik van steenkool, olie en gas in 2050 respectievelijk gemiddeld met ongeveer 95%, 60% en 45% dalen ten opzichte van 2019.
Om de temperatuur tot 2°C te beperken, moeten de respectieve dalingen tegen 2050 respectievelijk 85%, 30% en 15% bedragen.

Oplossingen voor koolstofcaptatie (CCS-CCU) moeten dan ook worden gecombineerd met het resterende gebruik van deze fossiele brandstoffen.

Elektrificatie en koolstofarme moleculen als sleutel tot de bestrijding van de klimaatverandering

Tegen 2050, en ongeacht het scenario, zal de vraag naar energie meer en meer geëlektrificeerd zijn. Bijna alle elektriciteit zal dan worden geleverd door of koolstofarme of -vrije bronnen.

De IPCC-wetenschappers erkennen de operationele, technologische, economische, regelgevende en sociale uitdagingen, maar toch merken ze op dat er een veelheid aan systemische oplossingen ontstaan is om hernieuwbare energie in het energiesysteem te integreren. Het gaat onder meer om systeemintegratie, sectorale koppeling van elektriciteit en gas, energieopslag, slimme netten, vraagzijdebeheer, duurzame biobrandstoffen, elektrolyse van water en daarvan afgeleide producten, enz.

Er zijn potentiële synergiën tussen duurzame ontwikkeling, energie-efficiëntie, hernieuwbare energie, groene stadsplanning, vermindering van de luchtvervuiling en vraagbeperking.

Het IPCC wijst erop dat er in de steden nog veel potentieel voor uitstootvermindering is. Daar moeten ambitieuze inspanningen geleverd worden om de uitstoot te verminderen, waaronder meer elektrificatie en verbeterde energie- en materiaalefficiëntie. Ook de bouwsector moet in dit decennium op dit vlak dringend actie worden.

Verder zijn wetenschappers ervan overtuigd dat mobiliteit een sleutelrol zal spelen in de klimaatverandering. Meer openbaar vervoer en actieve vervoerswijzen (lopen, fietsen), en meer elektrische voertuigen aangedreven door koolstofarme elektriciteit zal uitstoot van broeikasgassen verminderen.

Bron: Eurelectric