Persbericht

Overbelasting zal wegen op Belgische energietransitie en bevoorradingszekerheid

11/10/2022

De Belgische regering heeft beslist om een overbelasting te heffen op de inkomsten van de elektriciteitsproducenten, die radicaal hoger is dan wat de Europese regelgeving aanbevelen. FEBEG, de Federatie van Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, begrijpt de financieringsnoden voor de noodzakelijke beschermingsmaatregelen die de regeringen nemen, maar waarschuwt voor de perverse effecten op het Belgische investeringsklimaat. De uitdagingen op middellange en lange termijn van de energietransitie en de bevoorradingszekerheid in ons land zijn immers enorm.

Toeslagparameters veel strenger dan in de rest van Europa

De Europese Commissie beval aan om voor de overbelasting een periode te hanteren van 7 maanden (dec. 2022 tot juni 2023), met een inkomstenplafond van 180 euro. België kiest voor 11 maanden (1 januari – november 2022) met een cap van 180 euro, en 7 maanden (december 2022– eind juni 2023) met een aanzienlijk lager plafond van 130 euro.

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG: "Het is betreurenswaardig dat de regering zo ver afwijkt van de voorstellen van de Europese Commissie en de Europese Raad. We worden geconfronteerd met een probleem op Europese schaal. Alleen oplossingen die op continentale schaal zijn geharmoniseerd, zullen doeltreffend zijn om dit probleem aan te pakken. Onze Belgische elektriciteitsproducenten opereren binnen een Europese elektriciteitsmarkt, en binnen een eengemaakte markt in termen van investeringsbeslissingen en aantrekkelijkheid van kapitaal.”

Geen enkel ander Europees land heeft op dit moment beslist om belastingsmaatregelen in te voeren, die retroactief ingaan vanaf 1 januari 2022.

Nood aan aanzienlijke investeringen om de energietransitie te stimuleren, de bevoorradingszekerheid te waarborgen en ons niveau van afhankelijkheid van energie-invoer te verminderen

De uitdagingen op het gebied van energietransitie en bevoorradingszekerheid zijn in België even groot, zo niet groter, dan in sommige buurlanden. De elektrificatie van heel wat toepassingen zal snel leiden tot een sterke groei van de vraag naar elektriciteit.

Daarom moeten wij onverwijld aanzienlijke bedragen investeren en aantrekken om de productie van hernieuwbare energie verder te ontwikkelen. Tegelijkertijd moeten we voldoende nieuwe stuurbare productiecapaciteit financieren en installeren, en onze energie-onafhankelijkheid te verminderen. Dit alles tegen de achtergrond van een gedeeltelijke of volledige stopzetting van de nucleaire productie.

Om te kunnen innoveren en investeren, maar ook om goedkoop te kunnen lenen op de financiële markten, is het absoluut noodzakelijk dat de elektriciteitsproducenten die in België actief zijn, over voldoende financieringsmogelijkheden beschikken.

Marc Van den Bosch: "De inkomsten van vandaag zijn de investeringen van morgen. Europa heeft zorgvuldig nagedacht en berekend, alvorens een inkomstenplafond van 180 euro en een toepassingsperiode van 7 maanden voor te stellen.”

Verwar winst niet met inkomsten

Veel leden van FEBEG zijn geïntegreerde bedrijven. Zij beheren een gediversifieerde portefeuille van activiteiten waarbij sommige activiteiten winstgevend en andere verlieslatend zijn.

Dit betekent dat zij met verschillende productiemiddelen produceren, en dat ze mogelijk ook actief zijn in de levering van energie aan particulieren en bedrijven. De sector van de energielevering is momenteel duidelijk verliesgevend. Er moet meer rekening worden gehouden met de resultaten over de hele keten van activiteiten van de geïntegreerde marktspelers, en met de risico’s waarmee zij moeten omgaan.

Bij de elektriciteitsproductie moet ook een onderscheid worden gemaakt tussen theoretische marktopbrengsten en reële winsten.

De meeste producenten verkopen hun productie immers ruim van tevoren. Het valt voor dat zij om één of andere reden - bijvoorbeeld een structureel gebrek aan wind, of technische problemen - misschien niet de hoeveelheden kunnen produceren die zij oorspronkelijk hadden verkocht.

Om aan hun contractuele verplichtingen te voldoen, moeten zij dan elektriciteit kopen op de kortetermijnmarkten, tegen zeer hoge prijzen.

In dat geval verliezen ze twee keer: één keer door de overbelasting op een niet-gerealiseerde winst; en een tweede keer door de extra kosten van deze kortetermijnaankopen.

Marc van den Boch: " FEBEG vraagt dat bij de vaststelling van de belastinggrondslag rekening wordt gehouden met de reële, en niet met theoretische, inkomsten.”

------------------------------------------

Over FEBEG

FEBEG, de federatie van Belgische elektriciteits -en gasleveranciers, vertegenwoordigt de producenten van elektriciteit, de handelaars en leveranciers van elektriciteit en gas evenals de laboratoria in de elektriciteits- en gassector. FEBEG heeft 35 effectieve leden, die rechtstreeks circa 7.400 personen te werk stellen en een omzet van om en bij de 16,5 miljard EUR vertegenwoordigen (2021).

Perscontacten :

Marc Van den Bosch, General Manager en woordvoerder FEBEG
marc.vandenbosch@febeg.be I +32 2 500 85 80 I +32 497 30 98 79

Stéphane Bocqué, Communication Manager van FEBEG
stephane.bocque@febeg.be I +32 (0)2 500 85 85 I +32 475 75 19 66