Artikel

5 goede praktijken om het proces voor het herzien van de transmissie- en distributietarieven te verbeteren

21/04/2015

FEBEG nodigt alle betrokken partijen uit voor een dialoog om het proces voor het herzien van de distributie- en transmissietarieven te verbeteren.

Deze tarieven vormen belangrijke hefbomen voor het energiebeleid, maar ze hebben eveneens een aanzienlijke impact op de commerciële en operationele activiteiten van de energiebedrijven.

FEBEG stelt aan de regulatoren en aan de spelers die actief zijn binnen de gereguleerde sector van de elektriciteitstransmissie en –distributie 5 goede praktijken voor om de processen voor goedkeuring, bekendmaking, uitvoering en opvolging van de transmissie- en distributietarieven te verbeteren:

1. Toegenomen transparantie: In de geest van openbaarheid van bestuur vraagt FEBEG een beter zicht op de tariefovereenkomsten tussen de regulatoren en de transmissie- en distributienetbeheerders. Dit omvat de evaluatie en de opvolging van die overeenkomsten, alsook een betere kwaliteit van de tariefpublicaties. Daardoor zouden de spelers van de gedereguleerde sector beter kunnen anticiperen op de mogelijke evolutie van de tarieven.

2. "Benchmarking" met de tarieven in de buurlanden: Voor FEBEG is het van het grootste belang dat elke tariefaanpassing een ‘gelijk speelveld’ verzekert, zodat de Belgische productie-installaties competitief blijven ten opzichte van installaties in de buurlanden. Dit is absoluut noodzakelijk voor de bevoorradingszekerheid en een goede marktwerking.

3. Gedetailleerd tariefvoorstel: Met het oog op een zo ruim mogelijke aanvaarding van de tarieven is een intense dialoog nodig met de betrokken partijen en moet het tariefvoorstel en al zijn onderliggende elementen volledig, gedetailleerd en transparant bekendgemaakt worden. Daardoor kunnen de geformuleerde voorstellen eventueel getoetst worden, kan beter geanticipeerd worden op de impact op de processen van de leveranciers en kunnen de eindklanten correct geïnformeerd worden.

4. Een efficiënt consultatieproces: Gezien de grote impact van de transmissie- en distributietarieven op de activiteiten van de energiebedrijven, pleit FEBEG ervoor om hen effectief bij het beslissingsproces te betrekken. Zij moeten daar over een stem beschikken om hun belangen te verdedigen.

5. Voldoende implementatietijd: De facturatieprocessen en de gerelateerde ICT-processen zijn uiterst complex in de energiesector. Retroactieve implementaties en tariefwijzigingen in de loop van de tarifaire periode zijn terecht onaanvaardbaar voor de klanten en de leveranciers. Er moet absoluut een redelijke termijn worden voorzien om elke tariefwijziging te implementeren en er is meer coördinatie nodig tussen de verschillende regulatoren.

Marc van den Bosch, Directeur-Generaal van FEBEG: “De vijf goede praktijken die FEBEG voorstelt, zijn geformuleerd in een geest van dialoog, gezond verstand en transparantie, en in de eerste plaats in het belang van de klanten. Voor elk van die praktijken doen wij suggesties voor procedures en praktische instrumenten. Wij nodigen de regulatoren uit om samen met ons na te denken over de voordelen van een soepelere en transparantere implementatie van de wijzigingen van de transmissie- en distributietarieven voor de klanten.”

U kan hier het volledig document van FEBEG over dit onderwerp raadplegen.