Artikel

De Belgische energiestrategie op lange termijn vereist de studie van verschillende scenario’s en een breed maatschappelijk debat

24/11/2021

FEBEG verwelkomt de publicatie van de studie "Roadmap to net zero" van Elia, die een klimaatneutraal energiesysteem tegen 2050 als doel heeft. Elk initiatief dat een diepgaand klimaatdebat kan inspireren, is positief. De FEBEG-leden zetten zich immers dagelijks in voor de energietransitie en zullen met grote belangstelling deelnemen aan dit debat en aan de verwezenlijking van de ambities. Volgens FEBEG kunnen de scenario's van Elia interessant en nuttig zijn in het debat, maar ze moeten nog worden vergeleken met andere bestaande of toekomstige scenario's.

Hoewel het Europese perspectief centraal staat in deze Elia-studie, worden ook enkele opties voor België in detail geanalyseerd. In de twee bestudeerde scenario's - "geavanceerde directe elektrificatie" of "elektrificatie met meer groene moleculen" - stijgt het Belgische eindverbruik van elektriciteit tegen 2050 tot respectievelijk 245 TWh en 325 TWh. Deze cijfers worden vergeleken met een huidig eindverbruik van elektriciteit van 80 TWh. Een vermenigvuldigingsfactor dus van drie tot vier, afhankelijk van de gemaakte hypotheses. De groei van het elektriciteitsverbruik is inderdaad één van de grote uitdagingen waarop FEBEG in het verleden steeds de nadruk heeft gelegd.

FEBEG vindt ook dat elektrificatie één van de meest doeltreffende manieren is om het energieverbruik en de CO2-uitstoot te verminderen. De twee scenario’s zijn verdienstelijk en in overeenstemming met internationale verbintenissen zoals "Fit for 55". Maar FEBEG stelt de beperktheid en moeilijkheid in vraag van voorgestelde oplossingen om de vereiste hoeveelheden koolstofarme elektriciteit te verwezenlijken. In beide scenario's van Elia wordt gepleit voor een verdrievoudiging van de productie van hernieuwbare energie. Vandaag zien we echter dat de vergunningsprocedure voor de bouw van bvb. windmolenparken steeds ingewikkelder wordt.

De studie geeft geen antwoord op de vraag: welke oplossing zal zorgen voor een verdrievoudiging van de hernieuwbare productie? En wat gebeurt er als men vaststelt dat het scenario (helaas) niet realistisch is? Deze kwestie verdient een grondige analyse met de ontwikkeling van verschillende scenario's. 

De Elia-studie legt de nadruk op interconnecties en de invoer van aanzienlijke volumes, van zowel hernieuwbare elektriciteit als groene moleculen. Deze hypotheses kunnen het debat voeden, maar voor FEBEG moeten zij getoetst worden aan een sociaal, politieke en economische analyse waarin alle kosten en baten van deze verschillende aspecten wordt onderzocht. In ieder geval moet worden nagegaan hoe wij zelf zoveel mogelijk elektriciteit kunnen produceren, en de vraag rijst in hoeverre België energie-afhankelijk wordt in de hypotheses van Elia.

Marc Van den Bosch, general manager FEBEG: “FEBEG benadrukt dat de Belgische elektriciteitssector zeer ambitieus is en een belangrijke bijdrage levert aan de energietransitie. Wij willen daarvoor niet te veel afhankelijk zijn van het buitenland. Wij vinden dat ook andere scenario's moeten worden bestudeerd, vooral omdat het hier gaat om scenario's die ons land op zeer lange termijn binden. Wij roepen de verschillende betrokken overheidsinstanties op zich te buigen over deze maatschappelijke kwestie, waarvan het belang toeneemt in het licht van de recente evolutie op de energiemarkt.”