Artikel

Digitale meters : een noodzakelijke evolutie voor een duurzame toekomst

02/02/2024

In Vlaanderen wordt momenteel een debat gevoerd over de uitrol van digitale meters, waarbij verschillende stemmen pleiten voor een kritische heroverweging van de doelstellingen. FEBEG wil haar visie delen op dit belangrijke vraagstuk dat de toekomst van de energietransitie in Vlaanderen beïnvloedt.

Meer hernieuwbare energie
De groeiende inzet van hernieuwbare energiebronnen is een positieve ontwikkeling voor de verduurzaming van onze energievoorziening. Digitale meters spelen een cruciale rol in het faciliteren van een geoptimaliseerde integratie van deze duurzame bronnen in het elektriciteitsnetwerk. Ze stellen consumenten in staat om actief deel te nemen aan de energietransitie door hun energieverbruik te optimaliseren en bij te dragen aan een meer veerkrachtig netwerk.

Toenemende periodes met negatieve prijzen
De stijgende trend van periodes met negatieve energieprijzen benadrukt de noodzaak van een flexibeler energie-infrastructuur. Digitale meters stellen gebruikers in staat om te genieten van gunstige prijsmomenten en dragen zo bij aan een efficiënter gebruik van de energienetwerken. Dit is essentieel voor het bevorderen van een duurzaam en kostenefficiënt energiegebruik.

Elektrificatie en digitalisatie samen als hefbomen van de energietransitie
Elektrificatie en digitalisatie vormen de hoekstenen van de energietransitie. Het gebruik van digitale meters is onmisbaar om energie-efficiëntie te bevorderen, de integratie van hernieuwbare energiebronnen te verge-makkelijken en de overgang naar elektrische voertuigen te onder-steunen. Deze technologische ontwikkelingen zijn onlosmakelijk verbonden met een duurzame toekomst en het verminderen van de ecologische voetafdruk.

Elektrische voertuigen en technologische vooruitgang
De sneller dan verwacht opmars van elektrische auto’s in België vereist een flexibele en intelligente energie-infrastructuur. Digitale meters zijn een cruciaal instrument om het opladen van elektrische voertuigen te optimaliseren, wat niet alleen gunstig is voor de gebruikers maar ook bijdraagt aan een evenwichtige belasting van het elektriciteitsnet.

Nieuwe producten & diensten
Digitale meters en hun data vormen de basis voor innovatieve producten en diensten, waaronder dynamische contracten, vraagsturing en maandelijks facturatie. Ze bieden consumenten de mogelijkheid om hun energiegebruik nauwkeuriger te beheren en dragen bij aan een veerkrachtig energiesysteem.

Eenvormigheid en kostenbesparing
Eenvormigheid vergemakkelijkt de marktprocessen en resulteert in kostenbesparingen op systemisch niveau. Het streven naar een zo breed mogelijke dekking van digitale meters is daarom van essentieel belang om deze voordelen te maximaliseren.

Noodzaak tot vervanging van 'Ferrari meters’
Op termijn moeten de verouderde Ferraris meters allemaal vervangen worden, waarbij het adagium "There is no alternative" (TINA) van toepassing is, aangezien de oude meters niet meer worden geproduceerd. 

Marc Van den Bosch, General manager FEBEG: «In het licht van bovenstaande argumenten benadrukt FEBEG het belang van het voortzetten van investeringen in de digitalisatie van het energienetwerk. Het is essentieel om te evolueren naar een flexibel en slim energiesysteem dat inspeelt op de groeiende uitdagingen van de 21e eeuw. We nodigen alle belanghebbenden uit om gezamenlijk te werken aan een duurzame energieomgeving die zowel economisch als ecologisch verantwoord is. »