Artikel

Ontwerp decreet digitale meters en ondersteuning hernieuwbare energie

13/09/2017

De doelstellingen op vlak van hernieuwbare energie zijn ambitieus en de beschikbaarheid van natuurlijke bronnen is beperkt in het verstedelijkt Vlaanderen. Het is daarom zeer terecht dat de Vlaamse overheid sterk inzet op zon en wind als voornaamste bronnen van hernieuwbare energie. Ook de kosten efficiëntie is een belangrijk aandachtspunt voor alle klanten.

De digitale meter en de slimme netten zullen een cruciale rol spelen in de integratie van de hernieuwbare energie in het net. FEBEG apprecieert dan ook ten zeerste dat de Vlaamse overheid een kader uitwerkt voor de uitrol van de digitale meters. Het kader zoals uitgewerkt in het ontwerpdecreet wordt positief onthaald maar FEBEG heeft wel een aantal specifieke vragen en opmerkingen op het ontwerp.

De rol van de prosument in de energietransitie kan niet worden onderschat en verdient dus de volledige ondersteuning. De prosument moet actief en volwaardig deelnemen aan de energiemarkt van morgen, met optimalisatie van het eigen verbruik, tijdelijke opslag van zijn geproduceerde energie voor onder meer elektrische voertuigen of warmtepompen, en het al dan niet gezamenlijk aanbieden van flexdiensten.  Dat kan enkel door het vastleggen van alle relevante meetgegevens en een correcte economische valorisatie van afnames, injecties en flexdiensten. De terugdraaiende teller had zijn verdiensten voor de ondersteuning van de ontwikkeling van PV-installaties maar heeft zijn beperkingen (geen timeframes, geen incentive voor plaatsing batterij, …) en is dus niet “future proof”. Er moet zo snel mogelijk overgestapt worden naar het nieuwe systeem.

Uit ramingen van de installateurs van PV-panelen blijkt dat de inkomsten van een marktconforme werking van kleinschalige PV-installaties onvoldoende zijn om de rentabiliteit te verzekeren. Om de rentabiliteit te verzekeren kunnen aanvullend aan de inkomsten uit de marktwerking andere mogelijke financieringsinstrumenten ingezet worden bv een éénmalige premie of een premie gespreid in de tijd via de netbeheerder of via de Vlaamse bevoegdheden inzake fiscaliteit (bv woonbonus,…).

Verder wordt in het ontwerpdecreet het principe ingevoerd dat de Vlaamse regering de toekenning van groenstroomcertificaten en WKK certificaten kan opschorten tijdens periodes met negatieve elektriciteitsprijzen. Vermits er op dit ogenblik nauwelijks periodes met negatieve prijzen voorkomen is deze problematiek niet acuut. FEBEG pleit ervoor om de nodige tijd te voorzien om dit grondig uit te werken zodat er geen onzekerheid optreedt bij de investeerders. Verder is het duidelijk dat indien de Vlaamse overheid dit principe wil invoeren, dit enkel van toepassing kan zijn op nieuwe installaties waarbij dan ook de periodes waarbij de toekenning van groenestroomcertificaten opgeschort worden verrekend worden in de OT (Orendabele Top).