Artikel

Tijdelijke uitbreiding sociaal tarief aan personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming - Praktisch

08/02/2021

Om de gevolgen van de COVID-19 crisis te verzachten heeft de federale regering besloten om het sociaal tarief tijdelijk ook toe te kennen aan personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. De uitbreiding is tijdelijk, zowel voor gas en/of elektriciteit en geldt tussen 1 februari 2021 tot 31 december 2021.

Het sociaal tarief voor elektriciteit en/of aardgas zal voor deze doelgroep in de meeste gevallen automatisch toegekend worden. De rechthebbenden voor deze uitbreiding van het sociaal tarief zullen evenwel nog even geduld moeten hebben. Voor de toepassing van het sociaal tarief worden de leveranciers per kwartaal op de hoogte gebracht van de lijst van alle rechthebbenden. De eerste keer is in april 2021 (de maand waarin alle rechten van het eerste trimester worden verwerkt). Ook voor deze uitgebreide categorie, zullen de leveranciers pas in april 2021 worden op de hoogte gebracht van deze nieuwe rechthebbenden voor het eerste trimester. De betrokken klanten zullen het sociaal tarief dus ten vroegste vanaf mei 2021 op hun energiefactuur zien . De energieleverancier zal het sociaal tarief dan retroactief moeten toepassen vanaf 1 februari 2021.

Net als voor de andere rechthebbenden gaat het recht op het sociaal tarief telkens in op de eerste dag van het trimester waarin de sociale instelling beslist heeft tot het toekennen van het recht op, in casu een verhoogde tegemoetkoming. Klanten die pas na het eerste trimester het statuut van verhoogde tegemoetkoming krijgen, zullen pas in de volgende driemaandelijkse gegevensverwerking worden opgenomen (hetzij in juli 2021, oktober 2021 en januari 2022).

De mogelijke startdata van de toepassing van het sociaal tarief door deze bijkomende groep rechthebbenden is dus 1 februari, 1 april, 1 juli of 1 oktober 2021. Het sociaal tarief wordt steeds tot op het einde van het jaar toegekend, ook als het recht op de verhoogde tegemoetkoming vroeger zou stoppen.

Gelet op de tijdelijk toegekende uitbreiding, zal wat deze uitgebreide doelgroep rechthebbenden betreft de toepassing van het sociaal tarief een einde nemen per 31.12.2021. De klant zal vanaf 1 januari 2022 opnieuw het commercieel tarief moeten betalen.

Als de automatische toepassing niet mogelijk is, kan de rechthebbende het sociaal tarief aanvragen bij de energieleverancier middels een rechtsgeldig attest van het betrokken Ziekenfonds. Een modelattest is terug te vinden op de website van de FOD Economie.

Ook voor de groep niet automatisch ‘gematchte’ klanten roepen wij op om nog even geduld te hebben en uw energieleverancier vooralsnog geen attest te bezorgen. De kans is immers groot dat u wordt meegenomen in de automatische verwerking. U dient enkel een attest op te vragen bij uw Ziekenfonds, wanneer u geen informatie heeft ontvangen over het recht op de verhoogde tegemoetkoming in gevolge de automatische toepassing (een eerste maal in mei, na de trimestriële verwerking van april 2021).