Artikel

Zo vlug mogelijk ingrijpen om schuldopbouw tegen te gaan

16/07/2018

Minister Kris Peeters heeft een wetsontwerp klaar heeft om overmatige schuldenlast bij consumenten tegen te gaan. Het zou onder meer gaan over maatregelen die betrekking hebben op de betalingstermijn. Deze zou verlengd worden met 15 dagen waardoor de consument nu 30 dagen, na verzending, de tijd krijgt om de factuur te betalen. De eerste herinnering zou steeds gratis moeten zijn en er worden grenzen gesteld aan de hoogte van de minnelijke invorderingskosten. Dit wetsontwerp beoogt om de kosten voor mensen met een betalingsachterstand in te dijken zodat deze niet in een vicieuze cirkel van uitzichtloze situatie terechtkomen.

Het is een verantwoord doel om de zwakste consumenten zo goed mogelijk te beschermen. De vraag die we ons moeten stellen is of deze voorstellen de situatie van de consument echt zullen verbeteren.  In de energiesector zijn in elk geval reeds veel beschermingsmaatregelen voor de consument ingebouwd.

Om een voorbeeld te geven, de procedures in geval van wanbetaling die de enregieleveranciers moeten respecteren zijn ingeschreven in de regionale regelgeving (o.m. betalingstermijnen, kosten voor de herinneringsbrief en ingebrekestelling, de verplichte vermeldingen, …). In Vlaanderen moet een leverancier een consument in wanbetaling op vandaag reeds gedurende een periode van 105 dagen blijven leveren waarna deze consument kan worden overgenomen door zijn distributienetbeheerder. Deze periode zou nu – defacto - nog met 15 dagen verlengd worden waardoor de schuld eveneens verder oploopt. 

We zijn net van oordeel dat er zo snel mogelijk moet ingegrepen worden om schuldopbouw tegen te gaan. Een tegenvoorbeeld hiervan is het Brussels Gewest. Door het invoeren van complexe en dure procedures met oa een tussenkomst van de vrederechter vertienvoudigt de energieschuld van een consument in wanbetaling  – ja u leest goed MAAL 10. Uit onderstaande grafiek blijkt heel duidelijk hoe belangrijk het is om in een zo vroeg mogelijke fase in te grijpen om de schuldopbouw te stoppen.

We delen de bekommernis van de minister om de zwakste klanten zo goed mogelijk te beschermen, we denken echter dat de voorgestelde initiatieven de problemen niet zullen oplossen en de kosten voor de andere gebruikers zal doen oplopen. FEBEG is altijd bereid om met de minister hierover in overleg te treden en samen naar alternatieven te zoeken.