Facturatieproces

Het facturatieproces van uw energiefactuur

Er zijn verschillende soorten facturen. De meest voorkomende facturen zijn de voorschotfactuur en de jaarafrekening. In bepaalde gevallen is er ook nog een slotfactuur of een rechtzettingsfactuur. In Vlaanderen wordt ook een maandafrekening aangeboden. We leggen het hier uit.

 

Voorschotfactuur

Een energieleverancier maakt - naargelang je eigen contractvoorwaarden - maandelijks, tweemaandelijks of driemaandelijks een voorschotfactuur op, die uw ingeschatte jaarlijkse verbruikskost spreidt over de betrokken periode. Het is de bedoeling dat het totaalbedrag van al uw voorschotfacturen zo dicht mogelijk het bedrag van de jaarafrekening benadert. Zo vermijdt u veel te moeten bijbetalen bij de jaarafrekening of een te groot bedrag te moeten voorschieten doorheen het jaar.

Meer informatie over de berekening van uw voorschotfactuur leest u hier.

#A2D3F3
Donker

Jaarafrekening

Wanneer?
Dit is de factuur die de meeste eindverbruikers één keer per jaar krijgen. Als klant betaalt u voor de energie die u tijdens het voorbije jaar hebt verbruikt. De jaarafrekening vermeldt dus het verbruikte volume in de periode vermeld op de jaarafrekening (ongeveer een jaar).

Wat?
Zij bestaat uit 2 luiken: het reële jaarlijkse energieverbruik en het luik distributienetkosten, transportkosten, accijnzen, diverse heffingen, bijdragen en BTW. De kosten in dit laatste luik worden bepaald door de overheid, de regulatoren, de transportnetbeheerder en de distributienetbeheerders (we noemen hen “DNB”).

#E3EDCA
Donker

Hoe?

Aan de jaarafrekening gaat een heel proces vooraf.

1. Het begint met de meteropname. Klanten met een klassieke meter krijgen het ene jaar een meterkaartje, het andere jaar komt een meteropnemer langs. Bij klanten met een digitale meter worden de meterstanden automatisch uitgelezen.

2. De meterstandopname is een exclusieve bevoegdheid van de DNB. Één keer per jaar (elk jaar ongeveer op hetzelfde moment) doet de DNB een meteropname en communiceert de meterstanden naar de leverancier.

3. De energieleveranciers baseren de jaarafrekening op deze gevalideerde meetgegevens zoals doorgegeven door de DNB. Voor de berekening van de jaarlijkse afrekeningsfactuur wordt het verbruik bepaald op basis van het verschil tussen de laatste meterstanden doorgegeven door de DNB en deze van de vorige meteropname. Dat is dan je jaarverbruik in kWh.

(Voor klanten met een dag- en nachtmeter maakt de leverancier voor elektriciteit een onderscheid in het verbruik in piek- en daluren. Voor aardgas is dat onderscheid er niet).

 

 

4. En dan voegt de leverancier het luik netkosten, taxen, heffingen en BTW toe, bestemd voor de overheid en de netbeheerders. Daarna trekt hij het bedrag eraf dat u al betaalde via de periodieke voorschotfacturen.

5. Na aftrek van de reeds betaalde voorschotten is er ofwel een saldo in het voordeel van de klant (er is minder verbruik dan verwacht en dus door de leverancier terug te betalen) of een nog te betalen saldo door de klant (er is meer verbruik dan verwacht). Idealiter ligt het totaalbedrag zo dicht mogelijk bij 0 euro. In andere gevallen is er nog een te betalen saldo bij meerverbruik of een terug te storten saldo bij minder verbruik dan voorspeld.

Na ontvangst van de meetgegevens is de leverancier verplicht om binnen een bepaalde termijn de jaarafrekening op te maken:

  • In Vlaanderen is dat binnen de 6 weken.
  • In Wallonië moet dit voor huishoudens binnen de 60 dagen.
#E3EDCA
Donker

Maandafrekening

In Vlaanderen moeten de leveranciers met meer dan 200.000 afnamepunten sinds 1 april 2022 de mogelijkheid tot maandelijkse facturatie voor huishoudens met een digitale meter aanbieden. De betrokken grote leveranciers bieden deze mogelijkheid aan. Voor kleinere leveranciers geldt die verplichting niet, maar zij mogen dit wel doen als zij dat wensen.

Bij een maandafrekening ontvangt u elke maand een afrekening en betaalt u elke maand op uw reële verbruik van de vorige maand. U ontvangt geen voorschotfacturen. Deze mogelijkheid bestaat sinds 1 april 2022 in Vlaanderen.

Er moeten echter 3 voorwaarden vervuld zijn om dit soort factuur te kunnen ontvangen:

  • u woont in Vlaanderen
  • u moet een digitale meter hebben
  • uw leverancier moet groot genoeg zijn (meer dan 200.000 afnamepunten)

Indien u aan de voorwaarden voldoet en u wil overschakelen op maandelijkse facturatie in plaats van een voorschotfactuur, dan contacteert u uw energieleverancier, die op zijn beurt een aanvraag indient bij de DNB.

De leverancier mag enkel factureren op basis van de verbruiksgegevens van je digitale meter die de DNB hem elke maand communiceert.

Het voordeel van de maandelijkse afrekening is dat de consument precies betaalt voor wat hij of zij verbruikt. Dat lijkt een interessante optie, maar er is een keerzijde. Energieverbruik is seizoengevoelig. In de zomer zal u minder betalen, in de winter meer omdat het verbruik dan hoger ligt. U moet hierop voorzien zijn om betalingsproblemen te vermijden.

#A2D3F3
Donker

Slotfactuur

U ontvangt deze factuur enkel in bepaalde gevallen zoals bijvoorbeeld een verandering van leverancier, een verhuis,enz.
De DNB stuurt dan de meterstand van dat moment door naar de leverancier, die op basis daarvan de slotfactuur opmaakt.

Na ontvangst van de meetgegevens is de leverancier verplicht om binnen een bepaalde termijn de slotfactuur op te maken.
In Vlaanderen is dat binnen de 4 weken, in Wallonië en Brussel is dat binnen de 6 weken.

Rechtzettingsfactuur

Als een rechtzetting nodig is omdat bijvoorbeeld een foute meterstand werd verrekend, maakt de leverancier deze factuur op.

Dit gebeurt zoals altijd op basis van gevalideerde meetgegevens verkregen van de DNB.

#E3EDCA
Donker

Nieuws

Betalingsregelingen stijgen in 2022. Leveranciers bieden oplossingen voor klanten met betalingsproblemen

03/04/2023 | Artikel

Dankzij een nieuwe tool voor sociale statistieken kan FEBEG de balans opmaken van de toegestane uitstel- en betalingsplannen in 2022. De leveranciers stonden veel meer schuldaanpassingsplannen toe dan het jaar ervoor. Zij hebben ook de termijnen van de betalingsplannen verlengd om hun klanten tegemoet te komen.