Klimaat & Milieu

Het milieu en het klimaat zijn hoofdbekommernissen op het gebied van productie en verkoop van elektriciteit.
FEBEG promoot de elektriciteit als de energievector die het beste tot een decarbonisatie van de maatschappij kan leiden (onder andere in de transportsector en de bouw).

Strijd tegen de klimaatverandering

De IPCC-rapporten volgen elkaar op. Elke persoon, elk bedrijf en elke Staat moet op zijn eigen niveau dringend actie ondernemen om de opwarming van de aarde, die een ernstige bedreiging vormt voor de leefbaarheid van onze planeet, een halt toe te roepen. 

Het milieu en het klimaat zijn hoofdbekommernissen op het gebied van productie en verkoop van elektriciteit.

De beslissingen van internationale instellingen zoals de Europese Commissie (1) of van de opeenvolgende COP(2) inzake klimaat en luchtvervuiling, hebben een grote impact op de elektriciteitsproductie en op de wijze waarop elektriciteit verkocht en verbruikt wordt.
FEBEG promoot de elektriciteit als de energievector die het beste tot een decarbonisatie van de maatschappij kan leiden (onder andere in de transportsector en de bouw).

In België werden er door de energieproducenten zeer belangrijke inspanningen verricht.  Onderstaande statistieken getuigen hiervan.  Twee hoofdlijnen verduidelijken dit:

  • De strijd tegen de klimaatverandering door de vermindering van CO2-uitstoot  (één van de voornaamste gassen met broeikaseffect)
  • De strijd tegen de luchtvervuiling door de vermindering van verzurende uitstoot van de elektriciteitsproductie door de thermische centrales op fossiele brandstof (het betreft voornamelijk uitstoot van stikstofdioxide (NOx), en zwaveldioxide (SO2)

Onderstaande grafiek toont de zeer belangrijke daling van CO2-uitstoot in de sector van energieproductie binnen de EU-ETS (European Union – Emission Trading Scheme).  Deze uitstoten werden tussen 2005 en 2020 met 43,3% verminderd voornamelijk dankzij de evolutie van de energiemix ten gevolge de opkomst van de hernieuwbare energie, de conversie van kolen naar gas en de sluiting van productie-installaties (meer specifiek deze op kolen).  In 2021, kwam 62% van de nationale elektriciteitsproductie in België van koolstof-lage productie-eenheden (inclusief productie op basis van biomassa).

Op Europese schaal is er ook een convergerende daling van de CO2-uitstoot bij de elektriciteitsproductie. België doet het niet slecht bij zijn belangrijkste buren.

#C7E5F8
Donker

Strijd tegen de luchtvervuiling

Onderstaande grafiek toont de drastische daling van verzurende uitstoten die te wijten zijn aan de elektriciteitsproductie.  Een daling van liefst -99% voor de SO2 en van -85% voor de NOx over de periode tussen 1990 en 2020.

 

#E3EDCA
Donker

FEBEG members pave the way to a low carbon society

FEBEG leden willen bijdragen aan een lage koolstof maatschappij

Producenten en leveranciers evolueren zeer snel om tegemoet te komen aan de klimaatdoelstellingen en de strijd tegen de milieuverontreiniging en om te beantwoorden aan de toenemende vraag van de klanten in deze domeinen.

  • De decentralisatie van de hernieuwbare productie is meer en meer aan de orde en de energieconsument krijgt een actievere rol en soms is hij zelf producent (prosumer). 
  • De leveranciers van FEBEG stellen vernieuwende diensten voor aan hun klanten waarmee ze nog meer energie-efficiëntie beogen en waarmee ze hen kunnen begeleiden in de energietransitie: verbruiksmonitoring, intelligente thermostaten,  oplossingen van groene mobiliteit, energie-audits, installatie en onderhoud van verwarmingssystemen (warmtepompen) en zonnepanelen, energie-opslag, management van het energieverbruik, submetering, enz.

De videoclip (06/2016) hiernaast vat de inspanningen samen die door de leden van FEBEG geleverd werden, zowel op het vlak van de productie als op het vlak van de energievoorziening.

Donker

Nieuws

Ingrijpen op de verwarming om de C02 uitstoot door huishoudens in te perken

09/07/2019 | Artikel

De FOD Economie publiceerde onlangs een studie mbt het energieverbruik van de Belgische huishoudens (zonder transport) . Hier lezen we de bevestiging dat de verwarming  het leeuwendeel (74%) van het totale energieverbruik van de gezinnen uitmaakt. Een verschuiving van de energievector voor verwarming (van stookolie naar gas en/of elektriciteit), kan de CO2 uitstoot door de gezinnen snel en ingrijpend beperken. Er bestaan echter structurele remmen op een dergelijke wijziging van energievector...

33 miljard US-dollar : een verhelderend cijfer in het ‘National Carbon Price Debate’

16/07/2018 | Artikel

FEBEG is de mening toegedaan dat een koolstofprijs voor de non-ETS sectoren een nuttig element kan zijn voor de transitie richting een koolstofarme samenleving. Daarvoor moeten er wel een aantal randvoorwaarden vervuld zijn...

Koolstofprijs stijgt sterk : meer dan 16€ per ton

05/06/2018 | Artikel

Begin februari bereikte de Europese koolstofprijs voor het eerst in zes jaar €10 Euro per ton. Eind mei overschreed de prijs zelfs €16 per ton (16,28 € op 28/05/18). De verhandelbare emissierechten kennen een stijging van 109% sinds het begin van dit jaar, en van liefst 215% tegenover een jaar geleden (€5,17 op 29/05/17). Toelichting...

Relevante cases

Innovatie & transitie
Duurzaamheid

Het vinden van geschikte locaties voor windturbines en het betrekken van burgers bij deze projecten is een uitdaging voor windenergieontwikkelaars en gemeenten. In Halle en Beert hebben veel burgers ervoor gekozen om te investeren in duurzame energie dicht bij huis.

Innovatie & transitie
Duurzaamheid

In Messen, een landelijke gemeente in West-Vlaanderen, maakt de vereniging "Solidariteit voor het Gezin" gebruik van elektrische voertuigen voor haar eigen logistieke behoeften en stelt ze ter beschikking van particulieren buiten haar eigen gebruik periodes.

Innovatie & transitie
Duurzaamheid

De gemeente Herugowaard, gelegen tussen Amsterdam en Friesland, is het terrein van het pilotproject "Energiekoplopers". 200 huishoudens in de wijk 'Stad van de Zon' testen samen met een energiebedrijf en een distributienetbeheerder de voordelen van lokale flexibiliteitsoplossingen.