Artikel

Tijdelijke btw-verlaging tot 6% op gas en elektriciteit

31/03/2022

De federale regering heeft bijkomende maatregelen genomen om de gevolgen van de stijgende groothandelsprijzen op de energiemarkten voor de Belgische gezinnen te verzachten.

Op 30/3/2022 is het koninklijk besluit betreffende deze tijdelijke verlaging voor residentiële klanten van de btw op elektriciteit, aardgas en van warmte via warmtenetten gepubliceerd. Zie ook de bijlage.

Tariefwijziging btw

Het btw-tarief voor elektriciteit én gas wordt tijdelijk verlaagd van 21% tot 6%. Deze beslissing werd genomen door de federale regering om de gevolgen van de stijgende prijzen op de energiemarkten voor de gezinnen te verzachten op korte termijn.

 • Voor de levering van elektriciteit gold reeds een btw-verlaging vanaf 1 maart tot en met juni 2022. Dit werd eind februari beslist. Deze periode wordt nu dus verlengd tot en met 30 september 2022.
 • Er wordt nu ook voor de levering van aardgas en warmte via warmtenetten een btw-verlaging ingevoerd vanaf 1 april tot en met 30 september 2022.

Het verlaagde btw-tarief is van toepassing op alle componenten van de elektriciteitsfactuur waarop btw wordt geheven (energiekost, nettarieven, taksen, toeslagen en heffingen).

Op lange termijn wil de overheid een meer structurele oplossing uitwerken die zoveel mogelijk flexibiliteit en opties biedt om de energiefactuur moduleerbaar te maken o.a. in functie van de evolutie van de marktprijs.

Doelgroep

Het verlaagde tarief wordt toegekend aan die klanten die geen ondernemingsnummer (toegekend door KBO) hebben meegedeeld aan hun energieleverancier bij het afsluiten van het contract.

Bedoeld zijn dus enkel de natuurlijke personen.

Heeft de betrokken afnemer bij het afsluiten van een contract een ondernemingsnummer meegedeeld, dan blijft het gewone btw-tarief van 21% gelden. 

Facturatie voorschotten elektriciteit

Voor de toepassing van het btw-tarief op de voorschotten maakt men een onderscheid al naargelang het tijdstip van de facturatie:

 • De gefactureerde of aangerekende voorschotten tot en met 31 maart 2022 worden aangerekend aan het normale tarief van 21% zelfs als die geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op een levering van elektriciteit vanaf 1 maart 2022. Dit wordt geregulariseerd in de eindafrekening.
 • De gefactureerde of aangerekende voorschotten vanaf 1 april 2022 tot en met 30 september 2022 worden aangerekend aan 6%, zelfs als deze geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de levering van elektriciteit vanaf 1 oktober 2022.
 • De gefactureerde of aangerekende voorschotten vanaf 1 oktober 2022 worden aangerekend aan het normale tarief van 21%.

Facturatie voorschotten aardgas

Wat de voorschotten betreft, voorziet de wetgever enige flexibiliteit:

 • De gefactureerde of aangerekende voorschotten m.b.t. de levering van aardgas en warmte via warmtenetten van de maand april 2022 mogen nog aan btw 21% of aan btw 6% aangerekend worden. Dit hangt af van de  operationele paraatheid/cyclus van de betrokken leverancier. Als er op de factuur nog 21% vermeld staat, dan zal dit op correcte wijze worden geregulariseerd via de eindafrekening.
 • De gefactureerde of aangerekende voorschotten vanaf 1 mei 2022 tot en met 30 september 2022 worden aangerekend aan 6%, zelfs als deze geheel of gedeeltelijk betrekking hebben op de levering van aardgas of van warmte via warmtenetten vanaf 1 oktober 2022.
 • De gefactureerde of aangerekende voorschotten vanaf 1 oktober 2022 worden aangerekend aan het normale tarief van 21%.

Afrekenings- en slotfactuur: onderscheidend btw-tarief per btw-periode

De energieleverancier bepaalt voor de afrekenings- en slotfactuur het verbruik per btw-periode. We onderscheiden de volgende btw-periodes, per energiedrager:

Levering aardgas en warmte via warmtenetten: 

 • 6% btw op het verbruik tussen 1 april en 30 september 2022
 • 21% btw op het verbruik vóór 1 april en na 30 september 2022

Levering van elektriciteit

 • 6% btw op het verbruik tussen 1 maart en 30 september 2022
 • 21% btw op het verbruik vóór 1 maart en na 30 september 2022

Voor de meeste klanten, die conform de regelgeving op jaarlijkse basis gefactureerd worden, zijn de metergegevens van het jaarverbruik niet beschikbaar voor de leverancier. Hun jaarverbruik wordt daarom berekend op basis van verbruiksprofielen die courant zijn in de energiemarkt en die passend zijn voor een bepaald type klant.

Deze profielen zijn publiek beschikbaar op de website van Synergrid Profielen 2022 (synergrid.be).

Deze omslag van het jaarverbruik op basis van profielen geldt voor wie een klassieke meter heeft of voor wie een digitale meter heeft én niet koos voor een maandfacturatie. Dit is conform de huidige marktwerking. Ook voor een digitale meter wordt er o.b.v. het profiel gewerkt tenzij er een reële maandelijkse meteropname is die in de facturatie wordt gebruikt.

Voor de levering van warmte worden dezelfde verbruiksprofielen als voor aardgas toegepast.