Statistieken gas

Import en consumptie van aardgas in België

Evolutie van de aardgasverbruik in België 

Onderstaande grafiek toont de evolutie van het binnenlands waargenomen aardgasverbruik in ons land. Het verbruik is uitgedrukt in TWh.

 

Verdeling per verbruikstype van het aardgasverbruik in België in 2017

Onderstaande grafiek toont de procentuele verdeling van het aardgasverbruik per verbruikstype in België in 2017. Het segment distributienetten omhelst het aardgasverbruik van particulieren en KMO’s.

 

Evolutie van het aardgasverbruik per verbruikstype

De laatste 10 jaren wordt een dalende tendens van het aardgasverbruik voor elektriciteitsproductie vastgesteld met een beperkte heropleving de laatste drie jaren. In 2017 was er een stijging van de consumptie vooral in de industrie en een daling in het distributie netwerk segment (minder verwarming gedreven door energie efficientie en door de daling van de graaddagen in 2017 tov 2016).

 

Import en verbruik van aardgas in België per land van herkomst (in 2016)

Onderstaande grafiek geeft de procentuele verdeling van aardgasimport in België per land van herkomst weer voor het jaar 2016. Ons land beschikt momenteel niet over eigen aardgasproductiebronnen en importeert 100% van zijn verbruik. In 2016 bedroeg de totale import 193 TWh. De export (door gastransit doorheen ons land), voorraadschommelingen en statistische afwijkingen verklaren het verschil tussen de totale importcijfers en het binnenlands waargenomen verbruik (zie verder).

 

Evolutie van de aardgasimport in België

Onderstaande grafiek toont de evolutie van de import van aardgas in België per land van herkomst tussen 2009 en 2016.
Enkel de belangrijke en in 2011-2016 nog actieve herkomstlanden worden vermeld.

Opmerkingen voor alle bovenstaande grafieken: de cijfers waarop de grafieken gebaseerd zijn, werden te goeder trouw door FEBEG gecompileerd op basis van verschillende bronnen (Eurostat, FOD Economie, Synergrid etc.). FEBEG is niet verantwoordelijk voor de correctheid van deze cijfers.
De statistieken zijn eveneens beschikbaar via het FEBEG jaarverslag 2016.