Statistieken gas

Import en consumptie van aardgas in België

Evolutie van de aardgasverbruik in België 

Onderstaande grafiek toont de evolutie van het binnenlands waargenomen aardgasverbruik in ons land. Het verbruik is uitgedrukt in TWh.

Verdeling per verbruikstype van het aardgasverbruik in België in 2022

Onderstaande grafiek toont de procentuele verdeling van het aardgasverbruik per verbruikstype in België in 2022. Het segment distributienetten omhelst het aardgasverbruik van particulieren en KMO’s.

Onderstaande grafiek toont de consumptie per verbruikstype in België doorheen het jaar 2022. Het segment distributienetten omhelst het aardgasverbruik van particulieren en KMO’s en is gevoelig aan de (lage) temperaturen (grijze lijn = graaddagen). Verwarming (gebouwen en water) vertgenwoordigd daar de grootste afname. Industrie afname is vrij stabiel doorheen het jaar. Gascentrales voor elektricteitsproductie brengen flexibiliteit aan het elektrische systeem in alle seizoenen (grafiek op basis van Fluxys data).

Evolutie van het aardgasverbruik per verbruikstype

In 2022 is het gasverbruik in het door de distributienetten bediende segment aanzienlijk gedaald (voornamelijk als gevolg van een warme jaar gecombineerd met een sterke prijssignaal). Het industriële verbruik neemt ook sterk af gezien de zeer hoge prijzen van aardgas in 2022. De elektriciteitsproductie uit gasgestookte centrales vertoont opnieuw een lichte daling.   

Import en verbruik van aardgas in België per land van herkomst (in 2021)

Onderstaande grafiek geeft de procentuele verdeling van aardgasimport in België per land van herkomst weer voor het jaar 2021. Ons land beschikt momenteel niet over eigen aardgasproductiebronnen en importeert 100% van zijn verbruik. In 2021 bedroeg de totale import 228,7 TWh. De export (door gastransit doorheen ons land), voorraadschommelingen en statistische afwijkingen verklaren het verschil tussen de totale importcijfers en het binnenlands waargenomen verbruik (zie verder).

Evolutie van de aardgasimport in België

Onderstaande grafiek toont de evolutie van de import van aardgas in België per land van herkomst tussen 2009 en 2021.
Enkel de belangrijke en in 2011-2021 nog actieve herkomstlanden worden vermeld. 

 

Opmerkingen voor alle bovenstaande grafieken: de cijfers waarop de grafieken gebaseerd zijn, werden te goeder trouw door FEBEG gecompileerd op basis van verschillende bronnen (Eurostat, FOD Economie, Synergrid etc.). FEBEG is niet verantwoordelijk voor de correctheid van deze cijfers.
Meer statistieken zijn eveneens beschikbaar via het FEBEG jaarverslag 2022 (volledig jaarverslag 2023 beschikbaar vanaf eind juni 2024).