Statistieken gas

Import en consumptie van aardgas in België

Evolutie van de aardgasverbruik in België 

Onderstaande grafiek toont de evolutie van het binnenlands waargenomen aardgasverbruik in ons land. Het verbruik is uitgedrukt in TWh.

Verdeling per verbruikstype van het aardgasverbruik in België in 2019

Onderstaande grafiek toont de procentuele verdeling van het aardgasverbruik per verbruikstype in België in 2019. Het segment distributienetten omhelst het aardgasverbruik van particulieren en KMO’s.

Onderstaande grafiek toont de consumptie per verbruikstype in België doorheen het jaar 2020. Het segment distributienetten omhelst het aardgasverbruik van particulieren en KMO’s en is gevoelig aan de (lage) temperaturen (grijze lijn = graaddagen). Verwarming (gebouwen en water) vertgenwoordigd daar de grootste afname. Industrie afname is vrij stabiel doorheen het jaar. Gascentrales voor elektricteitsproductie brengen flexibiliteit aan het elektrische systeem in alle seizoenen (grafiek op basis van Fluxys data).

Evolutie van het aardgasverbruik per verbruikstype

De laatste 10 jaren wordt een dalende tendens van het aardgasverbruik voor elektriciteitsproductie vastgesteld met een heropleving de laatste jaren.  

Import en verbruik van aardgas in België per land van herkomst (in 2019)

Onderstaande grafiek geeft de procentuele verdeling van aardgasimport in België per land van herkomst weer voor het jaar 2019. Ons land beschikt momenteel niet over eigen aardgasproductiebronnen en importeert 100% van zijn verbruik. In 2019 bedroeg de totale import 248,4 TWh. De export (door gastransit doorheen ons land), voorraadschommelingen en statistische afwijkingen verklaren het verschil tussen de totale importcijfers en het binnenlands waargenomen verbruik (zie verder).

Evolutie van de aardgasimport in België

Onderstaande grafiek toont de evolutie van de import van aardgas in België per land van herkomst tussen 2009 en 2018.
Enkel de belangrijke en in 2011-2019 nog actieve herkomstlanden worden vermeld. 

 

Opmerkingen voor alle bovenstaande grafieken: de cijfers waarop de grafieken gebaseerd zijn, werden te goeder trouw door FEBEG gecompileerd op basis van verschillende bronnen (Eurostat, FOD Economie, Synergrid etc.). FEBEG is niet verantwoordelijk voor de correctheid van deze cijfers.
Meer statistieken zijn eveneens beschikbaar via het FEBEG jaarverslag 2020 (volledig jaarverslag 2021 beschikbaar vanaf eind juni 2022).