Statistieken elektriciteit

Productie, verbruik en productiecapaciteit van elektriciteit in België

Netto elektriciteitsproductie in België in 2020

De onderstaande grafiek illustreert de procentuele verdeling van de netto elektriciteitsproductie in België per productie technologie.

 

De onderstaande grafiek illustreert de evolutie van de netto elektriciteitsproductie in België die 85,4 TWh bedroeg in 2020. 

Onderstaande grafiek toont het marktaandeel 2020 van FEBEG in termen van productie (geconsolideerde productiecijfers van de FEBEG-leden per productiebranche). 

Elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen in België

De onderstaande grafiek geeft meer details over de evolutie van het aandeel van de elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen in België.

Import en export 

Netto import (= import minus export) van elektriciteit werd voor de tweede keer op rij licht positief sinds 2009. België werd opnieuw netto-exporteur. 

 

Productiecapaciteit in België

Geïnstalleerde capaciteit per productietechnologie

De onderstaande grafieken illustreren de verdeling van alle productiecapaciteiten (26.500 MW) in België en hun evolutie tot eind 2020 per technologie.

Geïnstalleerde capaciteit van hernieuwbare energie in België

De onderstaande grafiek toont de evolutie en de verdeling van hernieuwbare energiebronnen in België in termen van geïnstalleerde capaciteit. De totaal geïnstalleerde hernieuwbare energie capaciteit bedroeg om en bij de 11.636 MW eind 2020 (dit vetgenwoordigd bijna 44% van de totale geïnstalleerde capaciteit in België).

Onderstaande grafiek toont de uitbreiding van de windmoleninstallaties en hun geografische verdeling in België uitgedrukt in geïnstalleerde MW.

‘Load factor’ (belastingsfactor)

De belastingsfactor wordt berekend als de verhouding tussen de effectief geproduceerde elektriciteit en de elektriciteit die gedurende dezelfde periode zou zijn geproduceerd indien de geanalyseerde productie-eenheid continu op zijn nominale capaciteit (volle capaciteit) had gewerkt. Hieronder de belastingsfactor uitgedrukt in procenten voor enkele technologieën in België voor heel het jaar 2020 en voor de voorafgaande jaren.

Elektriciteitsverbruik in België

Verbruik in 2020

In 2020 bedroeg het elektriciteitsverbruik in België 79,89 TWh. Het berekende verbruik is als volgt gedefinieerd: netto-productie - elektriciteitsverbruik van pompaccumulatiecentrales – netverliezen + import - export. Het verbruik van de energiesector (raffinaderijen etc.) is in deze indicator opgenomen. 

De onderstaande grafiek toont de verdeling van het elektriciteitsverbruik, in TWh, per marktsegment. Opgepast dit gaat over 2019 cijfers. Data voor 2020 zijn nog niet beschikbaar.


Opmerkingen voor alle bovenstaande grafieken:
  • De cijfers waarop bovenstaande grafieken zijn gebaseerd, zijn te goeder trouw opgesteld door FEBEG op basis van verschillende bronnen (Eurostat, FOD economie, Eurelectric, Elia, Synergrid, etc.). FEBEG kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de correctheid van deze cijfers.
  • * voorlopige cijfers

Meer informatie, statistieken en cijfers zijn online beschikbaar via ons jaarverslag 2020.​

Transparantie van de operationele productiecijfers van FEBEG

Sinds 2006, tekenden alle leden met productieactiviteiten verenigd onder FEBEG een samenwerkingsakkoord met Elia om een zeker aantal pertinente statistieken op het vlak van elektriciteitsproductie in België aan te leveren.

Het betreft de elektriciteitsproductie aangesloten op het hoog- en middenspanningsnet van Elia, wat het merendeel van de elektriciteitsproductie dekt. De cijfers worden ter beschikking gesteld via een specifieke sectie op de Elia website. Dit initiatief voor transparantie, dat ook vandaag verder loopt, is vrijwillig. De cijfers worden te goeder trouw door de producenten aangeleverd en gepubliceerd door Elia.