Statistieken elektriciteit

Productie, verbruik en productiecapaciteit van elektriciteit in België

Netto elektriciteitsproductie in België in 2017

De onderstaande grafiek illustreert de procentuele verdeling van de netto elektriciteitsproductie in België per productie technologie.


De onderstaande grafiek illustreert de evolutie van de netto elektriciteitsproductie in België die 80,3 TWh bedroeg in 2017. 

 

Onderstaande grafiek toont het marktaandeel 2017 van FEBEG in termen van productie (geconsolideerde productiecijfers van de FEBEG-leden per productiebranche). 

 

Elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen in België

De onderstaande grafiek geeft meer details over de evolutie van het aandeel van de elektriciteitsproductie op basis van hernieuwbare energiebronnen in België

Import en export 

We stellen vast dat na enkele jaren van een opvallend stijgende trend op vlak van import, de situatie zich normaliseert in 2016 en 2017 met een forse daling van de netto-import (= import minus export) van elektriciteit.

Productiecapaciteit in België

Geïnstalleerde capaciteit per productietechnologie

De onderstaande grafieken illustreren de verdeling van alle productiecapaciteiten (22.076 MW)  in België en hun evolutie tot eind 2017 per technologie.

 

 

Geïnstalleerde capaciteit van hernieuwbare energie in België

De onderstaande grafiek toont de evolutie en de verdeling van hernieuwbare energiebronnen in België in termen van geïnstalleerde capaciteit. De totaal geïnstalleerde hernieuwbare energie capaciteit bedroeg om en bij de 8.000 MW eind 2016 (dit vertegenwoordigdt dus 36,2% van alle geïnstalleerde capaciteit in België).

Onderstaande grafiek toont de uitbreiding van de windmoleninstallaties en hun geografische verdeling in België uitgedrukt in geïnstalleerde MW.

 

‘Load factor’ (belastingsfactor)

De belastingsfactor wordt berekend als de verhouding tussen de effectief geproduceerde elektriciteit en de elektriciteit die gedurende dezelfde periode zou zijn geproduceerd indien de geanalyseerde productie-eenheid continu op zijn nominale capaciteit (volle capaciteit) had gewerkt. Hieronder de belastingsfactor uitgedrukt in procenten voor enkele technologieën in België voor heel het jaar 2017 en voor de vijf voorafgaande jaren.

Elektriciteitsverbruik in België

Verbruik in 2017

In 2016 bedroeg het elektriciteitsverbruik in België 81 TWh en liep hiermee licht terug ten opzichte van 2016. Energie efficientie lijdt tot structurele daling van de consumptie. Het berekende verbruik is als volgt gedefinieerd: netto-productie - elektriciteitsverbruik van pompaccumulatiecentrales – netverliezen + import - export. Het verbruik van de energiesector (raffinaderijen etc.) is in deze indicator opgenomen.

De onderstaande grafiek toont de verdeling van het elektriciteitsverbruik, in TWh, per marktsegment. Opgepast dit gaat over 2016 cijfers. Data voor 2017 zijn nog niet beschikbaar.


Opmerkingen voor alle bovenstaande grafieken:
  • De cijfers waarop bovenstaande grafieken zijn gebaseerd, zijn te goeder trouw opgesteld door FEBEG op basis van verschillende bronnen (Eurostat, FOD economie, Eurelectric, Elia, Synergrid, etc.). FEBEG kan niet verantwoordelijk gesteld worden voor de correctheid van deze cijfers.
  • * voorlopige cijfers

 

Transparantie van de operationele productiecijfers van FEBEG

Sinds 2006, tekenden alle leden met productieactiviteiten verenigd onder FEBEG een samenwerkingsakkoord met Elia om een zeker aantal pertinente statistieken op het vlak van elektriciteitsproductie in België aan te leveren.

Het betreft de elektriciteitsproductie aangesloten op het hoog- en middenspanningsnet van Elia, wat het merendeel van de elektriciteitsproductie dekt. De cijfers worden ter beschikking gesteld via een specifieke sectie op de Elia website. Dit initiatief voor transparantie, dat ook vandaag verder loopt, is vrijwillig. De cijfers worden te goeder trouw door de producenten aangeleverd en gepubliceerd door Elia.