Jaarverslag 2021

Wit

Sleutelmomenten 2021

FEBEG werkt dagelijks aan een brede waaier van thema's. Een aantal sleutelmomenten hebben dit jaar 2020 gemarkeerd. Ontdek hieronder de voortgang per maand. Het is geen volledige lijst van de acties van FEBEG, maar brengt een aantal ervan onder de aandacht.

#F5D3D5
Donker

Januari

01/01/2022 – Nieuw geplaatste zonnepanelen vanaf januari 2021: investeringssteun en actieve deelname van de prosumenten aan de marktwerking in Vlaanderen
Wie in het verleden zonnepanelen plaatste (<10kW) had recht op een terugdraaiende teller gedurende 15 jaar en kreeg groenestroomcertificaten als ondersteuning. Deze situatie wijzigt voor nieuwe installaties vanaf 1 januari 2021 in het Vlaams gewest. Met de nieuwe aanpak evolueert de plaatsing van eigen kleine productie-installaties naar een volwassen systeem, in lijn met de energietransitie. Voortaan bepalen de investering zelf met een eenmalige investeringssteun en de actieve deelname van de prosumenten aan de marktwerking de rentabiliteit van het systeem. https://www.febeg.be/nieuwsbericht/nieuwgeplaatste-zonnepanelen-vanaf-januari-2021-investeringssteun-en-actieve-0

14/01/2021 – Grondwettelijk Hof vernietigt Vlaamse regeling rond terugdraaiende teller 
Wie tot vorig jaar zonnepanelen liet installeren in Vlaanderen mocht, mits installatie van een digitale meter, nog opteren om vijftien jaar gebruik te maken van een virtuele terugdraaiende teller. Naar aanleiding van een procedure aangespannen door de VREG (de Vlaamse energieregulator), schrapt het Grondwettelijk Hof nu dat systeem. Eigenaars van zonnepanelen mogen wel de voordelen behouden waarvan ze tot op vandaag hebben genoten. Hiermee wil men "de problemen en de financiële lasten van de vernietiging van het systeem voor de afnemers, leveranciers en distributienetbeheerders beperken". In de toekomst zullen ze echter moeten betalen op basis van de stroom die ze effectief op het net zetten of er afhalen. Deze beslissing heeft consequenties voor ongeveer 500.000 eigenaars van zonnepanelen maar weegt het zwaarst op eigenaars die recent zonnepanelen installeerden.
In een gezamenlijk persbericht vragen FEBEG-ODE-PV Vlaanderen en Techlink om een positief investeringskader voor PV te waarborgen.

15/01/2021 - Vlaamse regering sluit akkoord over nieuwe compensatie zonnepanelen
Vlaamse PV-eigenaars die financieel getroffen worden door het afschaffen van de digitale terugdraaiende teller, kriigen een compensatie. 101.000 rechtstreeks getroffen eigenaars met een digitale meter krijgen nog in 2021 een eenmalige compensatie dat voor een gemiddeld project een rendement van 5 procent op 15 jaar garandeert.
Ook de bijna 470.000 gezinnen met zonnepanelen die nog over een analoge terugdraaiende teller beschikken en nog niet over een digitale, krijgen tussen nu en 2029 de mogelijkheid om te kiezen voor een eenmalige compensatie, indien een bepaald financieel rendement niet gehaald wordt.
Deze compensatieregeling zal niet via de energiefactuur wordt verrekend, maar wordt via de algemene middelen en het Energiefonds gefinancierd.

18/01/2021 - Lagere energieprijzen leidden tot minder klachten bij de Energie Ombudsman in 2020
De federale ombudsdienst voor energie heeft in 2020 6% minder klachten ontvangen dan het jaar voordien. De Ombudsman schrijft deze daling voornamelijk toe aan de scherpe daling in energieprijzen veroorzaakt door de coronacrisis.

19/01/2021 - Elektriciteits- en gasleverancier Essent.be te koop in België
Essent.be - een dochteronderneming van het Duitse Innogy - is de vijfde grootste speler op de Belgische markt voor de levering van elektriciteit en gas. De aankondiging van deze potentiële verkoop bevestigt een consolidatietendens op de Belgische energiemarkt.

29/01/2021 - Het federale deel van het door de regering goedgekeurde herstelplan
De Europese Unie heeft besloten de nationale economieën nieuw leven in te blazen naar aanleiding van de coronapandemie. België heeft in dit kader 5,95 miljard toegewezen gekregen (te verdelen onder de gefedereerde entiteiten). De federale regering heeft daarom een lijst van projecten opgesteld voor een bedrag van 1,6 miljard euro (130% van het daarvoor uitgetrokken bedrag). Dit plan zal tegen april 2021 worden verfijnd. Duurzame energie, mobiliteit, digitalisering, onderzoek en innovatie, en sociale cohesie staan centraal in dit plan. Ongeveer de helft van de geplande bedragen is bestemd voor de ecologische overgang. Voor duurzame energie: de aanleg van een energie-eiland in de Noordzee om een offshore windmolenpark te ontplooien, de interconnecties met andere landen te verbeteren en energie op te slaan. Er wordt ook geïnvesteerd in de vermindering van de CO2-uitstoot in sectoren zoals raffinage, staal en chemie, en in de bevordering van waterstoftoevoer.
Om de elektrificatie van de mobiliteit te versnellen, zal de installatie van openbaar toegankelijke elektrische oplaadpunten fiscaal worden aangemoedigd.
Er zullen middelen worden uitgetrokken voor onderzoek op het gebied van klimaat en groene luchtvaart en voor de vermindering van radioactief afval met het oog op de ontmanteling van kerncentrales.

#A2D3F3
Donker

Februari

01/02/2021 - 450.000 nieuwe tijdelijke begunstigden van het sociaal tarief krijgen een aanzienlijke korting op hun factuur
Uitvoering van een besluit van de federale regering in het kader van de verzachting van de economische gevolgen van de Coronacrisis. Vanaf 1 februari tot eind 2021 zal het sociaal tarief  tijdelijk worden uitgebreid tot de personen die recht hebben op de verhoogde tegemoetkoming. Hieronder vallen gepensioneerden en eenoudergezinnen in financiële moeilijkheden, en ook huishoudens met een jaarinkomen tot ongeveer 20.000 euro bruto. Concreet betekent deze uitbreiding een verdubbeling van het aantal begunstigden van het sociaal tarief tot ongeveer één miljoen huishoudens, of ongeveer 1 op 5 residentiële klanten. De regering laat de deur open voor een eventuele verlenging van deze maatregel, afhankelijk van de omstandigheden aan het eind van 2021. FEBEG verheugt zich erover dat, in tegenstelling tot de gebruikelijke begunstigden van het sociaal tarief, de financiering van deze uitbreidingsmaatregel niet via de algemene middelen verloopt, en dat een voorfinanciering van de leveranciers voor het verschil wordt voorzien tussen het sociaal tarief en het commercieel referentietarief.

04/02/2021 - ondertekening van een Belgisch-Deens memorandum voor de realisatie van een onderzeese elektriciteitsverbinding tussen beide landen
De Belgische federale minister van Energie heeft met haar Deense tegenhanger een overeenkomst ondertekend die de weg effent voor de aanleg van een onderzeese elektriciteitsinterconnectie van 1,4 GW tussen België en Denemarken. Een gezamenlijke Belgisch-Deense werkgroep zal een haalbaarheidsstudie uitvoeren en de technische en economische aspecten van de interconnectie analyseren.
Het doel is tegen 2030 toegang te krijgen tot de grote Deense windproductie (een kampioen op het gebied van offshore-windenergie) en waarschijnlijk te profiteren van meer concurrerende en stabiele elektriciteitsprijzen voor bedrijven en huishoudens in beide landen. Dit onderzeese interconnectieproject maakt deel uit van de Europese Green Deal, maar ook van het project om een energie-eiland in de Noordzee te creëren, dat in het federale herstelplan is opgenomen. De North Sea Energy Cooperation, de samenwerking tussen de Europese landen rond de Noordzee, moet het welslagen van dit project vergemakkelijken.

05/02/2021 - Luminus neemt Essent Belgium (Essent.be) over
De twee bedrijven kondigen deze overnametransactie aan die de tweede positie van Luminus op de Belgische energiemarkt (gas en elektriciteit) versterkt door de inbreng van de 520.000 Vlaamse en Waalse klanten (leveringspunten) die momenteel worden bediend door Essent.be. De verkoop van Essent Belgium aan Luminus zal naar verwachting in april worden afgerond. In de tussentijd zullen de twee betrokken entiteiten onafhankelijk opereren. Noot van de redactie: De Europese Commissie, bewaker van de mededinging, zal op 3 mei 2021 het definitieve groen licht geven voor deze overname.

11/02/2021 - Dynamisch elektriciteitscontract voor het eerst een opgenomen in de V-Test® van de VREG
Sinds januari kon de VREG V-Test® contracten met een dynamische energiecomponent tonen. Dit betekent dat de elektriciteitsafname of -injectie per uur wordt afgerekend aan de prijs van dat uur (op de beurzen waarop de leveranciers energie kopen voor de dag nadien). Het elektriciteitsverbruik van bepaalde toestellen en toepassingen zoveel mogelijk laten samenvallen met de uren waarvoor lagere prijzen gelden, kan voordelig zijn voor de klant.
Vandaag werden voor het eerst dynamische contracten aangeboden in de V-test. Het gaat om een dynamisch afnamecontract én een dynamisch terugleveringscontract voor prosumenten (voor professionele kanten). Verwacht wordt dat in de komende weken of maanden ook een aanbod aan dynamische contracten voor gezinnen zal volgen. Voor dit type contracten is wel een digitale meter nodig.

23/02/2021 - Uitfasering kernenergie - wetsvoorstel CRM bis in eerste lezing goedgekeurd door de Kamer
De CRM (capaciteitsmarkt) moet België in staat stellen in 2025 geheel of gedeeltelijk van zijn nucleaire capaciteit af te zien door de ontwikkeling van andere capaciteiten financieel te ondersteunen. Het wetsontwerp is bedoeld om het systeem aan te passen aan een Europese verordening, maar ook een resolutie die met grote meerderheid door het parlement is aangenomen toen de regering nog niet was gevormd.
Tot de eerste capaciteitsveiling op 15 oktober zullen bij KB nog bepaalde modaliteiten worden vastgelegd. Tegen de zomer zal de Europese Commissie zich ook moeten uitspreken over de verenigbaarheid van het mechanisme met de Europese regels inzake staatssteun.

25/02/2021 - Statuut van Waalse conjuncturele klant verlengd tot het einde van het jaar
Een ontwerp van decreet van de Waalse regering via een verlenging tot 31 december van de toekenning van het statuut van conjunctureel beschermde afnemer in elektriciteit en gas. Deze status helpt huishoudens die hun energiefactuur moeilijk kunnen betalen als gevolg van inkomensverlies door de coronapandemie. Het sociaal tarief wordt hen dus toegekend. Deze regeling, die oorspronkelijk tot maart 2021 zou lopen, is verlengd tot het einde van het jaar.

25/02/2021 - Waalse regering verfijnt wettelijk kader voor onshore windturbines
Een ontwerpdecreet tot verfijning van de sectorale voorwaarden voor de exploitatie van windturbines is in derde lezing goedgekeurd door het Waalse parlement. Zij is van toepassing op alle windmolenparken met een totale capaciteit van 0,5 MW of meer. De tekst voorziet in geluidsnormen en voorzorgsmaatregelen voor fauna, met bijzondere aandacht voor vleermuizen.
De grenswaarden voor windgeruis zullen in overeenstemming zijn met de door de WHO vastgestelde grenswaarden (maximaal 45 dBA), met een strengere drempel 's nachts en voor woongebieden, plattelandswoningen, landbouw- en bosbouwgebieden, groene ruimten, natuur en parken. Tijdens overgangsperioden zal een drempel van 43 dBA worden opgelegd ook op zon- en feestdagen. Er worden ook maatregelen genomen om de impact van windturbines op de biodiversiteit te beperken: verbod op nachtverlichting aan de voet van de turbine en de omgeving ervan; verplichte stopzetting van de rotor wanneer de klimatologische omstandigheden optimaal zijn voor de vlucht van vleermuizen.

Donker

Maart

01/03/2022 – 100.000 Vlaamse PV-installaties eigenaars zien hun teller niet meer terugdraaien
Met de publicatie in het Staatsblad van het arrest van Het Grondwettelijke Hof verdwijnt vanaf vandaag het voordeel van de terugdraaiende teller voor eigenaars van zonnepanelen die een digitale meter hebben. Voor hen valt ook het prosumententarief weg. Ze kunnen ook de stroom die ze opwekken en niet verbruiken verkopen aan de energieleverancier van hun keuze.

02/03/2021 - FEBEG waarschuwt dat het aantal gascentrales dat in het kader van de CRM zal worden gebouwd, waarschijnlijk onvoldoende zal zijn
Het Belgische capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) moet zo snel mogelijk worden ingevoerd om de eerste capaciteitsveiling in het najaar van 2021 te kunnen organiseren. Talrijke technische parameters om de aantrekkelijkheid van het systeem en de continuïteit van de voorziening te waarborgen, moeten nog door de autoriteiten worden vastgesteld.
De regering plant twee veilingen: één vier jaar van tevoren (T-4), en de andere één jaar vóór de uiterste termijn voor het beschikbaar stellen van de vereiste capaciteit (T-1), een aanpassingsveiling.
Op basis van het Elia-verslag van midden november heeft FEBEG berekend dat het volume voor nieuwe capaciteit (100% beschikbaar) in de T-4-veiling beperkt zou blijven tot slechts 2,2 tot 2,5 GW, en dit om tegen 2025 6 GW aan vertrekkende nucleaire capaciteit te vervangen. FEBEG acht dit capaciteitsvolume te klein.

08/03/2021 - Negatieve elektriciteitsprijzen door overvloedige zonneschijn
Veel meer zonneschijn dan verwacht resulteerde in een overschot van 1.000 MWh op 3 maart 2021. De onbalansprijzen die de beheerders ertoe aanzetten om het transmissienet van Elia in evenwicht te houden, waren gedurende verscheidene uren negatief, tot min 283,00 €/MWh. Deze negatieve energieprijzen zijn niet ongewoon en zullen volgens Elia, de beheerder van het hoogspanningsnet, in de toekomst nog stijgen.

12/03/2021 - Wet bis betreffende CRM - Vergoedingsmechanisme voor capaciteit - goedgekeurd door de Kamer
Het wetsvoorstel van de minister van Energie is in de plenaire vergadering goedgekeurd. Het past het door de vorige regering goedgekeurde mechanisme aan, met name aan een resolutie die het Parlement afgelopen zomer met een grote meerderheid heeft aangenomen, maar ook aan de eisen van een nieuwe Europese verordening.

31/03/2021 – Regelgevend kader voor energiedelen en flexibeler elektriciteitsnetwerk goedgekeurd door Vlaams Parlement
Het decreet zet twee EU-richtlijnen om in regionale wetgeving. Daardoor wordt de energiegebruiker meer centraal gepositioneerd en krijgt de burger meer hefbomen in het hernieuwbare energiebeleid. Flexibiliteit speelt een centrale rol. Door meer flexibiliteit op het elektriciteitsnet krijgen netgebruikers meer mogelijkheden om hun productie, injectie, verbruik of opslag aan te passen, bijvoorbeeld aan de prijs. Dit laat toe om investeringen in het net fors te verminderen, wat goed is de eindgebruikers. Dit decreet faciliteert energiegemeenschappen, hernieuwbare energiegemeenschappen, energiedelen en peer-to-peerhandel van groene stroom. Netgebruikers kunnen voortaan meer dan één elektriciteitsleveringscontract tegelijk hebben (b.v. voor hun huisafname én hun elektrische wagen).

#A2D3F3
Donker

April

14/04/2021 – Synergrid kondigt een vervroegde voltooiing van de omschakeling naar hoogcalorisch gas aan in België, dit tegen 2024
Synergrid de federatie van netbeheerders van elektriciteit en aardgas, dat de planning uitwerkt voor de omschakeling, kon het proces fors optimaliseren om al tegen eind 2024 alle betrokken Belgische klanten om te schakelen naar hoogcalorisch gas. Het gaat om aansluitingen van ongeveer 1,6 miljoen particuliere en industriële klanten in de provincies Antwerpen, Limburg, Vlaams- en Waals-Brabant, het Brussels Gewest en in sommige gemeenten in de provincies Luik, Henegouwen en Namen. De versnelde omschakeling komt doordat, in vergelijking met de oorspronkelijke planning, er grotere aangrenzende zones tegelijk kunnen worden omgeschakeld, wat efficiëntiewinst met zich mee brengt.

27/04/2021 - Kamercommissie Energie geeft groen licht voor update gaswet
De eerste versie van de gaswet dateert van 1965 en moest aangepast worden omwille van een recente Europese richtlijn rond de aansluiting van gasnetwerken op netwerken van niet-EU-landen. De definitie van aardgas werd aangepast zodat ook biogas, biomethaan, mijngas, e-methaan en waterstof vermengd met aardgas  nu ook onder de gaswet vallen. De transportvergunning voor aardgas werd herwerkt. Door deze nieuwe vervoersmodaliteiten kunnen voortaan ook biogas, gas uit biomassa en andere gassoorten vervoerd worden met de huidige vergunning voor aardgas.

27/04/2021 - Energiecommissie van de Kamer steunt unaniem vereenvoudiging van de energiefactuur

Een resolutie waarin wordt opgeroepen tot vereenvoudiging van de energiefactuur heeft unanieme steun gekregen van de energiecommissie van de Kamer. De hervorming van de energiefactuur maakt deel uit van het regeerakkoord. De commissie wil dat alle facturen beperkt blijven tot één dubbelzijdig A4-tje, met op het eerste blad de essentiële gegevens, het te betalen bedrag en de uiterste betaaldatum. De Commissie wil dat het wetsvoorstel uiterlijk begin 2022 ten uitvoer wordt gelegd.

30/04/2021 - EU-herstelplan - België overhandigt zijn herstelplan aan de Europese Commissie
België is een van de eerste lidstaten die hun herstelplan bij de Europese Commissie hebben ingediend. De overheidsinvesteringen van dit plan, dat de periode 2021-2026 bestrijkt, bedragen 5,9 miljard euro (federale staten en gewesten samen). De projecten die in dit plan zijn opgenomen, zullen de toekomst van België vorm geven: bijvoorbeeld de bouw van een energie-eiland in de Noordzee, de ontwikkeling van een centrum voor AI in Brussel, biotechnologische scholen in Wallonië, enz. Het Belgische herstelplan is opgebouwd rond 85 investeringsprojecten en een twintigtal hervormingsvoorstellen. 56% van de geplande middelen is bestemd voor infrastructuur (vervoer, energie, gebouwen, enz.), 28% voor digitale technologie.

30/04/2021 - Het Brussels parlement organiseert de opkomst van thermische energienetwerken voor de ontwikkeling van hernieuwbare warmte
Het Brussels Parlement keurt binnen enkele maanden een ontwerpverordening goed die voorziet in regels voor de organisatie van thermische energienetwerken. Het Brussels Gewest wil een flexibel kader tot stand brengen om de opkomst van innoverende projecten voor de ontwikkeling van hernieuwbare warmte te garanderen en tegelijk de verbruikers die op deze netten zijn aangesloten te beschermen. De energieleveranciers zullen de levering van thermische energie voor huishoudelijk verbruik tijdens de winterperiode moeten garanderen.
De belangrijkste voordelen van thermische energienetwerken zijn een verbeterde energie-efficiëntie en een gemakkelijkere toegang tot hernieuwbare energie, waardoor de plaatselijke hulpbronnen worden uitgebreid. Volgens de regering is de stedelijke dichtheid van Brussel een troef voor de collectieve exploitatie van hernieuwbare energiebronnen in thermische energienetwerken, vooral in gemengde en dichtbebouwde wijken.

30/04/2021 - De ministerraad keurt de veiling goed van twee tot drie gasgestookte elektriciteitscentrales voor de capaciteitsvergoedingsmarkt (CRM)
De ministerraad keurt het juridisch kader van het investeringsmechanisme goed. Hij heeft ook de omvang van de eerste veiling (T-4) vastgesteld. In oktober 2021 zal ongeveer 2,3 GW aan nieuwe capaciteit worden geveild. Dit betreft hooguit twee tot drie gasgestookte elektriciteitscentrales. Een groot capaciteitsvolume van 1,4 GW is gereserveerd voor de T-1-veiling in 2024. Deze veiling is meer gericht op opslag, batterijen, vraagbeheer en interconnecties.
Als overgangsenergie is koolstofarm gas een onmisbare schakel op de weg naar 100% hernieuwbare energie, aldus de minister van energie. De regering reduceert het aantal gascentrales tot een absoluut minimum en investeert tegelijkertijd in technologische ontwikkelingen die gasgestookte centrales zo milieuvriendelijk mogelijk maken. FEBEG vreest dat de bouw van twee tot drie nieuwe gascentrales in België in de komende jaren niet zal volstaan om de uitfasering van kernenergie te compenseren en dat het tegen 2024 te laat zal zijn voor de bouw van grootschalige regelbare opwekking.  FEBEG acht het realistischer om drie tot vier nieuwe gascentrales te bouwen, wat neerkomt op 3 tot 3,5 GW aan capaciteit.

Donker

Mei

06/05/2021 - Opzegtermijn voor een overstap naar andere energieleverancier naar 24 uur teruggebracht in 2026
De ministerraad keurde een aanpassing van de elektriciteitswet goed die de opzegtermijn tegen 2026 terugbrengt naar 24 uur, zonder compensatiekosten (huidig termijn = drie weken). Elektriciteitstarieven zullen ook dynamischer worden. Consumenten krijgen meer controle over hun keuzes en de consument kan actiever deelnemen aan de elektriciteitsmarkt.
Er komt een dynamisch tarief nl. een tarief berekend op basis van prijzen aangepast aan vraag en aanbod, waardoor de consument een marktconforme prijs betaalt. Bij negatieve elektriciteitsprijzen kunnen de dynamische tarieven de consument optimaal laten profiteren van momenten van overvloedige elektriciteit. Het moedigt de consument ook aan om zijn elektriciteit te verbruiken buiten de piekvraag (waar de prijzen hoger liggen).


11/05/2021 – De opslagcapaciteit van de pomp-
accumulatiecentrale van Coo wordt verhoogd met 7,5%

De exploitant van de pompaccumulatiecentrale van Coo kondigt een capaciteitsverhoging aan van 7,5% tegen 2025. Het vermogen van de centrale zal stijgen van 1080 MW naar 1159 MW. Deze energiecentrale functioneert als een reusachtige batterij die gedurende 6 uren een maximaal vermogen van 1 GW kan leveren. Om deze capaciteitsverhoging te realiseren, zal het opslagvolume van het bekken worden vergroot met 600.000 m³.

11/05/2021 - De stilzwijgende verlenging van zogenaamde slapende energiecontracten zal verboden worden
De federale Kamercommissie Energie keurt een wetsvoorstel goed dat onder meer de stilzwijgende verlenging van slapende energiecontracten zou verbieden. Ongeveer een half miljoen huishoudens zouden zo'n contract hebben. Let wel dat elke afnemer op elk moment naar een ander product of een leverancier kan overschakelen. Voortaan moet de leverancier de klant verwittigen wanneer het product niet langer actief is of wanneer de prijs van het product verschilt van de huidige energieprijs. En hij moet tegelijkertijd een nieuw contractvoorstel voorstellen. Dit wetsvoorstel moet zorgen voor een transparantere energiemarkt en lagere energierekeningen.

#A2D3F3
Donker

Juni

18/06/2021 - Grégoire Dallemagne is de nieuwe voorzitter van FEBEG
De Raad van Bestuur van FEBEG heeft Grégoire Dallemagne tot nieuwe voorzitter verkozen voor een mandaat van 3 jaren. Grégoire Dallemagne (CEO van Luminus) was reeds voorzitter van FEBEG tussen 2015 en 2018. Hij volgt Philippe Van Troeye op, ex-CEO van Engie Electrabel, die het einde van zijn mandaat heeft bereikt.
Dit nieuwe voorzitterschap zal aandachtig zijn voor de huidige klimaatproblematiek. De samenleving, de economie en het energiesysteem moeten ingrijpend worden hervormd om de Belgische CO2-uitstoot tegen 2030 met ten minste 55% te verminderen en tegen 2050 koolstofneutraliteit te bereiken. Deze uitdaging aangaan is een unieke kans voor de energiesector om bij te dragen tot de duurzame ontwikkeling van onze samenleving en tot een positief economisch, sociaal en ecologisch herstel na de crisis.

16/06/2021 - Vlaamse communicatiecampagne over de energietransitie in het najaar
Minister Demir plant een grote communicatiecampagne met verschillende partners, onder andere de Vlaamse Distributienetbeheerder Fluvius. Deze zal positieve boodschappen brengen over de energietransitie en de burgers te informeren en te betrekken. De campagne wil de burger onder andere aantonen dat het plaatsen van zonnepanelen een aantrekkelijke investering blijft. Na de commotie over de terugdraaiende teller is het aantal nieuwe PV-installaties in het voorjaar met 60% gedaald. De communicatiecampagne heeft als doel om het vertrouwen te herwinnen. FEBEG is een partner in deze campagne bij de lancering in oktober 2021.

17/06/2021 – Waalse regering bepaalt de modaliteiten van de premies voor slimme meters en domotica
De Waalse regering keurde in eerste lezing een premieregeling goed voor de installatie van een slimme meter en voor domotica-apparatuur. Hiermee kan de consument besparen door zijn verbruik aan te passen aan de productie op dat moment. Doel is de Walen te stimuleren om bij te dragen tot de energietransitie. Wij zijn analoge meter vervangt door een digitale meter krijgt een bonus van 100% zal of een bonus van 40% voor de installatie van domotica (max. 400 euro).

17/06/2021 - Wallonie zet de Pax Eolienica opnieuw op de rails
De Waalse regering lanceert een Task Force om de Pax Eolienica aan te passen. Dit concept werd tijdens de vorige legislatuur ontwikkeld om de onshore windenergiesector, die met talrijke problemen kampt, te versnellen. De Pax Eolienica wil op 15 thema’s de standpunten van de betrokken partijen harmoniseren via maatregelen waarvan de meeste nog niet geïmplementeerd zijn. De huidige meerderheid wil de Pax Eolienica bijsturen door de lokale overheden en de buurtbewoners er meer bij te betrekken. De task force luistert naar de belanghebbenden en stelt maatregelen voor die de belangen van de sector en de leefomgeving van de buurtbewoners met elkaar verzoenen.
Een stuurgroep - bestaande uit vertegenwoordigers van de ministers bevoegd voor energie, milieu, ruimtelijke ordening, lokale overheden en andere belanghebbenden - hebben nu 3 maanden om een tijdschema voor de uitvoering van de werkzaamheden voor te stellen aan de Waalse minister van Energie, die de stuurgroep zal voorzitten.

18/06/2022 – Thema jaarevent van FEBEG: digitalisering

Nadat de editie van 2020 geannuleerd werd, zette FEBEG hoog in op de editie van 2021 met digitalisering als centraal thema. De digitale uitdaging lag ook aan de organisatorische kant: het publiek en de gasten waren zowel op afstand als ter plaatse aanwezig. Herbeleef het event via de fotogalerij en de aftermovie.

29/06/2021 - België koopt voor 18,5 miljoen euro groene stroom in Finland
De federale minister van energie kondigt aan in de Kamercommissie Energie dat de Belgische overheid voor 18,5 miljoen euro groene stroom uit Finland aankoopt om Europese boetes te vermijden. De Europese Commissie stelde ons land als objectief om in 2020 13 procent aan hernieuwbare energie in de eindenergiemix steken. Eind 2020 jaar bereikte ons land maar 11,68 procent. Het Waals Gewest haalde de doelstellingen wel, maar Vlaanderen en Brussel hadden een tekort dat het Waalse overschot niet kon compenseren. 1.376,5 GWh aan groene stroom waren nodig ter compensatie van het Belgische tekort. Dit overschot vond men in Finland voor een kostprijs -na onderhandeling- van 18,5 miljoen euro.

Donker

Juli

06/07/2021 – Een federale taskforce opgericht om van de ontmanteling van de kerncentrales een economische opportuniteit maken
De federale ministers van Werk, Energie en Binnenlandse Zaken richten een taskforce op om de ontmanteling van de kerncentrales in goede banen te leiden. Daarnaast moet de taskforce erop toezien dat de kernuitstap -een gigantische en langetermijnwerf- op vlak van economie en werkgelegenheid een succesverhaal wordt.
Volgens het regeerakkoord zullen zeker vijf van de zeven centrales sluiten tegen 2025. De taskforce moet ervoor zorgen dat de ontmanteling veilig en sociaal verantwoord gebeurt. Het gaat dan onder meer over het langetermijnbeheer van het radioactieve afval en ook over de begeleiding van de duizenden werknemers in de sector.
De ontmanteling en berging van de kerncentrales zal nog jaren werkgelegenheid en duizenden jobs creëren in eigen land. België zou een expertise opbouwen, die geëxporteerd kan worden naar andere landen. België is een van de eerste EU-land dat kernreactoren gaat ontmantelen. De taskforce zal ook onderzoeken hoe de 25 miljoen euro, die België in het kader van het Europees relancefonds krijgt voor de ontmanteling nieuwe jobs in de sector kan creëren

09/07/2021- Vanaf 20 juli kan de premie voor zonnepanelen retroactief aangevraagd worden
De Vlaamse regering heeft een compensatieregeling goedgekeurd na de vernietiging door het Grondwettelijk Hof van het principe van de virtueel terugdraaiende teller die de eigenaars van zonnepanelen met een digitale meter nog recht gaf op het oude systeem.
De regering heeft beslist om deze eigenaars recht te geven op een eenmalige compensatie, namelijk een retroactieve investeringspremie die een rendement van 5 procent op 15 jaar moet garanderen. Flankerende maatregelen worden ook genomen, zoals een aanpassing van de geplande uitrol van de digitale meter en een hogere batterijpremie. Een digitaal loket om de premie te claimen zal operationeel zijn op 20 juli.
Voorts kunnen eigenaars van een warmtepomp, een elektrische boiler of een accumulatieverwarming via Fluvius een premie krijgen voor technologie om de toestellen automatisch aan te sturen. De premie dekt helft van het factuurbedrag, met een maximum van 400 euro.

09/07/2021 – Vlaamse regering maakt het delen van groene stroom uit zonnepanelen met familie, buren of vrienden mogelijk vanaf 2022
De Vlaamse regering heeft nu een besluit goedgekeurd dat de deur verder opent voor energiedelen. Wie overschot aan productie vanuit zonnepanelen heeft en niet al zijn stroom op dat moment verbruikt, kan die in de toekomst gratis of tegen een bepaalde prijs doorgeven aan familie, vrienden of buren.

14/07/2021 – De Europese Commissie presenteert haar pakket van twaalf wetgevende initiatieven (Green Deal)
De Green Deal is het wetgevings- en operationele instrument dat de Commissie wil invoeren opdat de EU haar doelstelling kan halen om de uitstoot van broeikasgassen tegen 2030 met 55% te verminderen (ten opzichte van 1990) en om de Europese Unie tegen 2050 koolstofneutraal te maken. Elk van de 12 wetgevende voorstellen die samen de Green Deal vormen, zal worden onderhandeld tussen de Raad - het orgaan van de lidstaten - en het Europees Parlement (triloog). Dit Europese beleid is van groot belang om de energietransitie in de lidstaten te versnellen en zo de opwarming van de aarde tegen te gaan.
Een van de belangrijkste maatregelen is de invoering van een prijs op koolstof. Er moet een afzonderlijke regeling voor de handel in emissierechten (een tweede EU-ETS) worden opgezet voor de brandstofdistributie in de transport en de bouw. De Commissie stelt voor het streefcijfer voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen te verhogen van 29% tot 40% in 2030 (ten opzichte van 2005) voor de economische sectoren die niet onder de huidige regeling voor de handel in emissierechten vallen, nl. wegvervoer, verwarming van gebouwen, landbouw, kleinschalige industrie en afvalverwerking. Voor België is dit streefcijfer vastgesteld op 47% (tegen 35% nu).
De Commissie wil ook het streefcijfer voor het aandeel van hernieuwbare energie in de energiemix optrekken tot 40% in 2030. Nieuwe auto's moeten tegen 2035 emissievrij zijn, met een tussentijdse doelstelling van -55% gemiddelde uittoot tegen 2030 (ten opzichte van 2021).
Er wordt een mechanisme voor koolstofcorrectie aan de grenzen van de EU voorgesteld. Het CBAM (Carbon Border Adjustment Mechanism) moet voorkomen dat de EU haar vervuiling, en dus haar industriële productie, verplaatst naar derde landen met lagere koolstofnormen.

14/07/2021 – Europese Commissie stelt sociaal klimaatfonds van 144 miljard euro voor, parallel met de Green Deal
De Green Deal die de Commissie vandaag voorgesteld heeft, is bijzonder ingrijpend. Alle burgers, bedrijven en lidstaten gaan rechtstreeks de impact van die maatregelen ondervinden. Die zullen de kostprijs van emissies de hoogte injagen om investeringen in niet-fossiele brandstoffen te stimuleren.
Om de transitie betaalbaar te houden, stelt de Commissie voor een sociaal klimaatfonds op te richten. Dit voorstel zal nu besproken worden in het Europees Parlement en met de lidstaten.
Europa telt vandaag rond de 35 miljoen mensen die in energiearmoede leven. Het fonds zal gevoed worden door een deel van de inkomsten uit de emissiehandel voor wegvervoer en gebouwen (een tweede ETS). Tussen 2025 en 2032 zouden 72,2 miljard euro naar het fonds vloeien. De lidstaten moeten dit fonds verder aanvullen met een gelijkaardig bedrag om uiteindelijk over 144,4 miljard euro beschikken.

16/07/2021 - Ongeziene overstromingen veroorzaken grote verstoring van Waalse het gas- en elektriciteitsnet
Volgens RESA en ORES zitten bijna 41.000 Waalse gezinnen momenteel zonder elektriciteit door de uitzonderlijke overstromingen die honderden lokale elektriciteitskasten hebben beschadigd. Meer dan 20.000 gezinnen in de provincie Luik zitten momenteel zonder elektriciteit. Ook het hoogspanningsstation van Elia in Pepinster werd getroffen, waardoor de elektriciteitsvoorziening van de gemeenten Pepinster, Trooz, Aywaille, Olne en Sprimont ernstig werd verstoord. De weggespoelde gasleiding in Chênée kan pas over enkele dagen worden gerepareerd, wanneer het waterpeil volledig is gezakt. De gemeenten en dorpen van Chaudfontaine, Trooz, Fraipont, Nessonvaux, Tilff en Embourg hebben momenteel geen gas.
De netwerkbeheerders werken er hard aan om de distributie van elektriciteit en gas in de getroffen gebieden te herstellen. Het is op dit moment moeilijk om een hersteltermijn te geven.

23/07/2021 - Provincie Vlaams-Brabant weigert een vergunning toe te kennen voor een gascentrale in Vilvoorde
Volgens een artikel in de Tijd zou de provincie Vlaams-Brabant weigeren een vergunning toe te kennen voor een gascentrale in Vilvoorde. Deze beslissing is een streep door de rekening van de CRM (capaciteitsmarkt) omdat er twee tot drie grote gascentrales in ons land moeten bijkomen om de kernuitstap mogelijk te maken.
Volgens de deputatie van de provincie Vlaams-Brabant doorstaat het project in Vilvoorde de natuurtoets niet. Het project zou ook botsen met het strengere stikstofbeleid.

26/07/2021 – Correcte, snelle en transparante vergunningsprocedures van fundamenteel belang om de bevoorradingszekerheid te waarborgen en de energietransitie te faciliteren
In een persbericht meldt FEBEG bezorgd te zijn over de complexe en zeer moeizame procedures voor het bekomen van de nodige bouw- en milieuvergunningen voor nieuwe elektriciteitsproductie-eenheden die onder een CRM-regime kunnen worden gebouwd.
Deze situatie vormt een bedreiging voor het investeringsklimaat, de continuïteit van de bevoorradingszekerheid en de economische welvaart van het land en zijn regio’s. Het is belangrijk dat investeerders kunnen rekenen op een transparant wettelijk en regelgevend kader en een correcte, coherente toepassing hiervan door de diverse overheden.
“De sector roept de verschillende overheidsniveaus op om samen de nodige maatregelen te nemen voor de bevoorradingszekerheid en de energietransitie. Het algemeen belang moet op de eerste plaats komen".

#A2D3F3
Donker

Augustus

05/08/2021- Door de stijgende energieprijzen in het tweede kwartaal van 2021 dreigt inflatie aan te zwengelen
In het kwartaalverslag van het Prijzenobservatorium van de FOD Economie wordt gewezen op een sterke stijging van de inflatie in het tweede kwartaal, die vooral te wijten is aan de aanzienlijke stijging van de energieprijzen. De totale inflatie in België is aanzienlijk gestegen tot 2,4% (vs. 0,8% in Q1 2021), de hoogste sinds Q4 2018 (2,8%).Energieproducten zijn in de loop van het jaar gemiddeld met +18,3% gestegen, terwijl zij in 2020 gemiddeld met -11% zijn gedaald.

20/08/2021 – Atrias stelt lancering van platform voor gegevensuitwisseling in energiesector uit
De lancering van het Atrias-platform voor de uitwisseling van energiegegevens heeft opnieuw vertraging opgelopen. De Vlaamse, Waalse en Brusselse distributienetbeheerders, die al tien jaar aan dit gezamenlijke project werken, overwegen nu om begin november van start te gaan. Verdere tests van de processen bij de energieleveranciers zijn nodig om de kwaliteit aan de eindafnemers te waarborgen. Op 10 september 2021 zal Atrias de lanceerdatum bevestigen met een overgangsperiode tussen begin november en eind december 2021.

25/08/2021 – De CREG waarschuwt gezinnen met een variabel contract voor een onvermijdelijke sterke stijging van hun factuur
De CREG heeft berekend dat de factuur van gezinnen met variabele contracten jaarlijks €133,00 hoger kan uitvallen (ten opzichte van augustus 2019). Zij waarschuwt dat deze extra kost in de komende maanden aanzienlijk kan oplopen indien de prijsstijging op de groothandelsmarkten aanhoudt. Volgens de regulator heeft 35% en 45% van de huishoudens variabele contracten voor respectievelijk gas en elektriciteit. De CREG raadt klanten die een vast contract hebben, afgesloten vóór de prijsverhoging en dat niet afloopt, aan om het te behouden.

27/08/2021 – Belgische capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) krijgt groen licht na een onderzoek door de Europese Commissie
Na maanden van onderzoek bevestigt de Commissie dat de Belgische CRM verenigbaar is met de Europese regels inzake staatssteun voor milieubescherming en energie. Het Belgische CRM is het eerste dat door de Commissie wordt goedgekeurd sinds de nieuwe EU-elektriciteitsverordening in januari 2020 in werking is getreden.
Volgens de Commissie heeft België een goed uitgewerkt capaciteitsmechanisme, dat zal bijdragen tot de bevoorradingszekerheid in België, met name met het oog op de geleidelijke afschaffing van alle nucleaire capaciteit tegen 2025. Het zal er tegelijk voor zal zorgen dat mogelijke concurrentieverstoringen tot een minimum beperkt blijven.
De eerste veilingen van de MRC (T-4) zullen naar verwachting dit najaar van start gaan.

Donker

September

01/09/2021 - Fiscale stimuli voor de installatie van laadstations voor zowel particulieren als bedrijven
Deze fiscale maatregelen hebben tot doel de uitrol van laadinfrastructuur voor elektromobiliteit in België te versnellen. Particulieren (eigenaars of huurders) die thuis een laadstation installeren, krijgen vanaf 1 september een belastingvermindering van 45%. Het bedrag van de belastingvermindering is beperkt tot 1.500 euro per laadpunt en per belastingplichtige. Het laadpunt moet ‘intelligent’ zijn en op groene stroom werken. Het belastingvoordeel is degressief (30% vanaf januari 2023 en 15% het jaar daarop). Bedrijven krijgen ook een belastingvoordeel voor hun investeringen in laadstations. Tussen 1 september 2021 en 31 december 2022 zal een verhoogde aftrek van 200% worden toegepast. Het laadstation moet bovendien gedurende een deel van de dag toegankelijk zijn voor derden.

09/09/2021 - Groot succes voor de projectoproep van de Vlaamse overheid voor semipublieke laadpalen op privaat domein
De projectoproep van Vlaams minister van Mobiliteit en Openbare werken heeft niet minder dan 220 voorstellen gegenereerd, goed voor ongeveer 6.000 normale laadpunten, 90 snelladers en 270 ultrasnelladers. Dit project, met een budget van 3 miljoen euro, kadert in de ambitie om tegen 2025 30.000 extra laadpunten te voorzien, bovenop de 5.000 laadpunten die nu reeds uitgerold zijn. De betrokken semipublieke laadinfrastructuur (parkings aan horeca, supermarkten, tankstations) moet minstens 10 uur per dag publiek toegankelijk zijn. De administratie zal nu de voorstellen beoordelen naar ontvankelijkheid.

20/09/2021 – Fluvius plaatst 1 miljoenste digitale meter in Vlaanderen
In 2021 is Fluvius officieel gestart met de uitrol. De 1 miljoenste digitale meter werd geïnstalleerd in een nieuwbouw te Grembergen, in de buurt van Dendermonde.
Fluvius zou 80 procent van de woningen ermee willen uitrusten tegen eind 2024. Tegen 2029 moet elke gezin en klein bedrijf over een digitale meter beschikken. Daarmee kunnen de consumenten hun verbruik beter kunnen monitoren en aansturen.

24/09/2021 - Het vervroegde einde van de gaswinning in Groningen (Nederland) zal geen gevolgen hebben voor BelgiëDe Nederlandse regering heeft drie jaar geleden besloten om uiterlijk in 2030 te stoppen met de gaswinning in Groningen, vanwege de frequente aardbevingen in de regio die gelinkt zijn aan de gaswinning. Maar de Nederlandse regering draait de kraan al in 2022 dicht omdat er eerder dan verwacht alternatieven zijn gevonden.
Volgens Synergrid, de federatie van elektriciteits- en aardgasnetbeheerders, zullen de Belgische gasbedrijven en consumenten hiervan geen gevolgen ondervinden. Er was al geanticipeerd op het Nederlandse besluit en de nodige aanpassingen van de installaties, inclusief die voor de consumenten, worden al uitgevoerd.
Alle installaties moeten uiteindelijk op hoogcalorisch/rijk gas draaien. Nederland bouwt in Zuidbroek een conversiefabriek om hoogcalorisch gas, bijvoorbeeld uit het Midden-Oosten of Noorwegen, om te zetten in arm gas. De conversie-installatie zal naar verwachting in 2022 in bedrijf worden genomen. De levering van arm gas aan België is dus gewaarborgd. Slechts een deel van de Belgische consumenten wordt nog bediend met laagcalorisch gas. De omschakeling van deze klanten op rijk gas is aan de gang en werd door de distributienetbeheerders versneld.

30/09/2021 – Vandaag ontving de transmissienetbeheerder CRM-biedingen
Alle biedingen (T-4) in het kader van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM) werden om 17.00 uur bij Elia ingediend. Aan deze CRM-veiling kunnen verschillende vormen van capaciteit deelnemen: opwekkingsinstallaties, maar ook elektriciteitsopslag en vraagbeheer. Om de bevoorradingszekerheid te kunnen waarborgen, is de federale regering van plan nieuwe gascentrales te bouwen met een totale capaciteit van 2,4 GW. De pers heeft weet van acht gascentrales, vier in Wallonië en vier in Vlaanderen. Het aantal en de identiteit van de gegadigden voor de CRM-veiling zijn vertrouwelijk. Een algoritme selecteert de biedingen die aan de vraag voldoen en wijst het CRM-contract automatisch toe aan de geselecteerde kandidaat.

30/09/2021 – ORES schakelt in 2024 over op één distributienettarief
Ores, de grootste distributienetbeheerder voor elektriciteit en gas in Wallonië, zal in 2024 overschakelen op één enkel tarief. Dit besluit werd door de laatste Raad van Bestuur bekrachtigd. Vanaf 2024 zal er slechts één tarief zijn in ongeveer 75% van de Waalse gemeenten waar ORES elektriciteit en gas distribueert. Het eenheidstarief, dat tussen de betrokken distributiegebieden zal worden geharmoniseerd, zal tot uiting komen in de distributienettarieven die de verbruikers aan hun leverancier betalen en die naar boven of naar beneden zullen worden bijgesteld.

#A2D3F3
Donker

Oktober

01/10/2021 - Federale energieheffingen tegen begin volgende jaar omzetten in accijnzen
De Minister van Financiën zou tegen 1 januari 2022 klaar willen zijn met de omzetting van federale heffingen op de energiefactuur in accijnzen om het effect van sterk stijgende energieprijzen te matigen. De regering wil een duurzame oplossing uitwerken. Met de omzetting van de federale heffingen op de energiefactuur in accijnzen kan soepeler ingespeeld worden op sterke prijsschommelingen. Het voorstel wordt uitgewerkt door de Minister van Financiën samen met de Minister van Energie. Idealiter zou de maatregel vanaf 1 januari 2022 kunnen ingaan.

11/10/2021 – De Vlaams minister van energie wil tot 200 miljoen euro uittrekken om factuur te verlagen
Vlaams minister van Energie wil volgend jaar tot 200 miljoen euro investeren om de torenhoge energiefacturen naar beneden te halen door een aantal zaken uit de factuur te halen. Haar voorstellen moeten nog besproken worden op de Vlaamse ministerraad. Hoeveel de verbruikers minder zullen betalen op hun energiefactuur door deze Vlaamse maatregelen is nog onduidelijk.

12/10/2021 - Federale begrotingsonderhandelaars bereiken akkoord over maatregelen om energiefacturen te verlagen
Tijdens een vergadering van het kerncomité heeft de federale regering een akkoord bereikt over de grote lijnen van de begroting voor 2022, inclusief belangrijke beslissingen inzake energie. Zoals verwacht zal het uitgebreide sociale tarief voor BIM (dat momenteel in totaal 1 miljoen huishoudens dekt) in het eerste kwartaal van 2022 worden verlengd. Bovendien zullen de begunstigden van het sociale tarief een korting van 80 euro krijgen. De energierekening zal worden vereenvoudigd. Er zal een energienorm worden ingevoerd om de prijsstijgingen binnen de perken te houden. Concreet zullen de federale heffingen die deel uitmaken van de energiefactuur vanaf 1 januari worden omgezet in accijnzen. Eenzijdige verhogingen van de voorschotfactuur door leveranciers zullen niet langer mogelijk zijn.

14/10/2021 – Grondwettelijk Hof houdt Vlaamse regelgeving rond windturbines overeind
Het Grondwettelijk Hof heeft alle beroepen tegen het Vlaamse 'validatiedecreet' verworpen. Dat decreet kwam er nadat een uitspraak van het Europees Hof van Justitie in juni 2020 de Vlaamse milieuregels rond windturbines op losse schroeven had gezet. Door deze beslissing van het Grondwettelijk Hof wordt de rechtsonzekerheid voor windturbinevergunningen afgewend. Dankzij het decreet kunnen de komende tweeëneenhalf jaar nog windturbines vergund worden op basis van het huidige regelgevend kader.

15/10/2021 – Verdrievoudiging van de productie van windenergie op de Noordzee op de lange termijn
Om deze grote toename mogelijk te maken, heeft de ministerraad besloten de capaciteit van het nieuwe offshore-windmolenpark Prinses Elisabeth te verhogen. Dit zal toenemen van de oorspronkelijk geplande 2 GW tot 3,5 GW. Dit betekent dat de totale capaciteit van de offshore windturbines in 2030 ongeveer 5,8 GW zou moeten bedragen en uiteindelijk genoeg stroom zou moeten opwekken om het volledige elektriciteitsverbruik van alle Belgische gezinnen te dekken of bijna 30% van de totale elektriciteitsvraag in België.
De capaciteitsverhoging kan er komen dankzij de technologische vooruitgang en de mogelijkheid om grotere turbines te installeren. De eerste windturbines in de Prinses Elisabeth-zone zullen naar verwachting in 2027 operationeel zijn.

18/10/2021 - Vlaanderen investeert meer dan 100 miljoen euro in waterstofprojecten
Op een persconferentie bij het Leuvens onderzoekscentrum IMEC, kondigde de Vlaams Minister voor Innovatie en Economie dat de Vlaamse overheid 106,3 miljoen euro gaat investeren in vijf grote waterstofprojecten.
Verschillende havens zijn betrokken zoals de haven van Zeebrugge, Gent en Antwerpen. De projecten gaan onder meer over de bouw van waterstoffabrieken om duurzame waterstof te produceren, het gebruik van waterstof om duurzaam staal te maken of om CO2 terug om te zetten naar duurzame brandstoffen.
Deze projecten dienen een gemeenschappelijk Europees belang (IPCEI) en worden gesteund door Europese fondsen, maar ook met extra steun van de lidstaten. De vijf projecten moeten nu nog goedgekeurd worden door de Europese Commissie. Bij een volgende projectronde zullen nog eens vijf Vlaamse projecten ingediend worden bij de Commissie. In totaal zijn de tien projecten goed voor meer dan één miljard euro kosten.

27/10/2021 - Fluvius voortaan ook noodleverancier bij gerechtelijke reorganisatie van een leverancier
Het Vlaams Parlement heeft een decreet goedgekeurd waardoor netbeheerder Fluvius niet alleen bij het faillissement van een energieleverancier maar ook bij een gerechtelijke reorganisatie van zo'n leverancier kan optreden als noodleverancier.
De stijgende gas- en elektriciteitsprijzen maken dat leveranciers in financiële problemen kunnen terechtkomen. Wanneer een leverancier failliet zou gaan, dan is het decretaal voorzien dat Fluvius kan optreden als noodleverancier van gas en elektriciteit. Het nieuwe decreet maakt het mogelijk dat Fluvius die rol ook opneemt bij een gerechtelijke reorganisatie van een leverancier.

29/10/2021 – Federale regering keurt strategie goed om België te positioneren als hub voor hernieuwbare waterstof
De regering wil de energievoorziening van de zware industrie, die verantwoordelijk is voor 30% van de Belgische CO2-uitstoot, groener te maken. Hernieuwbare waterstof is een essentiële energiedrager. We moeten er nu werk van maken om ervoor te zorgen dat hernieuwbare waterstof in 2030 een reële bijdrage levert. Tegen die tijd zou de invoer van hernieuwbare moleculen tussen 3 en 6 TWh kunnen bedragen. Tegen 2050, wanneer koolstofneutraliteit moet zijn bereikt, zou deze sector goed zijn voor 100 tot 165 TWh aan schone energie. Voor de financiering van de projecten zal een beroep worden gedaan op het fonds voor de energietransitie en het nationale herstelplan. De regering wil ons land op het gebied van R&D positioneren als een leider in deze technologie. Zij steunt ook de ontwikkeling van een backbone voor hernieuwbare waterstof en wil de centrale ligging van België in Europa benutten, zowel vanuit energie- als vanuit industrieel oogpunt. Een eerste nationaal waterstofnetwerk van 100 tot 160 km pijpleidingen moet tegen 2026 klaar zijn.

31/10/2021 – Elia publiceert de resultaten van de eerste CRM-veiling (T-4)
Er waren voldoende biedingen op deze veiling. Er werden 40 offertes geselecteerd voor een totale capaciteit van 4.448 MW. De gekozen capaciteitsmix toont de technologische neutraliteit van het CRM aan: 56% bestaande capaciteit, 1% batterijcapaciteit, 7% vraagzijdebeheer en 36% afkomstig van twee nieuwe projecten voor gasgestookte centrales met gecombineerde cyclus (Vilvoorde en Les Awirs).

Donker

November

01/01/2022 - Nieuw systeem voor de uitwisseling van gegevens over elektriciteit en gas (MIG 6) gaat op 1 november van start
Het nieuwe uniforme platform voor gegevensuitwisseling voor de gas- en elektriciteitssector is op 1 november van start gegaan. De gegevens van het nieuwe platform zullen worden gebruikt als basis voor de facturering van meer dan 9,6 miljoen leveringspunten voor elektriciteit en gas in België. Het nieuwe eengemaakte platform zorgt voor meer transparantie, een nauwkeuriger facturering, snellere en betere overstap- en verhuisprocessen, meer flexibiliteit voor de eindafnemer en de mogelijkheid voor de afnemer om, indien hij dat wenst, actief deel te nemen aan de energiemarkt. FEBEG verwelkomt de lancering van het nieuwe centrale platform voor gegevensuitwisseling voor de elektriciteits- en gasmarkt. Het is een belangrijk instrument om de energietransitie en de nieuwe marktprocessen die daarmee gepaard gaan, te faciliteren. De elektriciteits- en gasleveranciers fungeren hier ook als enige contactpunt van de klant. Het nieuwe systeem zal de kwaliteit van die interactie verhogen en de leveranciers in staat stellen hen innovatieve diensten aan te bieden, zodat zij actief kunnen deelnemen aan de energietransitie.

04/11/2021 - België gaat groene waterstof uit Namibië invoeren
België en Namibië hebben een intentieverklaring ondertekend voor samenwerking tussen beide landen bij de productie van groene waterstof. Die wordt geproduceerd in het zonovergoten Namibië en vervolgens ingevoerd in België, dat de waterstof vooral nodig heeft om zijn industriële processen te vergroenen. Woensdagavond is in Glasgow een memorandum van overeenstemming ondertekend door de ministers van Energie van de twee betrokken landen, in de marge van COP26. Verschillende Belgische en Namibische bedrijven zullen in partnerschap werken aan de ontwikkeling van een waterstoftankstation, industriële waterstoftoepassingen en een middelgrote zonne-energiecentrale die tegen 2026 een miljoen ton groene waterstof per jaar zal produceren, waarvan de helft zal worden geëxporteerd.

16/11/2021 – Duitse autoriteiten schorten certificering van Nord Stream 2 op
De Duitse toezichthouder is van oordeel dat de exploitant van de Nord Stream 2-gaspijpleiding naar Duits recht moet worden georganiseerd. Er moet een dochteronderneming worden opgericht om het Duitse deel van de pijpleiding te beheren en deze dochteronderneming moet voldoen aan alle eisen van een onafhankelijke transmissiesysteembeheerder. De certificatieprocedure blijft opgeschort totdat de relevante activa en het personeel aan deze dochteronderneming zijn overgedragen. Het uitstel van het certificeringsproces heeft de gasprijzen op de groothandelsmarkten dezelfde dag nog doen stijgen (+12%).

19/11/2022 – Federaal wetsontwerp verduidelijkt maatregelen ter bescherming van de consument tegen de stijgende prijzen
De federale regering heeft een wetsontwerp over diverse energiebepalingen goedgekeurd. Het zet verscheidene maatregelen ter bescherming van de consument tegen stijgende prijzen om in wetgeving. De klant kan nu een wijziging van de voorschotfactuur weigeren. Als een variabel elektriciteits- of gascontract meer dan zes maanden na de ondertekening ervan wordt opgezegd, zal de opzegvergoeding slechts verschuldigd zijn naar rato van het aantal leveringsdagen. De maatregel wordt van kracht vanaf juli 2022 voor elke opzegging van een contract dat meer dan zes maanden oud is.Wanneer een klant geen recht meer heeft op het sociale tarief, zal de leverancier hem het goedkoopste product uit zijn portefeuille moeten aanbieden, waarbij hij hem een overzicht geeft van de actieve producten en hem verwijst naar de prijsvergelijkingstool gelijker van de gewestelijke regulator.

23/11/2021 – Belgisch-Deense overeenkomst voor een onderzeese hoogspanningskabel om de windenergie van beide landen te verbinden
De Belgische minister van Energie heeft dinsdag in Kopenhagen een overeenkomst ondertekend voor de aanleg van een 600 km lange onderzeese hoogspanningskabel om overtollige energie van Deense windmolenparken naar België te transporteren. De operationele start van Triton Link is gepland voor 2030. Elia werkt met de Deense netbeheerder Energinet samen om de interconnectie tot stand te brengen. De definitieve investeringsbeslissing, waarvan de kosten op 1 miljard dollar worden geraamd, moet nog worden gevalideerd.

#A2D3F3
Donker

December

02/12/2022 – Sociale programmatie : ondertekening van de sectorale overeenkomst 2021-2022
De sociale partners van het Paritair Comité 326 - sector van de gas- en elektriciteitsbedrijven – ondertekenden op 2 december 2021 de collectieve overeenkomsten ter uitvoering van de nieuwe overeenkomst inzake sociale programmatie. De overeenkomst betreft de periode 2021-2022 en geldt voor alle bedrijven in deze sector.

06/12/2021 – Vlaamse Energieleverancier vraagt faillissement aan
Vlaamse Energieleverancier belevert momenteel ongeveer 70.000 gezinnen en bedrijven met groene stroom en gas. De energielevering blijft wel volledig verzekerd. Fluvius zal tijdelijk optreden als noodleverancier tot de betrokken klanten naar een andere Vlaamse energieleverancier overgestapt zijn.
In een reactie (persbericht) benadrukt FEBEG dat de stijgende prijzen op de groothandelsmarkten voor gas en elektriciteit ernstige gevolgen hebben voor burgers, bedrijven, maar ook voor de energieleveranciers in België en Europa. Marc Van den Bosch, general manager FEBEG: "In deze moeilijke financiële context voor de leveranciers is het ook belangrijk te voorkomen dat de huidige situatie andere leveranciers in de problemen brengt”.

07/12/2022 - Energienorm goedgekeurd in de kamercommissie
De federale kamercommissie Energie keurt de invoering van een energienorm goed. Het doel van de energienorm is de gevolgen van de energieprijsstijgingen te temperen door alle federale heffingen op energierekeningen te vervangen door accijnzen. De regering zou dan het niveau van deze accijnzen kunnen beïnvloeden om zo nodig in te grijpen in de prijzen. De minister van Energie, Tinne Van der Straeten, schat dat zij zo de factuur voor huishoudens met een commercieel tarief, met gemiddeld 30 euro kan doen dalen.

08/12/2022 - Kamer stemt in met verlenging van het sociaal tarief
De Kamer heeft een wetsontwerp goedgekeurd dat drie onderdelen omvat: de financiële versterking van het sociaal gas- en elektriciteitsfonds; extra financiering voor de OCMW's zodat zij energiebegeleiding kunnen bieden; en de toekenning van één vast tarief van 80 euro voor de meest precaire gezinnen (begunstigden van het sociaal tarief). Het uitgebreide sociale tarief (BIM) wordt verlengd tot 31 maart 2022. Een half miljoen huishoudens zal van deze uitgebreide uitkering profiteren.

18/12/2022 - naar aanleiding van energieleveranciers faillissementen past de Vlaamse regering het Energiedecreet aan
De ministerraad van de Vlaamse regering heeft beslist dat de energieregulator VREG voortaan jaarlijks moet rapporteren over de financiële gezondheid van de Vlaamse energiemarkt en van de actieve leveranciers. Daarom wordt het Energiedecreet aangepast.

20/12/2022 – Watz, een derde energieleverancier in moeilijkheden: FEBEG roept op tot eerlijke risicoverdeling
Energieleverancier Watz heeft maandag bij de rechtbank bescherming aangevraagd tegen zijn schuldeisers. Dit is op enkele maanden tijd al de derde leverancier die door de hoge energieprijzen in de problemen komt. Eerder gingen al "Energy2Business" en "Vlaamse Energieleverancier" failliet.
Via een persbericht zegt FEBEG dat zij wil voorkomen dat andere leveranciers in financiële moeilijkheden komen. Volgens FEBEG dragen verschillende factoren bij tot de financiële moeilijkheden waarmee leveranciers te kampen hebben: hoge marktprijzen op kortetermijnbeurzen, hoge inkoopkosten voor leveranciers en hoge kosten voor onbalans. Ook de invoering van het sociaal tarief, dat momenteel ongeveer één op vijf gezinnen in België dekt, is financieel niet neutraal voor de leveranciers.
Om de financiële levensvatbaarheid van de leveranciers veilig te stellen, pleit FEBEG voor de herinvoering van opzegvergoedingen uitsluitend voor energiecontracten met een vast tarief, voor een vergoeding van de leveranciers voor de kosten die gepaard gaan met de toepassing van het sociaal tarief en voor een billijke verdeling van het risico van wanbetaling tussen de verschillende actoren die bij de factuur betrokken zijn, d.w.z. leveranciers, netwerkbeheerders en overheid.

23/12/2021 De federale regering stemt in met een "versterkt" scenario A, maar sluit een scenario B in de kernuitstap niet uit
De federale regering heeft een politiek akkoord bereikt over de kernuitstap. Het in de wet verankerde scenario A, d.w.z. het einde van de huidige kernreactoren in 2025, wordt "versterkt", maar er zal 100 miljoen euro worden geïnvesteerd in onderzoek naar nieuwe nucleaire technologie (SMR-centrales).
Bovendien wordt een scenario B, dat voorziet in de verlenging van twee centrales, niet uitgesloten. Een evaluatie door Elia, de beheerder van het transmissienet, wordt verwacht op 18 maart 2022. Indien uit deze evaluatie blijkt dat de voorzieningszekerheid voldoende is, zou de regering afzien van plan B.

Donker

Sleutelcijfers 2021

#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker

Downloads 2021

Voor nog meer details en informatie over ontwikkelingen in productie, consumptie, marktprijzen, capaciteit enz. ga naar onze specifieke pagina's:

Je kunt hier ook volgende documenten downloaden:

#A2D3F3
Donker