Jaarverslag 2019

Wit

Sleutelmomenten 2019

FEBEG werkt dagelijks aan een breed scala van onderwerpen. Een aantal sleutelmomenten hebben dit jaar 2019 gepuncteerd. Ontdek hieronder de voortgang per maand. Het is geen uitputtende lijst van de acties die de FEBEG heeft ondernomen, maar een selectie van en aandacht voor een aantal ervan.

#F5D3D5
Donker

Januari

11.01.2019 - De Raad van Ministers geeft groen licht voor het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM)
Het capaciteitsvergoedingsmechanisme biedt ondersteuning aan investeringen in stuurbare productiecapaciteit, maar ook aan vraagbeheer of opslag. Minister M-C. Marghem verklaarde dat dit mechanisme de bevoorradingszekerheid tegen de beste prijs zal garanderen.

FEBEG roept de parlementsleden nu al op om de kaderwet inzake het capaciteitsmechanisme vóór de verkiezingen van mei 2019 goed te keuren. Een verdere vertraging zou het strakke tijdsschema compromitteren. Bovendien is de goedkeuring van deze kaderwet een beslissing die het toekomstige beleid van de regering niet in gevaar brengt. De goedkeuring zal het mogelijk maken om de nodige stappen te nemen zodat de volgende regering de energietransitie kan uitvoeren zonder de bevoorradingszekerheid in het gedrang te brengen.

18.01.2019 - CNG : De goedkoopste oplossing voor personenwagens volgens de CREG
Een studie van de CREG die in de marge van het Autosalon werd voorgesteld, bestempelt voertuigen op CNG als de meest voordelige oplossing voor mobiliteit via personenwagens. Los van het economische aspect is de klimaatwinst (20-25% minder CO2-uitstoot dan bij benzinemotoren) en de winst voor het milieu (veel minder vervuilende stoffen en fijne stofdeeltjes) aanzienlijk. Ter gelegenheid van het Autosalon kondigt de gassector ook een groei van het aantal CNG-tankstations aan tot 170 tegen 2020 (in vergelijking met 110 vandaag).

26.01.2019 – Sterke stijging van de kosten van CO2-emissierechten op één jaar tijd - elektriciteitsproducenten betaalden drie keer meer dan in 2018
De prijs van koolstof is in 2018 in één jaar tijd verdrievoudigd van € 7,8 naar € 23,4 per ton CO2. Deze prijsstijging is vooral het gevolg van de hervorming van de Europese koolstofmarkt. De elektriciteitsproducenten die onder de EU-ETS vallen, moeten emissierechten op de markten kopen om hun productie te dekken. De CO2-uitstoot van de elektriciteitsproductie wordt zo belangrijker voor de eindklant dan vroeger. Op Europees niveau geeft men de voorkeur aan de productie van elektriciteit met behulp van gas in plaats van met kolen (die veel meer CO2 uitstoten). De helft van de €382 miljoen aan Belgische inkomsten van de CO2-rechten in 2018 zal worden gebruikt voor de financiering van federale of regionale milieumaatregelen.

29/01/2019 – Koolstofintensiteit van de in België geproduceerde elektriciteit half zo hoog als in 1990
De CREG doet deze aangename vaststelling: Nog nooit heeft de Belgische elektriciteitsproductie minder koolstof uitgestoten dan nu. De halvering van de koolstofintensiteit van de Belgische elektriciteit is voornamelijk het gevolg van een geleidelijke en nu volledige vermindering van de elektriciteitsproductie op basis van steenkool, in combinatie met de toename van de elektriciteitsproductie uit hernieuwbare energiebronnen (HEB). Dit goede resultaat werd bereikt ondanks de historisch lage beschikbaarheid van het Belgische nucleaire park in 2018. Nederland en Duitsland hadden in 2018 een dubbele  koolstofintensiteit dan België.

31.01.2019 - Britse en Belgische elektriciteitsnetwerken met elkaar verbonden via Nemo Link
Nemo Link, een 140 km lange dubbele onderzeese hoogspanningskabel, waarvan 130 km onder het Kanaal, is op 31 januari 2019 in gebruik genomen. Het is het resultaat van 10 jaar gezamenlijke inspanningen van Elia en National Grid resp. de Belgische en Britse TSO's. Deze elektrische interconnectie met een capaciteit van één Gigawatt verhoogt het reeds zeer goede niveau van de interconnectie, in België.

31.01.2019 – De Waalse regering beslist over de niet-retroactiviteit van het prosumententarief
Dit dossier en de bespreking ervan hebben een stempel gedrukt op 2019. De Waalse regering wil door goedkeuring van een voorontwerp van decreet in eerste lezing, alle vóór 1 juli 2019 geïnstalleerde fotovoltaïsche installaties vrijstellen van het prosumententarief dat CWaPE wenst in te voeren vanaf 1 januari 2020.

31.01.2019 – Volgens de VREG betalen Vlamingen te veel voor hun elektriciteit
Dit is te wijten aan de distributietarieven die de pan uit swingen in vergelijking met de buurlanden, voornamelijk het luik met betrekking tot de openbare dienstverplichting. De VREG roept de politieke besluitvormers op om de elektriciteitsrekening te vereenvoudigen. De hoge kostprijs van elektriciteit is een rem op de energietransitie, menen zowel de VREG als FEBEG.

#A2D3F3
Donker

Februari

01.02.2019 – De Vlaamse minister voor Leefmilieu wijst erop dat er in ongeveer 80% van de onshore windmolenprojecten beroep aangetekend wordt
Minister Joke Schauvliege geeft aan dat er voor 80% van de projecten beroepsprocedures lopen, op niveau van de bouwvergunning of milieuvergunning: « Iedereen vindt een windmolen fantastisch, tot die in hun achtertuin geplant wordt”. FEBEG en andere verenigingen pleiten voor meer rechtszekerheid en minder lange procedures voor onshore windenergie. De vertragingen leiden tot hoge kosten en dus tot een behoefte aan hogere financiële steun. Het is belangrijk om bij de bevolking het draagvlak voor duurzame energieproductie te vergroten.

07.02.2019 - De Vlaamse overheid overweegt garanties van oorsprong voor groen gas
In de marge van een congres over warmtekrachtkoppeling kondigde Vlaams minister van Energie Lydia Peeters aan dat ze de garanties van oorsprong voor groen gas op dezelfde manier wil uitwerken als de garanties die al bestaan voor hernieuwbare elektriciteit. Volgens FEBEG en verschillende andere organisaties actief in de gassector, versterkt deze aanpak de rol van hernieuwbaar gas om tot een pragmatische en betaalbare energietransitie in België te komen.

08.02.2019 - CWaPE keurt lagere tarieven goed voor 2019-2023.

De daling voor die periode heeft betrekking op zowel gas als elektriciteit. De belangrijkste reden voor de daling van het elektriciteitstarief is het voornemen van CWaPE om vanaf januari 2020 eigenaars van zonnepanelen te laten bijdragen aan de kosten van het distributienetwerk via een prosumententarief. Een beslissing die tegen de politieke wil van de Waalse regering ingaat.

15.02.2019 - De federale overheid bevriest het sociale tarief voor gas en elektriciteit
De sociale tarieven worden om de zes maanden bepaald door de federale regulator (CREG) en zijn sterk verbonden met de prijsontwikkelingen op de groothandelsmarkten. Een recente, aanzienlijke stijging van de marktprijzen zou automatisch leiden tot een stijging van de sociale tarieven met ongeveer 22% (elektriciteit) en 28% (gas) tegen 01.02.2019 De regering heeft besloten de sociale tarieven met terugwerkende kracht tot 1 februari te bevriezen. De kosten van deze maatregel, die 13 miljoen euro bedragen, zullen volledig worden gefinancierd via een 'slapend fonds' dat normaal gesproken wordt gebruikt voor verwarming.

15.02.2019 - De federale overheid zal veilingen organiseren voor de bouw van nieuwe offshore windmolenparken
Op voorstel van de staatssecretaris voor de Noordzee, Philippe De Backer, heeft de federale regering besloten om offshore windenergie niet meer te subsidiëren. Voortaan worden concessies toegekend via veilingen waarbij de laagste bieder een windmolenpark mag bouwen. Het Parlement moet nog een besluit nemen over deze nieuwe aanpak. De regering had al eerder aangekondigd dat er nieuwe offshore windmolenpark in de Noordzee zou mogelijk gemaakt worden, waardoor de huidige capaciteit zou verdubbelen tot 4 Gigawatt.

21.02.2019 – Netbeheerders en bedrijven werken samen aan een intelligent energiebeheer door de consument
IO.Energy (Internet of Energy) is een project dat de consument centraal wil stellen in de energietransitie. Centraal in het concept staat gegevensuitwisseling en intelligente toepassingen om de consument te helpen de energietransitie optimaal te benutten, deel te nemen aan de flexibiliteit van het energiesysteem en zijn kosten te verlagen. Veel bedrijven, waaronder enkele FEBEG-leden, nemen deel aan dit innovatieve project dat door de netwerkbeheerders is geïnitieerd.

26/02/2019 – Het windturbinepark van Norther levert zijn eerste Kwh
4 turbines zijn nu operationeel van de 44 die het Northerpark uiteindelijk zal hebben (met een totale, geplande productiecapaciteit van bijna 370 MW, wat die overeenkomt met het jaarlijkse verbruik van 400.000 Belgische huishoudens). Norther is het offshore windmolenpark dat het dichtst bij de Belgische kust ligt, op een afstand van 23 km van de haven van Zeebrugge.

Donker

Maart

05.03.2019 – België haalt de klimaatdoelstellingen voor 2020 en 2030 misschien niet
Volgens een rapport van de Europese Commissie zou ons land de doelstellingen voor de vermindering van de uitstoot van broeikasgassen in niet-ETS-sectoren (vervoer, huisvesting, tertiaire sector, landbouw, enz.) niet kunnen halen. Zonder een beleidswijziging zouden onze emissies in deze sectoren tegen 2030 maar met 14% dalen in plaats van de verwachte 35%. De Commissie roept, net als FEBEG, op tot meer ambitie en bijkomende beleidsmaatregelen.

12.03.2019 - De CREG ondersteunt het ondersteuningsmechanisme voor gascentrales
De CREG wil dat de kaderwet voor de CRM, d.w.z. het door de Belgische regering beoogde mechanisme voor capaciteitsvergoeding goedgekeurd wordt. "Niets doen is geen optie. De kaderwet laat alle opties open.", zegt de CREG. De CREG voert echter een aantal nuances in met betrekking tot het volume van de te veilen capaciteit en de kosten van het CRM.

13.03.2019 – Politiek akkoord over digitale meters in Vlaanderen
De meerderheidspartijen van het Vlaamse Gewest hebben een akkoord bereikt over de invoering van digitale meters in Vlaanderen vanaf 1 juni 2019. De kwestie van de prosumenten, die een belemmering vormde voor het sluiten van deze overeenkomst, is geëvolueerd. De prosumenten die momenteel profiteren van het terugdraaiende metersysteem zullen het als optie voor een periode van 15 jaar kunnen behouden. FEBEG keurt dit systeem niet goed. FEBEG meent dat de inzet van digitale meters een cruciaal element is voor het succes van de energietransitie.

19.03.2019 – Het Federale Parlement keurt het wetsvoorstel voor CRM goed
De ad hoc commissie van het Parlement heeft met een wisselmeerderheid het voorstel voor een kaderwet inzake het CRM goedgekeurd. De CRM is onder andere bedoeld om de investeringen in stuurbare productiecapaciteit te helpen deblokkeren met het oog op de bevoorradingszekerheid van België op lange termijn.

19.03.2019 – De energiecommissie van het Vlaams Parlement keurt de wijzigingen van het energiedecreet goed met het oog op de invoering van digitale meters vanaf 1 juni 2019
Prosumenten zullen kunnen kiezen tussen het prosumententarief op basis van de capaciteit van de PV-panelen en een nieuwe tariefstructuur die door de VREG zal worden ontwikkeld op basis van de reële afnames van het net. FEBEG geeft de voorkeur aan deze tweede keuze, die het zelfverbruik stimuleert.

25.03.2019 – VREG publiceert een negatief advies over de terugdraaiende teller voor prosumenten in Vlaanderen
De VREG is voorstander van de digitale meter, maar verzet zich tegen het amendement dat eigenaars van zonnepanelen die al voor het einde van 2020 zijn geïnstalleerd, gedurende 15 jaar na de ingebruikname van de installatie laat profiteren van de terugdraaiende teller. De VREG vreest discriminatie tussen gebruikers en benadrukt, net als FEBEG, dat dit principe niet aanzet tot het zelf verbruiken van de opgewekte zonne-energie.

#A2D3F3
Donker

April

01.04.2019 – De TNB kondigt investeringen aan in 'Ventilus', een hoogspanningslijn van 6 GW om meer windcapaciteit op het net te brengen
Deze nieuwe elektriciteitssnelweg (380kV - 6GW) zal 82 km lang zijn en zal West-Vlaanderen doorkruisen van Zeebrugge naar Avelgem. Het zal de verzadigde Stevin-lijn tegen 2025 versterken om de groei van offshore en onshore windenergie in de regio op te kunnen vangen.

02.04.2019 – De CREG is nu bevoegd om de groepsaankopen van energie te controleren
De CREG had eerder in een studie aangegeven dat een groepsaankoop niet noodzakelijkerwijs het voordeligste tarief opleverde. De kamercommisie heeft een wetsvoorstel goedgekeurd waardoor de CREG nu spelers die in deze sector actief zijn, kan controleren. Het was ook een oude eis van FEBEG dat de aanbieders van groepsaankopen volgens het principe gelijkheid worden gecontroleerd net zoals dat bij de energieleveranciers gebeurt.

03.04.2019 – Het Vlaams Parlement keurt de wijzigingen van het energiedecreet voor de invoering van digitale meters goed
Het Parlement heeft geen rekening gehouden met het negatieve advies van de VREG met betrekking tot de terugdraaiende teller.

05.04.2019 – Het Parlement keurt de voorgestelde kaderwet inzake het CRM goed
Een wisselmeerderheid steunde de tekst die voorziet in de organisatie van een eerste capaciteitsveiling in 2021. Het capaciteitsremuneratiemechanisme heeft tot doel de financiële hinderpalen voor de invoering van stuurbare capaciteit (productie, vraagbeheer en opslag) tegen 2020 weg te werken, met het oog op de Belgische kernuitstap.

29.04.2019 - De Vlaamse overheid lanceert een oproep voor projecten in regelluwe zones
De energietransitie vereist experimenten met nieuwe technische, regelgevende en commerciële processen. Dit is een echte uitdaging in de sterk gereguleerde energiesector. Om deze nieuwe ontwikkelingen mogelijk te maken, creëert de Vlaamse overheid een specifiek wettelijk kader (regelluwe zones) en lanceert ze een projectoproep binnen dit regelgevende kader. De overheid zal project per project beoordelen. Ze moeten concreet, innovatief, schaalbaar, beperkt in tijd en ruimte, maatschappelijk verantwoord zijn, etc. Deze projecten mogen niet langer dan tien jaar duren, met een mogelijke verlenging van vijf jaar. FEBEG steunt en stimuleert dit initiatief dat de energietransitie kan versnellen.

29.04.2019 – Het Waalse Parlement keurt plenair het financieringsmechanisme goed om een einde te maken aan de discussie rond de groenestroomcertificaten
Dit mechanisme voorziet in de terugkoop van overtollige groenestroomcertificaten bij Elia door een special purpose vehicle (SPV) beheerd door BNP Paribas Fortis, met het oog op de annulering van de certificaten. Het is de bedoeling om een verwachte schok in de facturen van de Waalse consumenten te verzachten door de impact over een periode van twintig jaar te spreiden. Het ontwerpdecreet werd door een wisselmeerderheid goedgekeurd. Tegenstanders en onthouders wijzen erop dat lenen op lange termijn ook geld kost.

Donker

Mei

01.05.2019 – Het Waalse Parlement keurt collectief zelfverbruik van elektriciteit goed

De goedkeuring van deze technische tekst is een voorbode van de oprichting van energiegemeenschappen, met het oog op het bundelen van de lokale elektriciteitsproductie en -consumptie binnen een bepaalde perimeter. Deze hervorming maakt het mogelijk om zich gedeeltelijk van het net los te koppelen en zodoende de investeringsbehoeften te verminderen. De energieleveranciers, leden van de FEBEG, willen bijdragen aan het succes van deze nieuwe businessmodellen waarbij innovatie een sleutelrol zal spelen.

03.05.2019 – De federale energieombudsman stelt voor een financiële buffer op te leggen aan nieuwkomers op de energiemarkt
Het voorstel van de ombudsman volgt op het grote aantal sluitingen van kleine spelers op de markt de laatste tijd. De ombudsman is bezorgd over de gevolgen voor de consumenten die door het systeem van voorschotten geld zouden kunnen verliezen.

05.05.2019 – Vereenvoudiging van de factuur om het aantal klachten bij de federale energieombudsman te verminderen
De federale energieombudsman heeft zojuist zijn statistieken voor het jaar 2018 gepubliceerd. Hij meldt een toename van 15% in 'ontvangen klachten' ten opzichte van 2017. Zoals de ombudsman zelf erkent, is deze toename vooral te wijten aan de stopzetting van de activiteiten van een aantal leveranciers die het hoofd niet meer boven water konden houden.

Daarnaast dient de grootte van het probleem te worden gerelativeerd t.o.v. miljoenen beleverde toegangspunten. Maar elke klacht is één klacht te veel. Daarom pleit FEBEG voor een vereenvoudiging van de factuur om het aantal klachten te verminderen.

07.05.2019 - De CREG kondigt goedkopere transporttarieven aan voor aardgas voor de periode 2020-2023
De vermindering zal ongeveer 5% bedragen (alleen voor het transportgedeelte van de gasrekening) voor een gemiddelde Belgische klant.

07.05.2019 - Memorandum FEBEG verkiezingen 2019: « Samen voor een betaalbare energietransitie »
FEBEG stelt de overheden voor om een ‘energietransitieplatform’ op te richten waar overheden, de energiesector en andere betrokken sectoren kunnen  samenwerken om tot een succesvolle transitie te komen.

15.05.2020 – Luxemburgse onderneming kondigt plannen aan om miljarden te investeren in nieuwe gascentrales in België
Het bedrijf verzekert dat het de steun heeft van grote Qatari investeerders en beweert deze fabrieken te kunnen bouwen zonder dat het een beroep hoeft te doen op de door België beoogde capaciteitsmarkt. Deze aankondiging, die veel ophef maakte in de pers en de sector, werd enkele maanden later tegengesproken door de feiten.

#A2D3F3
Donker

Juni

04.06.2019 - De federale overheid start een openbaar onderzoek naar het nationale energie- en klimaatplan (NEKP)
Deze online-enquête moet toelaten de standpunten van de burgers en stakeholders toe te voegen aan het definitieve NEKP.

13.06.2019 – Fluvius start op 1 juli met de officiële uitrol van digitale meters in Vlaanderen
Het is de bedoeling om tegen 2022 1,8 miljoen digitale meters te plaatsen. Prioritaire klanten zijn prosumenten, klanten met budgetmeters, nieuwbouwwoningen en renovatie. Voor FEBEG is de digitale meter een belangrijk instrument in de energietransitie.

13.06.2019 – Inhuldiging in Lommel van het grootste zonnepark van de Benelux
Het Kristal Solar Park beslaat een gebied van 200 voetbalvelden en heeft een capaciteit van bijna 100 MW. Het zinkbedrijf Nyrstar, dat aan het park grenst, zal een groot deel van de geproduceerde energie afnemen. Op termijn zullen ook andere bedrijven in een nabijgelegen industriegebied dat nog in ontwikkeling is, zich kunnen aansluiten.

24.06.2019 – De VREG besluit een beroep in te stellen tot nietigverklaring van artikel 31 van het Vlaams decreet betreffende de digitale meters
De VREG benadrukt het cruciale belang van digitale meters en is gekant tegen de terugdraaiende teller, die zij discriminerend vinden. De VREG wijst op hun exclusieve bevoegdheid op het gebied van tarieven en betreurt dat de prosumenten via het gewraakte artikel op geen enkele wijze tot zelf-consumptie worden aangezet.

26.06.2019 – Jaarevent van FEBEG: " energietransitie: een breed maatschappelijk project voor de 21e eeuw!”
Het jaarlijkse FEBEG-event bracht meer dan 200 mensen samen in Brussel. Keynote speaker was de Belgische archibiotect Vincent Callebaut. Hij presenteerde zijn inspirerende visie op de steden van de toekomst. Er volgde een debat met academici en 'captains of industry and finance'.

26.06.2019 - Publicatie van het FEBEG-jaarverslag over het jaar 2018
FEBEG publiceerde eind juni haar jaarverslag ter gelegenheid van de jaarlijkse Algemene Vergadering.

Ontdek online de belangrijkste gebeurtenissen en dossiers die FEBEG in 2018 heeft behandeld. Blader door de kerncijfers van de Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven, vanuit de invalshoek van de markten, de productie en de retail.

27.06.2019 – Atrias kondigt de lancering van het centrale datasysteem voor september 2021 aan
Het huidige systeem zal blijven draaien totdat het nieuwe systeem volledig operationeel is, om fouten in de facturatie te voorkomen. Het nieuwe 'clearinghouse' moet de digitale meters optimaal kunnen gebruiken om zo te evolueren naar een systeem dat intelligenter, flexibeler en goedkoper is voor de consument.

28.06.2019 – Elia waarschuwt voor een mogelijk elektriciteitstekort tegen 2022-2023
In een nieuwe studie over adequacy- en flexibiliteitsbehoeften kaart Elia structurele risico's aan voor de bevoorradingszekerheid vanaf 2022-2023. De studie stelt een behoefte vast aan extra capaciteit van 3,9 GW tegen 2025 (in vergelijking met 3,6 GW in de vorige studie). De TSO benadrukt dat er dringend maatregelen moeten worden genomen om de bevoorradingszekerheid te waarborgen door de invoering van een capaciteitsmarkt in België. Voor FEBEG biedt deze studie een relevante en neutrale diagnose van de situatie. Onze leden zijn zich ten volle bewust van de uitdagingen die het energiesysteem de komende jaren te wachten staan. Er moeten zo snel mogelijk maatregelen worden genomen om de continuïteit van de voorziening te waarborgen. Dit is des te meer noodzakelijk omdat België een van de meest elektro-intensieve landen van Europa is.

Donker

Juli

15.07.2019 - De CREG beschouwt de hoeveelheid benodigde extra capaciteit, zoals berekend door Elia in haar recente studie, als 'extreem'
Tijdens een hoorzitting in de Kamer van Volksvertegenwoordigers uit de CREG haar vele bedenkingen bij het scenario van Elia. De CREG betwist ook het gebrek aan rendement van de gascentrales in België. De commissie vraagt impliciet aan Elia om haar berekeningen te herzien. FEBEG komt tot dezelfde inschattingen qua volume als die in het verslag van Elia en vocht de methoden die de CREG gebruikt om de rentabiliteit van de gascentrales in België te beoordelen, eerder al aan.

15.07.2019 – De terugdraaiende meter voor prosumenten wordt vanaf 2020 in Brussel afgeschaft
Brugel kondigt het einde aan van de compensatie tussen de elektriciteitsafname en de -injectie voor het deel van de distributiekosten van de factuur in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest. Deze maatregel wordt op 1 januari 2020 van kracht. FEBEG steunt deze beslissing, die als een accelaratiemiddel gezien wordt voor 'on site' consumptie van de ongeveer 4.000 Brusselse ‘prosumers’. FEBEG pleit voor een verbreding van deze maatregel naar de andere gewesten en voor de uitbreiding ervan tot het zuivere energiegedeelte van de factuur.

17.07.2019 – Nieuwe CEO bij Eneco, een van de leden van FEBEG
Christophe Degrez, CEO van Eneco sinds de oprichting in 2010 en vicevoorzitter van de FEBEG, verlaat het energiebedrijf. Hij wordt vervangen door Jean-Jacques Delmée die zijn functies binnen Eneco en in de Raad van Bestuur van de FEBEG overneemt.

19.07.2019 – Start van de werkzaamheden aan het Northwester 2 offshore windmolenpark
De voorbereidende werken voor  het Northwester 2 offshore-windmolenpark, dat in 2020 23 windturbines zal omvatten met een totaal vermogen van 219 MW zijn klaar. Het zevende Belgische offshore windmolenpark ligt op ongeveer 50 km van Oostende.

19.07.2019 – De Raad van Ministers beslist dat de bevriezing van het sociaal tarief verlengd wordt tot 31 januari 2020
Het sociale tarief was al sinds eind 2018 bevroren als gevolg van een sterke stijging van de prijzen op de groothandelsmarkten. De Raad van Ministers verlengt deze bevriezing met nog eens 6 maanden en overweegt in een later stadium een prijsherzieningsmechanisme te ontwikkelen dat minder gevoelig is voor sterke prijsschommelingen.

24.07.2019 - Het overheidsbeleid en de marktdynamiek moeten elkaar versterken om de ambities van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest op het gebied van energie en klimaat te verwezenlijken
De algemene beleidsverklaring van de Brusselse regering toont een mooie ambitie op het vlak van hernieuwbare energie en de vermindering van de CO2-uitstoot. De FEBEG-leden benadrukken dat de innovatieve diensten van energieproducenten en -leveranciers en een goede samenwerking tussen regionale/lokale overheden en de private sector essentieel zijn om deze doelstellingen te bereiken.

#A2D3F3
Donker

Augustus

30.08.2019 – Geen strategische reserve voor deze winter
De directie Energie van de FOD Economie heeft op basis van de analyse van een studie van Elia besloten geen strategische reserve aan te leggen voor de volgende winter. De belangrijkste redenen voor deze beslissing zijn een hogere beschikbaarheid van het nucleair park, nieuwe interconnecties (Nemo BE-UK) en de opstart van nieuwe offshore capaciteit voor windenergie.

Donker

September

06.09.2019 – VREG kondigt haar voornemen aan om vanaf 2022 een capaciteitstarief in te voeren
De VREG start een consultatie over dit principe. De regulator wil het netwerk optimaliseren door pieken in het gebruik te vermijden. Dit kan door de gebruikers te stimuleren om hun verbruik in de tijd te spreiden.

17.09.2019 - CONNECTED ENERGY CONFERENCE' met FEBEG en Accenture
De vragen van de dag: Waarin moeten energieleveranciers investeren om te kunnen floreren in de opkomende 'connected' energieruimte? Hoe kunnen bedrijven waarde creëren voor hun klanten, gezien de kracht van het geïntegreerde aanbod?

17.09.2019 – Aangekondigde daling van de groenestroomcertificaten voor PV in Brussel
De prijs van de toegekende groensstroomcertificaten zal met 17% dalen voor particulieren (minder dan 6 kWp) en met 42% voor de grotere bedrijfsinstallaties (meer dan 250 kWp). De nieuwe minister van Energie, Alain Maron, volgt het advies van de toezichthouder Brugel. Deze daling geldt enkel voor nieuwe installaties vanaf april 2020. Ondanks deze vermindering van de subsidies is het nog steeds zeer rendabel om zonnepanelen in het Brusselse Gewest te installeren.

24.09.2019 - Jean-François Waignier, nieuwe regulatory manager wholesale electricty markets bij FEBEG
Als regulatory manager wholesale electricity markets bij FEBEG zal hij de federatie en haar leden helpen om zich op dit gebied te positioneren. Zijn eerste prioriteit is de opvolging van de implementatie van de capaciteitsremuneratiemarkt (CRM) in België.

#A2D3F3
Donker

October

02.10.2019 - Vanaf nu volledige samenwerking tussen de overheid en het bedrijfsleven om de doelstellingen van het Vlaams regeerakkoord daadwerkelijk te realiseren
Het Vlaams regeerakkoord stelt een aantal maatregelen voor om de energietransitie te versnellen en de samenwerking tussen de stakeholders te stimuleren. FEBEG werkt hier graag aan mee. Tijd om samen actie te ondernemen.

14.10.2019 - Hoe staat het energie- en klimaatbeleid er voor op het niveau van steden en gemeenten, 1 jaar na de lokale verkiezingen?
FEBEG vroeg professor Reynaert van de Faculteit Politieke en Sociale Wetenschappen van de Universiteit Gent om de inhoud van deze lokale politieke akkoorden te bestuderen op basis van de prioriteiten van het FEBEG-memorandum

Donker

November

05.11.2019 - Nederland weigert dat een gascentrale gevestigd op hun grondgebied ook aan België levert
De (momenteel tijdelijk gesloten) gascentrale in Maasbracht nabij de Belgische grens is éénn van de mogelijke opties om via een exclusieve en specifieke grensoverschrijdende lijn (die nog moet worden gerealiseerd) het Belgische capaciteitsprobleem door de kernuitstap op te lossen. De Nederlandse minister heeft echter zijn Belgische tegenhanger schriftelijk op de hoogte gesteld van zijn weigering. Hij wil deze capaciteit behouden ter compensatie van het verminderde vermogen van de kolencentrales die Nederland op korte termijn wil sluiten. Voor FEBEG toont dit aan dat er niet alleen een spanning bestaat bij de stuurbare capaciteiten in België maar ook in die van de buurlanden. Dit toont nogmaals de noodzaak aan om een capaciteitsmarkt in ons land te ontwikkelen.

07.11.2019 - Het project met Qatari van gasgestookte centrales in Vilvoorde wordt beëindigd
Na enkele maanden geen nieuws meer te hebben ontvangen, kondigde de eigenaar van de gascentrale van Vilvoorde, waarin het Luxemburgse bedrijf van plan was te investeren, aan dat hij dit project niet meer in overweging zal nemen. Hetzelfde lijkt het geval te zijn voor de andere geplande locaties.

09.11.2019 - Vlaanderen zal zijn emissiereductiedoelstellingen tegen 2020 niet halen
Dit werd erkend door Minister van Energie Zuhal Demir. Vlaanderen zal zich nu concentreren op de volgende tijdsdoelstelling van 2030. België zal zijn Nationaal Energie- en Klimaatplan (PNEC) tegen het einde van het jaar moeten indienen, een plan dat de doelstellingen van de gefedereerde entiteiten in één enkel document verenigt.

20.11.2019 - Artikel 20 van het Waalse tariefdecreet, bekrachtigd door het Grondwettelijk Hof
Het Grondwettelijk Hof heeft de argumenten van de FEBEG niet gevolgd in haar verzoek tot de nietigverklaring van artikel 20 van het Waalse tariefdecreet. Toch vraagt de FEBEG aan de Waalse overheid om het initiatief te nemen tot een dialoog met alle belanghebbenden om de risico's en de kosten in verband met onbetaalde gas- en elektriciteitsrekeningen opnieuw in evenwicht te brengen.

20.11.2019 - De uitrol van digitale meters verloopt volgens plan in Vlaanderen
Er zijn al meer dan 111.000 digitale meters geïnstalleerd in Vlaanderen, waarvan bijna 97.000 sinds de officiële start van de campagne van 1 juli. Volgens Fluvius heeft tot nu toe minder dan één procent van de gebruikers de installatie geweigerd.

25.11.2019 - Nederlandse groep Eneco overgenomen door Japans consortium
Het Nederlandse energiebedrijf Eneco (waarvan de Belgische dochteronderneming lid is van de FEBEG) komt in handen van Mitsubishi corporation en Chubu, twee Japanse ondernemingen die zich associeerden in het kader van deze overname. Mitsubishi corporation was al actief op de Belgische markt via participaties in offshore windprojecten aan de Belgische kust.

#A2D3F3
Donker

December

02.12.2019 - Elia adviseert de Minister van Energie om geen strategische reserve aan te leggen voor de winter van 2020-2021
Er was al geen strategische reserve gepland voor deze winter. Volgens de evaluaties van Elia lijkt dit ook niet noodzakelijk voor de volgende twee winters van 2020-2021 en 2021-2022. Tegen 2022-2023 zal de situatie moeilijker worden door de geplande definitieve sluiting van enkele Belgische nucleaire eenheden. Elia herhaalt de dringende en onmisbare oprichting van een capaciteitsmarkt.

04.12.2019 – De voorgestelde wetgeving om klanten met een betalingsachterstand meer respijt te geven komt niet ten goede aan de meest kwetsbare klanten
FEBEG deelt de zorg om de zwakste consumenten te beschermen en structurele betalingsmoeilijkheden te voorkomen. Hoewel goedbedoeld, vrezen we dat dit wetsvoorstel in zijn huidige vorm zijn doel zal missen.

05.12.2019 - CWaPE houdt vast aan de invoering van het prosumentenarief in Wallonië op 1 januari 2020
De Waalse regering heeft onlangs een voorontwerp van decreet aangenomen met als doel de invoering van het door CWaPE beoogde prosumententarief met vijf jaar uit te stellen. CWaPE, die zichzelf beschouwt als de enige autoriteit op het gebied van tarieven, houdt voet bij stuk en bevestigt dat de invoering van het tarief niet zal worden uitgesteld. De leveranciers die verantwoordelijk zijn voor het aanrekenen van de netwerktarieven aan de eindklant vragen om duidelijkheid van de verschillende betrokken partijen.

11.12.2019 - Europese Green Deal: de voorzitter van de Europese Commissie kondigt het project "man on the moon" voor Europa aan
De European Green Deal gaat officieel van start na de belangrijke speech van voorzitter Von der Leyen tijdens een plenaire vergadering van het Europees Parlement. Dit transversale project zal gevolgen hebben voor alle bevoegdheidsgebieden van de nieuwe Commissie. Het heeft de ambitie om zowel de decarbonisatie als economische groei in Europa te combineren. De Commissie is van plan om duidelijke signalen te geven aan de investeerders. Tegen de zomer wil zij de ambities voor de vermindering van de uitstoot verhogen van 40% tot 50% of zelfs 55% in 2030 (ten opzichte van 1990). De implementatie van de Green Deal zal het komende decennium een fundamentele impact hebben op de energietransitie in Europa en in België.

18.12.2019 - De verschillende regeringen zijn het eens over het Nationaal Energie- en Klimaatplan (NEKP) in het Overlegcomité
Dit plan combineert de ambities van de verschillende gewestelijke en federale entiteiten. De doelstelling van het Belgische NEKP is om op Belgisch niveau een cumulatieve vermindering van de broeikasgasemissies met 35% te bereiken tegen 2030 en bij te dragen tot het bereiken in 2030 van een Europese doelstelling van 32% hernieuwbare energie in de energiemix.

18.12.2019 - Het gas- en elektriciteitsfonds opnieuw geïndexeerd
De Fondsmiddelen zijn sinds 2012 bevroren wat resulteert in een tekort van 6 miljoen terwijl dit gewoon geïndexeerd kon worden (voor een algemeen totaal van 53 miljoen euro). De Commissie Energie van het Parlement stemde unaniem voor een amendement dat de indexatie van het gas- en elektriciteitsfonds opnieuw mogelijk maakt. Deze beslissing werd toegejuicht door zowel het OCMW, de Koning Boudewijnstichting als FEBEG, omdat dit Fonds mensen in energiearmoede helpt. FEBEG is van mening dat de OCMW’s een centrale rol spelen in de ondersteuning van energiearmoede en schuldbemiddeling. Zij moeten dus voldoende middelen krijgen om deze taak uit te voeren.

23.12.2019 - Slechts 25 onshore windturbines geïnstalleerd in Vlaanderen in 2019
2019 zal niet de geschiedenis in gaan als een groots windjaar in Vlaanderen. Op het Vlaamse grondgebied zijn slechts 25 bijkomende turbines met een vermogen van 75 MW geïnstalleerd. Dit is een aanzienlijke daling ten opzichte van 2017 (80 turbines) en 2018 (35 turbines). Dit is het gevolg van een zeer groot aantal procedures (tegen ongeveer 3 van de 4 projecten) en van productievertragingen bij enkele grote turbineleveranciers. FEBEG vraagt om meer rechtszekerheid voor de projecten en een versnelling van de lopende procedures.

Donker

Kerncijfers 2019

#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker

Downloads 2019

Voor nog meer details en informatie over ontwikkelingen in productie, consumptie, marktprijzen, capaciteit enz. ga naar onze specifieke pagina's:

Je kunt hier ook volgende documenten downloaden:

#A2D3F3
Donker