Jaarverslag 2017

Wit
#C30A2B
Wit

De sleutelmomenten van 2017

FEBEG werkt dagelijks aan een veelheid van dossiers, vaak van technische aard en weinig gekend bij het grote publiek. Omdat een volledige opsomming ons te ver zou leiden, werden voor 2017 enkele sleutelmomenten geïdentificeerd.
Hieronder vindt u een select overzicht per maand.

#F5D3D5
Donker

Januari

—FEBEG Evenement – ‘Market Players empowering new energy solutions’

FEBEG organiseert een evenement over de interacties tussen  gereguleerde en niet-gereguleerde partijen in het kader van de energietransitie: elektrische mobiliteit, data management, energie-opslag... maar ook over de faciliterende rol die de netbeheerders spelen om de transitie te versnellen. 

Carbon Pricing

Moet er een koolstofprijs vastgelegd worden voor de sectoren die niet onder de EU-ETS vallen (verhandelbare emissierechten). Op federaal niveau werd er een initiatief opgestart om dit te bestuderen. FEBEG was van bij de start betrokken bij de werkgroepen die dit initiatief, dat een sturende rol kan spelen bij de energietransitie, bestuderen.

Toegangscontract

Het toegangscontract, dat de relaties tussen de netbeheerders en de toegangshouders (leveranciers) regelt, moet aangepast worden aan de evolutie van het energiesysteem. FEBEG neemt actief deel aan de werkgroepen die een evenwichtig voorstel proberen uit te werken. FEBEG hecht in het bijzonder veel aandacht aan een evenwichtige verdeling van de risico’s. In het geval van wanbetaling door de klant vallen momenteel alle betalingsrisico’s volledig ten laste van de leverancier.

#C7E5F8
Donker

Februari

Ambitieuze  investeringen in duurzame energie

Vanaf het eerste trimester en doorheen het volledige jaar heeft FEBEG, zowel in Wallonië als in Vlaanderen, deelgenomen aan het overleg inzake de steun aan de duurzame energievormen. De federatie heeft daarbij systematisch gepleit voor het behoud van een gunstig investeringskader voor de ontwikkeling van duurzame energievormen.

Slimme meters

FEBEG ondersteunt de initiële beslissing van de Vlaamse overheid om vanaf 2019 slimme meters uit te rollen in Vlaanderen. Deze digitale meters zijn onontbeerlijk om de transformatie naar een intelligent energiesysteem vorm te geven. Zij versterken de transparantie van de markt en dragen bij tot nog meer energie-efficiëntie.

Herlancering van de politieke besprekingen over een interfederaal Belgisch energiepact

FEBEG spoort de overheden aan om zeer snel een stabiel kader vast te leggen. Dit kader is cruciaal om investeringen in de energietransitie aan te trekken.  

Sociaal Tarief

Sinds de herziening in 2012 is deze verplichting niet meer kostenneutraal voor de leveranciers. Een bijsturing van het huidig systeem is noodzakelijk. De wijze waarop het referentietarief wordt bepaald is één van de belangrijke oorzaken waarom het sociaal tarief verlieslatend is. Bijkomend is het huidig administratief proces m.b.t. de toepassing van het sociaal tarief zeer arbeidsintensief o.a. omdat de gegevensuitwisseling met de overheid nog niet volledig geautomatiseerd is. Voor de klant is het bovendien een onaangenaam systeem met belangrijke negatieve financiële gevolgen bij rechtzettingen wanneer het recht op sociaal tarief ophoudt.
Daarom heeft FEBEG het voorbije jaar bij de betrokken kabinetten hard gepleit om het sociaal tarief te evalueren en de voormelde anomalieën aan te pakken.

Donker

Maart

Evolutie van de Brusselse markt

Een werklunch van de Raad van Bestuur van FEBEG met de Brusselse minister van Energie Céline Fremault. Op het menu staat een bespreking over de specifieke situatie op de Brusselse markt en manieren om het sociale beschermingsbeleid te verbeteren, ten behoeve van alle Brusselaars.

'Stroomgroepen'

FEBEG is zeer actief in de werkgroepen die de energievisie van de Vlaams Gewest vorm geven.

Federaal Investeringspact

De regering geeft de aftrap voor het overleg over het federaal investeringspact. De FEBEG-leden leggen dossiers voor in het kader van het energieluik, één van dé strategische luiken van het pact.

Vereenvoudigde rapportering

FEBEG neemt het initiatief om een dialoog te starten met de regulatoren om de verplichtingen van onder andere de statistische rapporteringen te harmoniseren en te vereenvoudigen.

Alternatieve brandstoffen

Op uitnodiging van FEBIAC, bespreekt FEBEG met de constructeurs en invoerders van vrachtwagens mogelijke LNG oplossingen voor het zwaar transport in België.

#C7E5F8
Donker

April

Start van de onderhandelingen van Sociale Programmatie 2017-2018

De sociale partners zijn begin 2018 tot een sectoraal akkoord gekomen (PC 326).

Jaarverslag van de ombudsman voor energie

FEBEG stelt vast dat ten opzichte van de miljoenen beleverde afnamepunten in België, het aantal ontvankelijk klachten marginaal blijft wat erop wijst dat de leveranciers heel wat inspanningen doen voor het leveren van een goede dienstverlening.  Om ontvankelijk zijn moet de klacht in eerste instantie aan de energieleverancier worden gericht.

Kwaliteitscharter voor deur-aan-deur verkoop

De energieleveranciers van FEBEG zijn tevreden over de ondertekening van een kwaliteitscharter door de deur-aan-deurverkopers van energie. De zelfregulering van de sector van deur-aan-deurverkopers via dit charter is zeer goed nieuws. FEBEG ondersteunt dit charter omdat dit charter de kwaliteit van het verkoopproces van huis-aan-huisverkoop erkent en bevordert.

Hoorzitting in het Waals Parlement

Het Waals Parlement bevraagt FEBEG over de energietransitie en het klimaatbeleid. FEBEG presenteert er een verzameling maatregelen die Wallonië optimaal van de opportuniteiten en de voordelen van de energietransitie kan laten genieten.

BTW-verlaging correct toegepast door de leveranciers

De beweringen van potentiële fraude door de leveranciers in het kader van de implementering van de BTW-verlaging op de elektriciteit blijken uiteindelijk volledig ongegrond. FEBEG is tevreden dat er nu duidelijkheid is en deze zaak definitief afgesloten is.

Centraal Clearing house voor de Energiemarkt (MIG 6)

De go-live datum van het Clearing House en de nieuwe communicatietools MIG 6 werden uitgesteld. FEBEG vraagt garanties inzake scope, kwaliteit  en timing.
Het belangrijkste is dat de klant in de toekomst een betere en kwalitatievere service krijgt. Eens in voege, zullen de marktprocessen dus optimaler functioneren in het belang van de klant.

Faillissement van de centrale van Langerlo

De handelsrechtbank van Tongeren heeft de centrale van Langerlo failliet verklaard. De eigenaar (lid van FEBEG) had eerder deze maand reeds aangekondigd dat het faillissement aangevraagd zou worden. Dit werd echter uitgesteld omdat men een ultiem compromis probeerde te bereiken tussen enerzijds de eigenaar en de Vlaamse overheden, wat niet lukte. De sluiting markeert de stopzetting van de elektriciteitsproductie op basis van steenkool in België. FEBEG blijft pleiten voor een stabiel kader op lange termijn en voor een rechtszeker kader om de noodzakelijke investeringen in de energietransitie te stimuleren. Honderd werknemers verliezen hun job. FEBEG heeft assistentie verleend via de sociale begeleiding binnen het paritair comité. De sectorale tewerkstellingscel werd geactiveerd om de werknemers van Langerlo maximaal aan een nieuwe job te helpen binnen de sector. Een solidariteitsactie werd gelanceerd en heeft ertoe geleid dat de werknemers begeleid worden op sociaal niveau.

Donker

Mei

EU 'Clean Energy Package'

FEBEG licht zijn belangrijkste aandachtspunten over dit belangrijk Europees initiatief toe via diverse presentaties voor de FOD Economie, het VBO en andere stakeholders. FEBEG legt daarbij de focus op het investeringskader, de rol van de aggregatoren en de integratie van duurzame energie in de markt. Het standpunt van FEBEG werd eveneens verdedigd binnen Eurelectric om op die manier onze stempel te drukken op het Europees beleid.

Vereenvoudiging van de factuur

FEBEG neemt deel aan de werkzaamheden van de Koning Boudewijnstichting om de energiefactuur te vereenvoudigen. Er zijn momenteel teveel verplichte vermeldingen op de factuur zodat men door het bos de bomen niet meer ziet. Dit schaadt een goede klantrelatie. Zowel de klanten als hun leverancier hebben belang bij een leesbare en duidelijke factuur. FEBEG pleit  om de factuur  te beperken tot de essentiële informatie (klant- en leveranciersgegevens, samenvatting van de belangrijkste componenten en de overeenkomstige bedragen). Het doel is  een factuur die voor de consument in één oogopslag duidelijk is.

Techland17

FEBEG neemt deel aan dit VOKA-evenement dat in de haven van Gent georganiseerd wordt. FEBEG pleit er voor een betere samenwerking op vlak van duurzame energievormen.  

Vlaamse Energievisie

Deze visie, waaraan FEBEG heeft bijgedragen, is goedgekeurd door de Vlaamse overheid.

#E3EDCA
Donker

Juni

FEBEG jaarlijks evenement : 'Een duik in de blauwe economie’

Gunther Pauli de “steve Jobs van de duurzaamheid” lichtte in aanwezigheid van federaal minister van Energie Marie Christine Marghem, die tevens het event opende, de principes van de ‘Blauwe Economie’ toe. Meer dan 200 aanwezige leden, stakeholders en beslissingsnemers genoten van de presentatie en de netwerking nadien.

Consumentenakkoord Energie

Na heel wat inspanningen en onderhandelingen ondertekenen de leden van FEBEG de vierde herziening van het consumentenakkoord samen met minister van Werk, Economie en Consumenten Kris Peeters. Het akkoord integreert de evoluties die gekoppeld zijn aan de energietransitie en verhoogt de reeds zeer ruime bescherming en transparantie waarvan de Belgische consumenten genieten.

Verjaringstermijnen van 5 jaar voor de energiefactuur

FEBEG is zeer tevreden met de wetswijziging over de verjaringstermijnen van schuldvorderingen. Deze wijziging voorziet voortaan meer rechtszekerheid met een unieke termijn van 5 jaar voor de schuldvorderingen inzake levering van gas, elektriciteit, water, en diensten van telecommunicatieen radio- en t.v.-distributie. Deze termijn houdt rekening met de specifiek situatie in de energiemarkt waar de leverancier eerst de verbruiksgegevens van de DNB moet ontvangen. Het geeft de leveranciers de tijd om een minnelijke schikking voor te stellen aan de klant, en het laat toe om in overeenstemming te zijn met de gewestelijke regelgevingen die retroactieve rechtzettingen van facturen tot 5 jaar in het verleden mogelijk maken.

Studiedag 'Slim Energiehuis'

FEBEG neemt actief deel aan deze studiedag en wijst op de evolutie van de leveranciers die steeds meer optreden als dienstverleners en meer en meer producten aanbieden op maat van de klant. In een complex systeem met een steeds grotere behoefte aan flexibiliteit zal deze rol steeds belangrijker worden.

Donker

Juli

Nieuw market design

Vanaf eind juni en tijdens de daaropvolgende maanden presenteert FEBEG uitgebreid haar 10 aanbevelingen voor de energiemarkt van morgen. Er worden presentaties gedaan bij verschillende kabinetten, administraties en andere stakeholders om deze gedetailleerde nota over de evolutie van het market design uit te leggen. Deze FEBEG nota vormt de kern van het FEBEG standpunt ter inspiratie van het Belgisch interfederaal energiepact.

Beslissing tot annulering van de ‘verhoogde Vlaamse bijdrage aan het Energiefonds’

De leveranciers nemen akte van de beslissing tot annulering en kondigen aan zich voor te bereiden op de implementatie van de herziene bijdrage tegen januari 2018. De implementatiemodaliteiten zullen met de bevoegde instanties besproken worden om de transitie zo soepel en transparant mogelijk te laten verlopen voor hun klanten.

Verklaring van het Waals regionaal beleid

FEBEG is verheugd met de belangrijke aandacht die gegeven wordt aan de energietransitie in de Waalse Regeerverklaring. Ze bereidt zich voor om in de loop van de volgende maanden de implementatie van de belangrijkste punten te bespreken, o.a. inzake de duidelijke verdeling van de marktrollen vóór en na de tellers.

Annuleringsverzoek door FEBEG van artikel 20 van het Waals decreet voor tarifaire methodologie

Artikel 20 van het Waals decreet voor tarifaire methodologie beoogt om het « leveranciersmodel » te bekrachtigen in de Waalse wetgeving. Dit heeft in de praktijk een impact voor de leveranciers, en brengt onevenwicht in de waardeketen, doordat in geval van wanbetaling door de klant de specifieke gebruikskosten van het distributienetwerk blijvend op de leveranciers verhaald zullen worden. Deze situatie is onaanvaardbaar voor FEBEG en haar leden.

#C7E5F8
Donker

Augustus-September

Standpunt inzake het energiepact

FEBEG werkt een compacte en pragmatische visie uit om het strategisch debat op gang te brengen. Deze visie vertaalt het gemeenschappelijke standpunt van de FEBEG-leden om van de markt de echte motor van de energietransitie te maken. Er worden praktische maatregelen opgesomd die in deze lange termijnvisie moeten geïntegreerd worden. Op basis van deze visie en haar ’10 aanbevelingen voor een nieuw market design’ neemt FEBEG deel aan de besprekingen die door de overheid worden georganiseerd.

Strategische reserve

FEBEG heeft in de loop van het jaar deelgenomen aan het overleg aangaande de strategische reserve. Zij benadrukt dat de leden die deelgenomen hebben aan de offerteaanvraag voor het onderdeel productie van de strategische reserve, dit  in alle transparantie gedaan hebben.

Vlaanderen: ontwerpdecreet digitale meters en ondersteuning hernieuwbare energie

FEBEG onthaalt dit ontwerpdecreet positief, maar stelt zich ook vragen over wat de deelname van de prosumenten aan de energiemarkt van morgen betreft en de beperkingen die het behoud van de terugdraaiende teller veroorzaken. FEBEG is lid van de commissie voor het opvolgen van de uitrol van de digitale meters.

Donker

October

Conversie van arm naar rijk gas

Tijdens 2017 heeft FEBEG deelgenomen aan vergaderingen met de voornaamste stakeholders om een zachte transitie te verzekeren voor 1,6 miljoen gebruikers van arm gas.  Belangrijk aandachtspunt was de communicatie naar klanten die zullen omgeschakeld worden. Zo werd door Synergrid en FEBEG een gemeenschappelijke informatievergadering georganiseerd voor andere federaties (werkgeversfederaties, federaties van maatschappelijke organisaties, federaties van vastgoedorganisaties), overheidsinstellingen en gasleveranciers die betrokken zijn bij de conversie van arm naar rijk gas.

Afschaffing van het ‘vangnetmechanisme’

FEBEG herhaalt haar standpunt naar aanleiding van de publicatie van een verslag door de CREG aangaande het vangnetmechanisme. Voor FEBEG is het vangnetmechanisme wel degelijk marktverstorend en is de positieve evolutie van de energieprijzen te danken aan de sterke concurrentie en aan de dalende groothandelsprijzen tijdens de laatste jaren. Het vangnetmechanisme moet stopgezet worden op 31 december 2017.

#C7E5F8
Donker

November

EU Clean Mobility Package

FEBEG juicht het Clean Mobilty Package toe dat door de Europese Commissie voorgesteld werd. In de loop van 2017 werd er binnen de federatie een werkgroep ‘groene mobiliteit’ opgericht. De federatie pleit voorde transitie naar brandstoffen met een lagere CO2-uitstoot (elektriciteit, CNG-LNG, waterstof  …) en om alternatieve vormen van mobiliteit mogelijk te maken.

Werkzaamheden over het capaciteitstarief in Vlaanderen

Het  Vlaamse Gewest overweegt om zijn nettarieven meer te baseren op basis van capaciteit in plaats van op het verbruik (KWh). FEBEG neemt deel aan werkgroepen onder leiding van de VREG betreffende de periodieke herziening van de distributienettarieven (capaciteitstarieven), en dit zowel voor piekgemeten als voor niet-piekgemeten klanten.

Lancering van de nieuwe FEBEG website

FEBEG lanceert een nieuwe website waarbij de lay-out zich aanpast aan het type apparaat van de bezoekers en zo inspeelt op de tendens dat de site meer en meer via mobiele apparaten geraadpleegd wordt. Dankzij deze site wil FEBEG transparanter zijn. Via gestructureerde themapagina’s geeft de federatie bijkomende informatie over de lopende dossiers.

Nieuwe FEBEG medewerker

Kristof Schreurs vervoegt FEBEG als nieuwe ‘power generations & environmental policy advisor’.

Donker

December

FEBEG evenement –‘Peer-to-peer’ energiedelen: een toekomstmarkt?

Is 'peer-to-peer' energiedelen een opkomende kracht die de huidige energiemarkt kan omgooien? Verschillende experts trachtten tijdens het evenement, georganiseerd door FEBEG, deze vraag te beantwoorden. Wij hadden de eer Vlaams minister van Energie Bart Tommelein te verwelkomen om de boeiende debatten in te leiden.

Een visie voor de Europese veiligheidsindustrie

Onder de vlag van Eurelectric hebben de nationale federaties (waaronder FEBEG) en de bedrijfsleiders van de grote Europese elektriciteitsbedrijven begin december 2017 een akkoord bereikt over een verklaring met een gemeenschappelijke visie waarin de sector zich engageert om de energietransitie te versnellen.

#A2D3F3
Donker

Kerncijfers

Donker
#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker

Voor nog meer details en informatie over ontwikkelingen in productie, consumptie, marktprijzen, capaciteit enz. ga naar onze specifieke pagina's:

Je kunt hier ook volgende documenten downloaden

#F5D3D5
Donker