Jaarverslag 2020

Wit

Sleutelmomenten 2020

FEBEG werkt dagelijks aan een brede waaier van thema's. Een aantal sleutelmomenten hebben dit jaar 2020 gemarkeerd. Ontdek hieronder de voortgang per maand. Het is geen volledige lijst van de acties van FEBEG, maar brengt een aantal ervan onder de aandacht.

#F5D3D5
Donker

Januari

7/1/2020 – De Raad van State brengt een negatief advies uit over het voorstel om de invoering van het prosumententarief in Wallonië uit te stellen tot 2025
De Waalse regering neemt akte van het negatieve advies van de Raad van State over haar wetsontwerp om de inwerkingtreding van het prosumententarief uit te stellen tot 2025. De CwaPE, de energieregulator in Wallonië, wil de eigenaars van zonnepanelen dit tarief laten betalen vanaf 2020 voor het gebruik van het netwerk. De Raad van State heeft geoordeeld dat het Waalse parlement niet kan tussenkomen in de tariefbevoegdheid van de regulator. De minister heeft 4 maanden om met de betrokken partijen te overleggen en een oplossing te vinden.

08/01/2020 - Zeven federaties waaronder FEBEG richten samenwerkingsplatform voor duurzamer vervoer op
Zeven grote Belgische federaties, FEBEG, AGORIA, COMEOS, FEBEG, RENTA, SYNERGRID en TRAXIO gaan intensiever samenwerken om kennis over schone technologieën voor vervoer uit te wisselen en om het gebruik ervan bij particulieren, bedrijven en overheden te vergemakkelijken. Het nieuwe samenwerkingsplatform krijgt de naam Low Emission Mobility Platform (LEMP).

13/01/2020 – Akkoord sociale programmatie 2019-2020 voor de gas- en elektriciteitssector
De sociale partners van het Paritair Comité 326 - sector van de gas- en elektriciteitsindustrie - hebben de collectieve overeenkomsten ter bekrachtiging van de nieuwe overeenkomst inzake sociale programmatie ondertekend. De overeenkomst bestrijkt de periode 2019-2020 en geldt voor alle bedrijven in de sector.

15/01/2020 - Europarlementariërs steunen Green Deal principes en stellen streefcijfer van -55%
Het Europees Parlement heeft een resolutie aangenomen waarin het zijn duidelijke steun uitspreekt voor de ambities van de Green Deal voor Europa zoals door de Commissie vorige maand werd gepresenteerd. In de resolutie wordt de Commissie opgeroepen haar ambities om de CO2-uitstoot te verminderen, niet af te zwakken. Ze dringen erop aan dat het streefcijfer voor 2030 "formeel wordt verhoogd tot 55%".

23/01/2020 - De CREG en Elia zijn het niet eens over de capaciteiten die nodig zijn voor de bevoorradingszekerheid
De Europese Commissie onderzoekt de Belgische plannen voor CRM die de bevoorradingszekerheid moet veilig stellen. De CREG vindt dat Elia de capaciteitsbehoefte overschat op basis van twee strenge winters in de jaren ‘80. Elia voert zijn analyses uit op basis van een simulatiemodel dat rekening houdt met verschillende variabelen. Deze berekeningsmethode wordt ook gebruikt door ENTSO-E, het Europese netwerk van netbeheerders. De minister van Energie reageerde door erop te wijzen dat de bevoorradingszekerheid een bevoegdheid is van Elia en van de regering en niet van CREG. Zij herinnerde eraan dat de nodige capaciteiten "4 jaar van tevoren worden vastgesteld en vervolgens 1 jaar van tevoren worden verfijnd".

24/01/2020 - Het prosumententarief voor de eerste 4 maanden niet toegepast in Wallonië
De Waalse regulator voor de energiemarkt (CWaPE) heeft ermee ingestemd om het prosumententarief niet toe te passen voor de eerste vier maanden van 2020. Dit tarief was eind december 2019 door de regering bevroren om tijd te vinden voor het bereiken van een politiek akkoord. De distributienetbeheerders zullen deze gedurende de eerste vier maanden van 2020 dus niet factureren. Ook de leveranciers stemmen ermee in om dit tarief niet aan te rekenen aan prosumenten in de regularisatiefacturen voor diezelfde periode.

31/01/2020 – Einde van de bevriezing van het sociaal tarief en de toekomstige plafonnering ervan
De sociale gas- en elektriciteitstarieven, die sterk dreigden te stijgen als gevolg van de stijgende energieprijzen, werden in februari 2019 voor het eerst bevroren voor een periode van zes maanden, een maatregel die later werd verlengd tot 31 januari 2020. Aan deze bevriezing komt dus een einde, maar tegelijkertijd heeft de federale regering besloten een nieuwe berekeningsmethode voor de sociale tarieven vast te leggen om aanzienlijke prijsstijgingen te vermijden. Deze zullen voortaan op kwartaalbasis worden berekend, in plaats van op halfjaarbasis. De stijging zal ook worden beperkt met een dubbel plafond (driemaandelijks en jaarlijks).

#A2D3F3
Donker

Februari

17/02/2021 - FEBEG reageert op een voorstel om de BTW op elektriciteit te verlagen
Sommige leden van de Commissie Financiën overwegen een verlaging van de BTW op elektriciteit tot 6%. Voor FEBEG zou dit een potentiële stimulans zijn voor de elektrificatie, maar FEBEG wijst op de problemen die ontstonden bij de vorige BTW- verlaging en de daarna volgende stijging. Het venijn zit in de details.

19/02/2020 – Overlegcomité stemt in met de Belgische klimaatstrategie
Het Overlegcomité heeft ingestemd met de Belgische klimaatstrategie voor 2050. Het Belgische plan bundelt de strategieën die de Vlaamse, Waalse en Brusselse regeringen voor hun respectieve gewesten hebben uitgewerkt. Voor heel het land betekent dit een geplande reductie van de uitstoot van broeikasgassen van 85 tot 87 procent. De klimaatstrategie is complementair met de maatregelen ontwikkeld in het kader van het Nationaal Energie & Klimaatplan. Het Overlegcomité verbindt er zich ook toe de nationale langetermijnstrategie, die een minimale verbintenis is, op geregelde tijdstippen te actualiseren voor de realisatie van de gemeenschappelijke wil, namelijk het streven naar koolstofneutraliteit.

02/2020 - De rol van gas in de Belgische energietransitie
FEBEG heeft een visie uitgewerkt over de rol van gas in de energietransitie. In de visie wordt het potentieel van vergroening van gas en een stapsgewijze evolutie naar een koolstofarme energiemix toegelicht. De visie werd gedeeld met een brede groep stakeholders  tijdens een interactieve ‘Knowledge sharing lunch. De visie is gepubliceerd op de FEBEG-website en alle presentaties gegeven tijdens de meeting zijn tevens beschikbaar.

24/02/2021 - Energiearmoede: een andere aanpak dringt zich op
Een CREG-studie over energiearmoede wijst nogmaals op het aandeel van de energiefactuur in het budget van de meest kwetsbare gezinnen. Naast andere stakeholders werd FEBEG gehoord in het federale parlement over dit thema. FEBEG pleitte voor een holistische en structurele benadering via een generiek beleid van armoedebestrijding dat de nadruk legt op een preventieve aanpak.

Donker

Maart

05/03/2020 – Het Grondwettelijk Hof vernietigt de wet betreffende de uitbreiding van de kerncentrales Doel 1 en 2
De verordening blijft echter van kracht tot 31 december 2022, wat overeenkomt met "de tijd is die strikt noodzakelijk is om de onwettigheid te verhelpen". In de tussentijd zal een milieueffectenrapport opgesteld moeten worden, met  inspraak van het publiek en zal grensoverschrijdend overleg moeten plaatsvinden. De beslissing van het Constitutioneel Hof is gebaseerd op een verzoek om advies van het Europees Hof van Justitie. Voor deze laatste is de verlenging van de centrales een operatie van vergelijkbare omvang als de opstart ervan. Daarom moet het aan een milieueffectrapportage worden onderworpen.

18/03/2020 - Eerste algemene lockdown ter bestrijding van corona en begin van een reeks maatregelen met een grote impact op de sector
Na de eerste beperkende maatregelen die op 12 maart werden afgekondigd, kondigde de federale regering een algemene lockdown vanaf 12.00 uur op 18 maart. De COVID-19 pandemie zal op de gehele Belgische samenleving en op onze sector in het bijzonder zijn stempel drukken gedurende het hele jaar 2020.

18/03/2020 – De Waalse regering neemt maatregelen ten gunste van kwetsbare gezinnen
Mensen met een budgetmeter hoeven hun kaart niet op te laden zolang de beperkende maatregelen van kracht zijn. Tijdens de lockdown zullen geen nieuwe budgetmeters worden geïnstalleerd en zullen er geen stroom- of gasafsluitingen zijn.

20/03/2020 – Elia ziet een daling van het elektriciteitsverbruik
De maatregelen van de overheid hebben een sterke invloed op het elektriciteitsverbruik. De beheerder van het elektriciteitstransportnet heeft een daling van het piekuurverbruik met ongeveer 10 tot 15% vastgesteld ten opzichte van het begin van dezelfde maand vorig jaar. Ook het elektriciteitsverbruik in de industrie en in gebouwen is gedaald tot een niveau dat vergelijkbaar is met dat van het weekeinde.

25/03/2020 - Energieleverancier Eneco nu in handen van Japanse aandeelhouders
De Nederlandse energieleverancier Eneco, die ook in ons land actief is, is vandaag volledig in handen van een consortium van de Japanse bedrijven Mitsubishi en Chubu Electric Power. "Wij steunen de strategie van Eneco volledig en werken aan de versterking en internationale uitbreiding ervan", aldus Mitsubishi-baas Takehiko Kakiuchi.

27/03/2021 – Elektriciteitsprijzen op een dieptepunt door dalende vraag
Op de day-ahead elektriciteitsmarkt bedraagt de gemiddelde prijs voor maart 2020 18,7 euro/MWh, wat 50% lager is dan in maart 2019 (37,6 euro/MWh) en 61% lager dan in maart 2018 (50,7 euro/MWh). Zolang de vraag zo laag blijft, kan deze bodemprijs blijven bestaan.

31/03/2021 - Tijdelijke werklozen door coronacrisis krijgen 1 maand water- en energiefactuur vergoed door Vlaamse overheid
De maatregelen genomen om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan hebben een grote impact, bijvoorbeeld voor gezinnen waarvan één of meerdere gezinsleden tijdelijk werkloos geworden zijn. De Vlaamse regering besliste deze gezinnen financieel door deze moeilijke periode te helpen door hun water- en energiefactuur voor een periode van 1 maand te dragen. De vergoeding van 202,68 euro is gebaseerd op een gemiddelde water- en energiefactuur van alle huishoudens. FEBEG is tevreden dat de regeling buiten de factuur getroffen is. De maatregel wordt gefinancierd vanuit de algemene middelen en komt snel terecht bij de gezinnen die dit nodig hebben. 

#A2D3F3
Donker

April

09/04/2020 - Engie koopt site en gascentrale in Vilvoorde
Engie wil de centrale en de site in Vilvoorde overnemen van EMGB. Engie wil er een nieuwe STEG-centrale van 870 MW bouwen. Dit project is afhankelijk van de inwerkingtreding van het vergoedingsmechanisme voor capaciteit (CRM). De koopovereenkomst zou tegen de zomer afgerond moeten zijn en Engie is van plan om het personeel van EMGB over te nemen.

24/04/2020 - Huidige steunregeling voor PV- panelen in Brussel verlengd tot het einde van het jaar, omwille van de coronapandemie
Een aanpassing van de steunregeling zou op 1 juni van kracht worden. Maar de lockdown heeft grote gevolgen voor de fotovoltaïsche sector: Sibelga heeft de installatie van digitale meters opgeschort, het personeel op de werven verminderd, wat tot vertragingen leidt, de conformiteitscontroles van de elektriciteit zijn uitgesteld, enz. De installaties konden dus na 1 juni in gebruik worden genomen, terwijl de projecteigenaars hun aankoopbeslissing en hun bedrijfsplan hadden gebaseerd op het thans geldende steunpercentage. De Brusselse regering heeft daarom besloten de huidige regeling te handhaven tot 1 januari 2021.

24/04/2020 - FEBEG maakt voorlopige balans op van de aanzienlijke gevolgen van de coronapandemie voor de elektriciteits- en gassector
De marktomstandigheden als gevolg van de coronacrisis wijzigen abrupt en zorgen voor een schokgolf door de energiesector: belangrijke daling van de vraag en van de groothandelsprijzen, stijging van onbetaalde facturen, stilvallen van business development en andere diensten. De energiesector vraagt aan de overheden om maatregelen te treffen om de situatie van de leveranciers veilig te stellen en zeker geen bijkomende maatregelen te treffen die de situatie voor de leveranciers nog verergeren, zodat ze hun cruciale rol kunnen blijven spelen en na deze crisis en voldoende veerkracht overhouden om verder in te kunnen zetten op de broodnodige energietransitie.

Donker

Mei

01/05/2020 – CWaPE bevestigt dat het prosumententarief vanaf 1 mei ook in Wallonië van toepassing zal zijn
Aangezien het uitstel van 4 maanden door de Waalse regering niet werd verlengd, treedt het tarief voor de prosument wettelijk in werking op 1 mei.  Het kabinet van de minister bevestigt de inwerkingtreding van het tarief, maar benadrukt dat er nog besprekingen gaande zijn over het bedrag van de compensatie die aan de prosumenten zal worden betaald.

02/05/2020 - Waalse regering stemt in met begeleidende maatregelen voor prosumenten
De Waalse regering zal gedurende een periode van maximaal vijf jaar (2020 tot 2024) ondersteunende maatregelen nemen, zoals het betalen van de prosumenten voor de elektriciteit die zij op het net injecteren. Deze maatregelen bevorderen energiebesparing en zelfconsumptie door prosumenten", aldus het kabinet van de minister-president. De Waalse regering vraagt de CWaPE een termijn vast te leggen voor het niet-toepassen van prosumentenbijdrage, zodat de toepassing ervan en de begeleidende maatregelen ten gunste van de prosumenten gelijktijdig in voege treden.

07/05/2020 – Toepassing van het prosumententarief in Wallonië uitgesteld tot 1 oktober 2020
Begin juni zal de regering alle nodige begeleidende maatregelen voorstellen om ervoor te zorgen dat deze gelijktijdig worden toegepast met de invoering van het prosumententarief op 1 oktober 2020. Voor de financiering van deze maatregelen is een totaal budget van 200 miljoen euro uitgetrokken.

13/05/2020 – OCMW's krijgen extra middelen om energiearmoede te bestrijden
De middelen van het Sociaal Fonds voor gas en elektriciteit, die de OCMW's in staat stellen energiearmoede te bestrijden, zullen worden geïndexeerd. Een wetsontwerp in die zin is goedgekeurd door de federale energiecommissie van de Kamer. De indexering zal gelden voor 2019 en 2020 en zal in totaal 12 miljoen euro aan extra middelen genereren. De budgetten van het fonds waren sinds eind 2012 bevroren. De indexering zal worden gefinancierd uit het Fonds voor forfaitaire verminderingen voor verwarming met aardgas en elektriciteit. Het parlement zal het wetsvoorstel uiteindelijk goedkeuren tijdens de plenaire vergadering van 28/05/2020.

15/05/2020 - Jaarverslag 2019 van de Energieombudsman: FEBEG wil een vereenvoudiging van de factuur
De boodschap van FEBEG aan de consument is eenvoudig: Een probleem met je gas- of elektriciteitsfactuur? Neem in de eerste plaats contact op met de klantendienst van je leverancier. In de overgrote meerderheid van de gevallen zal een oplossing worden gevonden. Onze boodschap aan de autoriteiten: Vereenvoudig de factuur; coördineer beter de wettelijke veranderingen die invloed hebben op de factuur; geef leveranciers duidelijke en ondubbelzinnige regels en voldoende implementatietijd om de veranderingen door te voeren.

18/05/2020 - FEBEG Webinar - 'Sociaal tarief voor gas en elektriciteit : Een systeem voor herziening vatbaar om de positieve aspecten ervan te behouden'
De vraag om het recht op het sociaal tarief verder uit te breiden is plots heel actueel. Recent werden twee wetsvoorstellen in de Kamer ingediend die beogen om de toepassing van het sociaal tarief voor gas en elektriciteit uit te breiden naar personen die worden getroffen door de Coronacrisis. Op 18 mei 2020, organiseerde FEBEG een Webinar over dit thema.

De leveranciers delen de bekommernis om de zwakste consumenten zo goed mogelijk te beschermen. Zij zijn echter bezorgd over hoe dit best aangepakt kan worden. De toepassing van het sociaal tarief is een openbaredienstverplichting waarvoor de leveranciers op heden geen correcte vergoeding krijgen.

29/05/2020 - Subsidies voor hernieuwbare energie verder afgebouwd in Vlaanderen vanaf 2021
Begin 2020 was er reeds een aanpassing (verlaging van de steun). Op basis van een nieuwe studie door Trinomics, zet de minister een stap verder en gaan de subsidies voor energie uit zon, wind, biomassa en warmtekrachtkoppeling verder omlaag vanaf 2021. Concreet zullen de rendementsgaranties dalen voor zon van 4,75 procent naar 4,40 procent, voor wind van 6,5 naar 5,50 procent, voor biomassa van 10,5 naar 8,5 procent en voor warmtekrachtkoppeling van 10,5 naar 8,5 procent. Voor FEBEG dreigen investeringen in hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling niet gerealiseerd te kunnen worden of vertraging op te lopen door deze hervorming. Dit heeft dan weer een potentiële impact op de ambitieuze doelstellingen van de Vlaamse Regering inzake hernieuwbare energie.

#A2D3F3
Donker

Juni

04/06/2020 - Discussie tussen de federale minister van Energie en de regulator (CREG) over het CRM
De federale minister van Energie vindt dat de regulator teveel "cavalier seul" speelt in het dossier van het capaciteits-vergoedingsmechanisme (CRM). "Zonder een regeling om de kosten in de hand te houden, kan een CRM een grote impact hebben op de factuur van de consument," waarschuwde de CREG. De CREG pleit voor een nieuwe simulatie en voor het behoud van de strategische reserve. Volgens de minister van Energie creëert de CREG juridische en technische onzekerheid ten aanzien van een mechanisme dat in het parlement brede steun geniet. De tijd dringt. De eerste CRM-veiling moet eind 2021 worden georganiseerd, zodat de vereiste capaciteit vanaf 2025 beschikbaar is.

05/06/2020 – Vlaams energieminister wil uitrol digitale meter versnellen
Vlaanderen startte in juli 2019 met de uitrol van de digitale meter. Een termijn van 15 jaar was hiervoor voorzien. Minister Demir wil het proces nu versnellen. 5,7 miljoen analoge meters moeten vervangen worden binnen een periode van 10 jaar. Tegen eind 2024 moet 80 procent van de gebruikers een digitale meter hebben. Uit een recente studie van energieregulator VREG blijkt dat zo'n versnelde uitrol ook een hogere maatschappelijke winst (van gemiddeld 888 miljoen euro) heeft dan een uitrol over 15 jaar. De factuur drukken voor mensen die bewust omgaan met hun energieverbruik is het streefdoel van deze versnelde uitrol aldus de Minister.

05/06/2020 - Vlaanderen zal zonnepanelen opnieuw subsidiëren via een eenmalige premie
Vanaf januari 2021 voert de Vlaamse regering een nieuwe premie in voor gezinnen die zonnepanelen op het dak van hun woning wensen te plaatsen. De premie kan oplopen tot 1.500 € (voor een installatie die gemiddeld 5.000 € à 5.500 € kost). De steun is voorzien t.e.m. eind 2024 en het premiebedrag zakt elk jaar met een kwart (in verhouding met de dalende kost prijs van de installaties). De Vlaamse regering heeft het subsidiemechanisme goedgekeurd. Een budget van 32 miljoen € wordt hiervoor uitgetrokken (een plafond van 21.333 gezinnen max. kunnen daardoor de premie ontvangen). Ook middelgrote installaties - bijvoorbeeld bij bedrijven, scholen of lokale overheden zullen kunnen genieten van een nieuw steunmechanisme. Vanaf 2021 en via projectoproepen zullen ze kunnen dingen naar een subsidie, waarna enkel de best gerangschikte projecten steun zullen krijgen. De Vlaamse regering koos hierbij voor een aanpak zoals ook door FEBEG voorgesteld namelijk een éénmalige investeringspremie en marktwerking voor de aankoop en verkoop van de opgewekte stroom.

17/06/2020 - Jaarverslag 2019 van FEBEG
FEBEG heeft haar jaarverslag 2019 gepubliceerd ter gelegenheid van haar algemene vergadering van 17 juni 2020. In het jaarverslag staan analyses van de Belgische gas- en elektriciteitssector in al zijn dimensies: productie, levering, markten, milieu, maar ook de belangrijkste gebeurtenissen van het jaar 2019, gedetailleerde en beknopte statistieken, enz....

18/06/2020 - Gas en elektriciteit tot eind maart niet afgesloten in Brussels Gewest (naar aanleiding van de coronapandemie)
De Brusselse regering heeft de 'winterperiode 2019-2020' verlengd tot 31 maart 2021. Daardoor kan de gas of elektriciteit van mensen die getroffen zijn door de coronacrisis tot na de volgende winter niet afgesloten worden. Klanten bij wie een afsluiting dreigt, zullen automatisch doorverwezen worden naar Sibelga, die dan als ‘sociaal’ leverancier optreedt.

19/06/2020 – Vlaams minister van Mobiliteit wil 30.000 extra laadpalen, en schrapt de retributie op laadpalen langs gewestwegen
Het departement Mobiliteit en Openbare Werken heeft het project Clean Power for Transport (CPT) overgenomen van het departement Omgeving. Doelstelling is ongeveer 6.000 bijkomende laadpalen per jaar in de komende vijf jaar. In totaal dus 30.000 extra laadpalen in deze legislatuur. Deze streefcijfers kunnen de Vlaming aanzetten om te kiezen voor een elektrische auto. Op korte termijn moeten snelwegparkings langs Vlaamse autosnelwegen voorzien worden van snellaadinfrastructuur zodat (inter)nationaal personenverkeer op zero-emissie wijze door Vlaanderen kan rijden. Een decreet schrapt ook de bestaande retributie op laadpaalinfrastructuur voor elektrische voertuigen langs de Vlaamse gewestwegen en autosnelwegen. Het is een tijdelijke maatregel tot 2025, maar kan eventueel verlengd worden.

26/06/2020 – De complementaire rol van gas in de energietransitie
Als we spreken over hernieuwbare energie denken we vaak automatisch aan hernieuwbare elektriciteit, maar FEBEG is ervan overtuigd dat ook hernieuwbaar gas en koolstofneutraal gas een cruciale en complementaire rol gaan spelen in de transitie naar een koolstofneutrale maatschappij. In opvolging van de acties eerder dit jaar werd het thema verder ontwikkeld. Ontdek ook de specifieke themapagina en aanverwante business cases op de FEBEG Website. ‘Last but not least’ lees hier nog een artikel m.b.t het gebruik van gas voor de stuurbaar elektriciteitsproductie vandaag en morgen.

29/06/2020 - Wallonië: reactiveer de budgetmeter vóór 30 juni
FEBEG herinnert Waalse gas- en elektriciteitsverbruikers met een budgetmeter eraan dat ze hun kaart moeten opladen, en dit vóór 30 juni 2020. Deze actie is van essentieel belang om te kunnen blijven genieten van de energietoevoer. De vooruitbetalingsfunctie van de budgetmeters was eerder tijdelijk uitgeschakeld om te voorkomen dat gebruikers van budgetmeters hun kaart tijdens de lockdown zouden moeten gaan opladen. De normale exploitatie zal op 30 juni worden hervat.

Donker

Juli

01/07/2020 - Beslissing van commissie energie van het Parlement over het MR voorstel m.b.t. de CRM-financiering maakt de weg vrij voor EU goedkeuringsproces
De beslissing van de commissie Energie van het parlement over de financiering van de CRM (Capacity Remuneration Market) neemt het laatste obstakel weg voor de start van het goedkeuringsproces van het Belgische CRM-mechanisme door de Europese mededingingsautoriteiten. Deze beslissing moet nog plenair bevestigd worden. Dit is goed nieuws voor de bevoorradings-zekerheid op middellange tot lange termijn van ons land.

03/07/2020 - Brussels gewest stelt laadpalenvisie voor en mikt op 11.000 nieuwe laadpalen tegen 2035
De Brusselse ministers van Mobiliteit en van Leefmilieu hebben de visie voorgesteld waarmee het gewest zijn achterstand op vlak van laadpalen wil inhalen. Tegen 2035, (met de exit van de benzine -en dieselvoertuigen), moeten er 11.000 nieuwe laadpalen geplaatst zijn in het gewest. En die moeten allemaal publiek toegankelijk zijn. Een werkgroep onder aansturing van Brussel Leefmilieu heeft nu opdracht gekregen om een ambitieuze strategie uit te werken. Deze laadpalen moeten zowel op de openbare weg als daarbuiten, op privéterrein, geplaatst worden, maar de voorwaarde is wel dat ze publiek toegankelijk zijn. Er wordt samengewerkt met private partners.

08/07/2020 – Europese Commissie keurt strategieën goed voor integratie van energiesystemen en waterstof
Zal groene waterstof, geproduceerd uit hernieuwbare of koolstofvrije bronnen, één van de speerpunten zijn in de EU-strategie voor alle sectoren die zich niet lenen voor elektrificatie? Volgens de Commissie kan waterstof worden gebruikt als grondstof, brandstof, energiedrager en opslagoplossing en kan het een veelheid van toepassingen hebben in de industrie, het vervoer, de energiesector en de bouw. De Commissie zal steun verlenen voor de installatie van ten minste 6 gigawatt (GW) elektrolyse-capaciteit tegen 2024 voor duurzame waterstofproductie. Voor de periode 2025-2030 mikt de EU op ten minste 40 GW aan elektrolysecapaciteit en tot 10 miljoen ton hernieuwbare waterstofproductie. Tussen 2030 en 2050 kunnen deze technologieën tot volle ontwikkeling komen en op grote schaal worden toegepast in alle sectoren die moeilijk koolstofarm te maken zijn. FEBEG juicht deze ontwikkelingen toe, die haar visie op de sleutelrol die gas en hernieuwbare en koolstofarme moleculen kunnen spelen in de energietransitie ondersteunen.

09/07/2020 - 242 miljoen (BTW incl) aan steunmaatregelen voor de invoering van het prosumententarief in Wallonië op 1 oktober
De Waalse regering neemt een reeks steunmaatregelen aan voor eigenaars van kleinschalige PV-installaties en voor alle consumenten, in het kader van de inwerkingtreding van het prosumententarief (bevroren tot 1 oktober). Voor deze operatie is 242 miljoen euro uitgetrokken, inclusief BTW. Eigenaars van PV-panelen krijgen voor 2020 en 2021 steun voor elektriciteit die zij niet zelf verbruiken, die 100% overeenkomt met het prosumententarief. Voor  2022 en 2023 wordt deze steun teruggebracht tot 50% en vormt hij dus een stimulans voor meer eigen verbruik. Na 2023 begint een nieuwe tariefperiode en is er geen steun meer.

10/07/2020 - Minder steun voor groene stroom. Wat nu?
De Vlaamse regering finaliseerde een pakket hervormingen in de steun voor groene stroom. Ze voert een beperkte besparing door in de uitgaven van de Vlaamse overheid. De onzekerheid die gepaard gaat met deze hervormingen heeft mogelijk een impact op het behalen van de hernieuwbare energiedoelstellingen. De sector werkt volop verder aan de belangrijke bijdrage die hernieuwbare energie levert aan de verduurzameling van het energiesysteem en het creëren van lokale jobs. De sector roept de regering dan ook op om een positief en stabiel investeringskader te scheppen voor alle doelgroepen. De overheid kan een voorbeeld nemen aan landen als Nederland en Denemarken en de relance ondersteunen via investeringen in energie-infrastructuur met een lange afschrijvingstermijn en innovatieve projecten. Nu is hét moment om te investeren in de toekomst.

15/07/2020 - Vlaams Parlement keurt overgangsdecreet voor windturbines goed dat rechtszekerheid voor windturbine in Vlaanderen moet garanderen
Het Vlaams Parlement heeft een voorstel van decreet goedgekeurd dat meer rechtszekerheid voor windturbines in Vlaanderen moet garanderen. Het gaat om een overgangsregeling als antwoord op een recent arrest van het Europees Hof van Justitie. Dit arrest oordeelde dat er een milieueffectenrapport vereist is voor de bouw van vijf windturbines langs de E40 in Aalter en Nevele. Door de uitspraak bestond het risico dat bestaande operationele windmolens zouden moeten worden stilgelegd en dat er geen vergunningen voor nieuwe windturbines meer kunnen worden afgeleverd. Om dit te vermijden hebben de meerderheidspartijen een voorstel van decreet uitgewerkt dat positief beoordeeld wordt door de sector.

16/07/2020 – Goedkeuring door de plenaire vergadering van de resolutie van de MR over de financiering van het capaciteitsvergoedingsmechanisme (CRM)
Een jaar geleden heeft het Parlement het mechanisme voor de financiering van de CRM goedgekeurd. Intussen heeft de regering KB's voorbereid voor de toepassing ervan, die ingediend zijn bij de Europese Commissie. Deze laatste wilde weten hoe de CRM zou worden gefinancierd alvorens een besluit te nemen. In de door de Kamer aangenomen resolutie is bepaald dat de CRM zal worden gefinancierd op basis van een openbaredienstverplichting (ODV) ten laste van de tarieven van Elia. Er zijn bepaalde voorwaarden vastgesteld. In de resolutie wordt de regering gevraagd ervoor te zorgen dat de extra kosten voor huishoudens en bedrijven worden beperkt, ondanks deze openbaredienstverplichting.

#A2D3F3
Donker

Augustus

05/08/2020 – Pandemie zorgt voor groter financieel risico voor energieleveranciers
De huidige gezondheids- en economische crisis leiden tot talrijke verzoeken om verlaging van voorschotrekeningen en het aangaan van betalingsregelingen. Het financiële risico van energie-leveranciers is sinds februari verdrievoudigd, zo blijkt uit een interne FEBEG-enquête bij ongeveer 80% van de markt. De trend is bijzonder uitgesproken voor B2B-klanten. Daarom vraagt FEBEG aan de overheid om een deel van het totale risico dat door de leveranciers wordt gedragen op zich te nemen (meer dan twee derde van de elektriciteitsrekening voor residentiële en kleine professionele klanten bestaat immers uit de kosten voor het transmissie- en distributienet, de belastingen, de heffingen, de openbare dienstverplichtingen, de BTW, enz.)

14/08/2020 - VREG voert vanaf 2022 capaciteitstarief in
De nieuwe tariefmethodologie, die geldt tot 2024 is definitief goedgekeurd. Nieuw is dat de VREG vanaf 2022 het "capaciteitstarief" invoert. Vanaf 2022 zullen dus de zuivere netkosten berekend worden op basis van het piekverbruik (tot nu toe was dat nog volledig berekend op basis van de afgenomen hoeveelheid stroom). Het wordt dus interessanter om het elektriciteitsverbruik te spreiden. Het capaciteitstarief helpt om de energietransitie te faciliteren en de betaalbaarheid ervan te bewaken aldus de VREG. De VREG zal, in samenwerking met energieleveranciers en netbeheerders, de nodige actie ondernemen om klanten wegwijs te maken in het nieuwe tariefsysteem.

Donker

September

01/09/2020 – De omschakeling naar rijk gas vindt nu ook in Brussel plaats
51.000 gezinnen in de gemeenten Koekelberg, Sint-Agatha-Berchem en Sint-Jans-Molenbeek zijn op 1 september overgeschakeld van arm gas op rijk gas. Dit is het begin van een grootscheepse conversiecampagne in de hele regio. In totaal zullen 500.000 huishoudens in Brussel de komende twee jaar deze omschakeling ondergaan (einde van de omschakeling in Brussel in 2022). De conversie zal niet leiden tot enige heffing of toeslag op de gastarieven van de betrokken afnemers.

16/09/2020 – ALEGrO verbindt de Duitse en Belgisch Stroomnet
Een première voor de twee landen. Hoogspanningsbeheerder Elia heeft de laatste hand gelegd aan de ALEGrO interconnector. Half november zal voor het eerst rechtstreeks elektriciteit stromen tussen beide landen. Naast de bestaande verbindingen met Frankrijk, Nederland en Groot-Brittannië is er voortaan ook een verbinding met het Duitse stroomnet. De interconnector is een 90 kilometer lange ondergrondse stroomkabel (respectievelijk 49 kilometer en 41 kilometer op Belgisch en op Duits grondgebied) en heeft een capaciteit van 1GW.

16/09/2020 – EU “State of the Union” – De Europese Commissie wil CO2-uitstoot met minstens 55 procent verminderen
Commissievoorzitter Ursula von der Leyen heeft deze doelstelling aangekondigd in haar jaarlijkse State of the Union speech in het Europees Parlement. De Europese uitstootdoelstelling voor 2030 bedraagt momenteel 40 procent t.o.v. 1990. Maar, de Commissie wil de lat hoger leggen met een vermindering van minstens 55 procent. De ambitie is om tegen 2050 van Europa het eerste klimaatneutrale continent ter wereld te maken. De nieuwe uitstootdoelstelling is een fundamenteel onderdeel van de eerste bindende Europese klimaatwet. De lidstaten en het Europees Parlement moeten er nog mee instemmen. Daar horen ook middelen bij. Minstens 37 procent van het economische EU-herstelfonds van 750 miljard euro zal besteed worden aan de doelstellingen van de “European Green Deal”.

22/09/2020 - Diepgaande onderzoek van de Europese Commissie op het Belgische capaciteitsmechanisme (CRM)
FEBEG is ervan overtuigd dat de door de Commissie geuite twijfels kunnen worden weggenomen. Een snelle behandeling van deze zaak door de bevoegde autoriteiten is van cruciaal belang. Er moet tijdig een duidelijk en stabiel rechtskader worden vastgesteld om de organisatie van de eerste veiling, die voor oktober 2021 is gepland, mogelijk te maken.

23/09/2020 - Vergroening van bedrijfswagens: een uitdaging die op een technologisch neutrale manier benaderd moet worden
Alle nieuwe bedrijfswagens emissievrij maken vanaf 2026 is een grote uitdaging die technologieneutraal moet ingevoerd worden. Emissievrij is niet noodzakelijk gelijk aan elektrificatie van alle nieuwe bedrijfswagens vanaf 2026.

24/09/2020 - Het statuut van "conjunctureel beschermde klant" aangenomen door de Waalse regering
In dit ontwerp van besluit wordt bepaald wie in de categorie beschermde afnemers van elektriciteit en gas thuishoort in de context van de COVID-19-crisis, teneinde "financiële bijstand te verlenen aan huishoudens die door de pandemie het zwaarst getroffen zijn door inkomensverliezen". De maatregel kost 12 miljoen euro en wordt betaald door het Gewest. Tot 40.000 huishoudens zouden van deze maatregel kunnen genieten. Het statuut van beschermde afnemer wordt toegekend op verzoek aan de netbeheerder (GRD) of via een sociale dienst, na ontvangst van de brief van de energieleverancier waarin de situatie van niet-betaling wordt gemeld. Febeg heeft in december 2020 beslist de annulering te vragen van dit besluit omdat dit in strijd is met de verdeling van de bevoegdheden binnen België en de EU regels o.a. op vlak va staatssteun en energie schendt.

28/09/2020 – Voorstel voor een Waals decreet tot tussenkomst van een vrederechter bij het afsluiten van elektriciteit en het plaatsen van budgetmeters
De Waalse PS-MR-ECOLO meerderheid zal een voorstel voor decreet van die strekking indienen. Deze procedure zal de vrederechter in staat stellen te beoordelen of de rechten van de consument zijn gerespecteerd en, afhankelijk van de situatie, de installatie voor te stellen van een budgetmeter, een redelijk betalingsplan, schuldbemiddeling of een afsluiting. Het voorstel komt tegemoet aan het verzoek van consumentenorganisaties en organisaties ter bestrijding van armoede. Zij zijn gekant tegen het systeem van vooruitbetaling (budgetmeter) en vragen de tussenkomst van een onpartijdige derde voordat de elektriciteit wordt afgesloten. FEBEG is van mening dat een procedure bij de vrederechter de procedure zal rekken en dat hierdoor de klant nog meer schulden zal opbouwen. FEBEG heeft een aantal constructieve alternatieven uitgewerkt om de problematiek aan te pakken en voorgesteld aan de betrokken partijen en parlementsleden.

#A2D3F3
Donker

Oktober

01/10/2020 - Nieuwe federale regering: Energietransitie als vehikel voor het post-corona herstel
FEBEG verwelkomt de vorming van een nieuwe federale regering. We feliciteren de nieuwe premier Alexander De Croo en de nieuwe minister van Energie Tinne Van der Straeten. Er zijn veel uitdagingen voor de nieuwe federale regering. Het post-coronaherstel is een prioriteit en dit zal onder meer tot uiting moeten komen in de energietransitie en de strijd tegen de klimaatverandering, die ook op Europees niveau worden aangestuurd.

02/10/2020 - FEBEG Opleiding: Introductie in 'hedging'
Tijdens de coronacrisis is het met de sterk dalende groothandelsprijzen nog duidelijker geworden dat het inschatten, beheren en indekken van risico’s op groothandelsmarkten uitermate belangrijk is voor leveranciers/evenwichts-verantwoordelijken. FEBEG heeft daarom aan SIA Partners gevraagd om een opleiding uit te werken als inleiding op de principes die toegepast worden in het kader van bevoorradings-strategieën. Wat zijn de diverse stappen in het hedging proces? Wat is de impact bij dalende groothandelsprijzen? Kan het sociaal tarief correct gehedged worden?

14/10/2020 - Vlaanderen koopt Deense overschotten aan hernieuwbare energie ter waarde van 22,5 miljoen euro
De bindende doelstelling voor de productie van hernieuwbare energie tegen 2020 bedraagt 13 procent voor België. Vlaanderen zal haar deel van deze doelstelling niet halen (het VEA voorspelt een tekort van 1,8 TWh). Om hoge boetes te vermijden zal Vlaanderen een contract sluiten met Denemarken, dat een overschot heeft. De aankoop van deze zogenaamde 'hernieuwbare energiestatistieken' kost Vlaanderen 22,5 miljoen euro.

15/10/2020 - De Europese Commissie vindt België te weinig ambitieus op het gebied van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie
De Europese Commissie heeft een evaluatie gepubliceerd van de energie- en klimaatplannen (NEKP) van elke EU-lidstaat. In het NEKP heeft België de ambitie voor 2030 met betrekking tot het aandeel hernieuwbare energie in het bruto-eindverbruik van energie verlaagd tot 17,5%. De Commissie, die een streefcijfer van 25% tegen 2030 heeft aanbevolen, beschrijft dit niveau als "weinig ambitieus ". België is volgens de Commissie ook een van de drie lidstaten "die het risico lopen hun 2030-doelstellingen niet te halen". De Commissie is ook van mening dat België een lage ambitie heeft wat betreft het verbeteren van de energie-efficiëntie.

Donker

November

09/11/2020 – ALEGRO: De stroomverbinding tussen België en Duitsland
De ondergrondse hoogspanningslijn tussen Duitsland en België is na een laatste testfase officieel in gebruik genomen. De commerciële exploitatie begint op 18 november. De nieuwe lijn kan het equivalent van het elektriciteitsverbruik van een stad met één miljoen inwoners uitwisselen. Het project zou moeten bijdragen tot een grotere prijsconvergentie tussen de landen in de betrokken zone.

17/11/2020 – België haalt doelstellingen groene energie voor 2020 niet
De federale minister van Energie bevestigt dat de Belgische gewesten niet in staat zullen zijn de EU-doelstelling voor België van 13% groene energie tegen eind dit jaar 2020 te halen. Slechts 11,68% van het eindenergieverbruik zal afkomstig zijn van hernieuwbare bronnen. Het tekort komt vooral van Vlaanderen (-1,8 TWh), de federale overheid (-1,5 TWh) en dan Brussel (-0,15 TWh). Wallonië heeft een overschot (+ 1,47 TWh), maar dit is niet voldoende om het totale tekort te compenseren. Om dit tekort aan groene productie te compenseren, heeft Vlaanderen overschotten opgekocht van Denemarken, en de federale regering rekent op de groei van offshore-windenergie om de percentages snel op te trekken.

19/11/2020 - Webinar FEBEG-Accenture : ‘A market-based approach to flexibility and congestion management at DSO level' 
Met de voortdurende groei van intermitterende productie-installaties voor hernieuwbare energie op het distributienet, met de algemeen verwachte opkomst van elektrische mobiliteit en toenemende verwarming met warmtepompen, worden flexibiliteit en congestiebeheer op het niveau van het distributienetwerk een belangrijk onderwerp. Op basis van deze bevindingen organiseert de FEBEG een webinar om de aanpak van flexibiliteits- en congestiebeheer op het niveau van de DNB te bespreken, met behulp van marktgebaseerde beginselen. De presentaties en de opname van dit webinar zijn hier beschikbaar.

23/11/2020 - Groeiend belang van de Garanties van Oorsprong (GVO) voor elektriciteit
De garanties van oorsprong vormen een alsmaar belangrijker markt. Naarmate de vraag stijgt, wordt het aanbod schaarser en stijgen de labels in waarde, en dát ondersteunt dan weer de investeringen in hernieuwbare energie.

27/11/2020 - Vlaams relanceplan: 125 miljoen voor waterstof
“125 miljoen euro uit het relanceplan Vlaamse Veerkracht gaat naar onderzoek en innovatie rond waterstof” kondigt Vlaamse minister van Economie aan. Groene waterstof produceren is vandaag drie tot vijf keer duurder dan grijze waterstof (uit aardgas) produceren. De investering zal helpen om de productiekost van milieuvriendelijker waterstof te verlagen. Het kan daarbij ook gaan om zogenaamd ‘blauwe’ waterstof, die ook met fossiele brandstoffen wordt gemaakt maar waarbij de vrijgekomen CO2 wordt opgevangen. Vlaanderen heeft een waterstofvisie uitgeschreven om deze investering te omkaderen.

29/11/2020 – Seamade, het grootste windpark in Noordzee is afgewerkt
Met 58 windmolens voor de kust van Oostende zal Seamade het equivalent van het elektriciteitsverbruik van zo'n 500.000 gezinnen produceren. "België is wereldwijd nummer vier op vlak van windenergie op zee en we hebben de vastberaden ambitie om wereldleider te blijven", zegt de federaal minister bevoegd voor Energie. De bouw van de turbines, die nog geen zes maanden duurde, heeft geen vertraging opgelopen door de coronapandemie. Het gaat over een investering van 1,3 miljard euro.

#A2D3F3
Donker

December

08/12/2020 – Tijdelijke uitbreiding van de categorieën van rechthebbenden op het sociaal tarief voor gas en elektriciteit
De regering heeft een tijdelijke uitbreiding aangekondigd van de rechthebbenden op het sociaal tarief. In de praktijk zou dit het aantal begunstigden kunnen verdubbelen. Het zal ook de kosten van de toepassing ervan voor de leveranciers verhogen. FEBEG verwelkomt dan ook de bereidheid om samen met de sector te zoeken naar oplossingen die de gevolgen van de uitbreiding van het sociaal tarief voor de leveranciers tot een minimum beperken zonder de kosten voor het budget of voor de consument te verhogen.

08/12/2020 - Het sociaal tarief zal ten goede komen aan één miljoen Belgische gezinnen
De federale minister van Economie, Pierre-Yves Dermagne, heeft aangekondigd dat 447.000 extra begunstigden gedurende een jaar van het sociaal tarief zullen kunnen genieten. Deze tijdelijke maatregel (die eventueel kan worden verlengd) is genomen in het kader van de pandemie die volgens de minister de ongelijkheden verscherpt en op het gezinsbudget weegt. In de praktijk wordt de toekenning van het sociaal tarief uitgebreid tot de begunstigden van de verhoogde tegemoetkoming in de ziekteverzekering. In de praktijk betekent dit een verdubbeling van het aantal begunstigden tot bijna 20% van de huishoudens. FEBEG dringt aan op een optimalisering van het systeem van sociale tarieven, aangezien het in zijn huidige vorm geen stimulansen biedt om energie-efficiëntiemaatregelen te nemen. Bovendien is de toepassing ervan gebaseerd op een al te ingewikkelde administratieve procedure die geen rekening houdt met de door de energieleveranciers gemaakte kosten.

18/12/2020 – Vlaamse DNB Fluvius versnelt uitrol digitale meters
3 onderaannemers van Fluvius zullen in de komende vier jaar 4,3 miljoen slimme meters te installeren (tot nu toe zijn in Vlaanderen een half miljoen digitale meters geïnstalleerd). Volgens Fluvius zullen 850 extra technici gemiddeld 10 digitale meters per minuut installeren. De ambitie van de Vlaamse regering is om het hele meterpark tegen 1 juli 2029 te vernieuwen.

Donker

Sleutelcijfers 2020

#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker

Downloads 2020

Voor nog meer details en informatie over ontwikkelingen in productie, consumptie, marktprijzen, capaciteit enz. ga naar onze specifieke pagina's:

Je kunt hier ook volgende documenten downloaden:

#A2D3F3
Donker