Jaarverslag 2018

Wit

De belangrijkste momenten van 2018

FEBEG is dag in dag uit met heel veel dossiers bezig. Een paar belangrijke momenten in 2018 steken er echter boven uit. Ontdek hieronder hoe het jaar verlopen is, van maand tot maand. Dit is geen volledige lijst van alle acties van FEBEG maar een selectie van enkele acties die we willen uitlichten.

#F5D3D5
Donker

Januari

04/01/2018 - Acht nationale verenigingen van elektriciteitsbedrijven, waaronder FEBEG, nemen een gemeenschappelijke standpunt in over de capaciteitsmarkten. Deze nationale verenigingen - BE; DE; ES; FR; FR; IR; IT; PT; PT; PT; UK - roepen beleidsmakers op om het creëren van capaciteitsmarkten snel mogelijk te maken als aanvulling op hervormingen op de markt op korte termijn.

08/01/2018 - De ergste aardbeving in Groningen sinds 2012 - impact op de gasvoorziening in België. De beving sterkt de Nederlandse regering in haar overtuiging dat de gaswinning in de regio sterk teruggedrongen moet worden. FEBEG volgt de zaak op de voet omdat de aanvoer van mager gas (L) uit Nederland - momenteel de belangrijkste bron van gas voor ons land - in 2030 zal stoppen. FEBEG vraagt alle betrokken partijen om langlopende leveringscontracten na te komen.

11/01/2018 - Wallonië stelt zich in een voorontwerp van decreet tot doel dat tegen 2034 80% van de elektriciteitsmeters slimme meters moeten zijn. FEBEG is voorstander van de snelle invoering van slimme meters in elk gewest. Ze maken het elektriciteitssysteem efficiënter en vormen een belangrijke schakel binnen de slimme netwerken van de toekomst. Klanten krijgen via slimme meters meer zicht op hun verbruik, besparen energie en kunnen op die manier actiever deelnemen aan de elektriciteitsmarkt. Het dossier zal het hele jaar door geregeld opduiken, in bijzonder in april 2018. Dan worden de Waalse ambities bekendgemaakt, die helaas minder groot zijn dan eerst gezegd.

24/01/2018 - FEBEG roept op om de energiefactuur te vereenvoudigen (persbericht). "De overvloed aan informatie op de factuur veroorzaakt verwarring en maakt het de klant niet gemakkelijker. Er moet een evenwicht worden gevonden tussen de leesbaarheid van de factuur en het nut van bepaalde informatie voor de consument. Zowel consumenten als leveranciers hebben belang bij een leesbare en begrijpelijke factuur die correct en tijdig betaald kan worden", zegt Marc Van den Bosch, directeur-generaal van FEBEG, naar aanleiding van de 15 aanbevelingen die eerder door de Koning Boudewijnstichting zijn gepubliceerd om de energiefactuur te vereenvoudigen en ervoor te zorgen dat energie voor iedereen betaalbaar en beschikbaar blijft.

#A2D3F3
Donker

Februari

07/02/2018 - De Europese Commissie keurt 6 capaciteitsmechanismen goed, waaronder de Belgische strategische reserve. Zes landen sluiten aan bij een zevende (het Verenigd Koninkrijk) in de club van landen die verschillende soorten capaciteitsmarkten hebben geïmplementeerd. FEBEG deelt de analyse van de Europese Commissie wanneer die vaststelt dat een strategische reserve geen mechanisme is dat investeringen in nieuwe capaciteit tijdig kan stimuleren om de energietransitie te vergemakkelijken. FEBEG pleit voor de oprichting van een ‘marktbrede’ capaciteitsmarkt in België.

09/02/2018 - Nieuw uitstel voor Atrias (MIG 6 Software). Atrias, het softwareplatform (MIG 6) dat de uitwisseling van gebruikersgegevens tussen distributienetbeheerders en leveranciers mogelijk moet maken. Het platform zal niet tegelijk met de installatie van de eerste digitale meters in Vlaanderen (01/2019) gelanceerd worden. Een nieuwe lanceringsdatum wordt pas begin 2019 bekendgemaakt. FEBEG heeft een audit van Atrias gevraagd om zo snel mogelijk een nieuw stappenplan te bepalen. Het MIG 6-platform is een cruciaal onderdeel van het intelligente energiesysteem van de toekomst. Leveranciers hebben financieel geleden onder het uitstel van dit strategische project..

12/02/2018 - Europees evenement "Power Sector Vision". Tijdens het evenement " Power Sector Vision" op 8 februari presenteerde Eurelectric aan Maroš Šefčovič, vicevoorzitter van de Europese Commissie, haar langetermijnvisie voor de Europese elektriciteitssector, ondertekend door de CEO's van de grootste elektriciteitsbedrijven en door nationale verenigingen, waaronder FEBEG.

16/02/2018 - De Europese Commissie keurt de Belgische certificaten voor hernieuwbare elektriciteit en hoogrendementswarmtekrachtkoppeling in Vlaanderen goed. De Commissie concludeert dat de huidige steunmaatregelen voor hernieuwbare energie en warmtekrachtkoppeling in Vlaanderen in overeenstemming zijn met de regels voor staatssteun. Die regelingen helpen de EU en België om hun energie- en klimaatdoelstellingen te halen zonder het principe van concurrentie in het gedrang te brengen. Door dit besluit wordt het Vlaamse steunsysteem goedgekeurd tot 27.12.2027. FEBEG is verheugd over deze beslissing om binnen een afzienbaar en stabiel kader passende steun te verlenen.

19/02/2018 - De ALEGrO-werken om de elektriciteitsnetwerken van België en Duitsland aan elkaar te koppelen, zullen twee jaar duren.  Elia begint aan het ALEGrO-project voor een ondergrondse leiding van 90 km lang die de Belgische en Duitse stroombekkens met elkaar zal verbinden. ALEGrO zal vanaf 2020 een transmissiecapaciteit van 1000 MW of ongeveer 10% van het gemiddelde Belgische verbruik aanbieden. De koppeling vormt een aanvulling op de bestaande aansluitingen met het Verenigd Koninkrijk, Nederland en Frankrijk. FEBEG is voorstander van verbindingen met de buurlanden, voor zover dit de bevoorradingszekerheid verbetert en voor een nivellering van de prijzen binnen de CWE-zone zorgt. Verder is het ook een manier om te garanderen dat de Belgische energieproducenten hun productie kunnen exporteren. FEBEG vraagt echter dat er voor elke nieuwe koppeling een zeer gedetailleerde kosten-batenanalyse wordt gemaakt vooraleer er een beslissing wordt genomen.

Donker

Maart

01/03/2018 - Sluiting van een sectorale overeenkomst inzake sociale programmering en een sectorale collectieve arbeidsovereenkomst rond opleiding. Na langdurige onderhandelingen wordt een sectorale overeenkomst bereikt over de sociale programmering voor 2017-2018. De overeenkomst voorziet in een periodieke loonsverhoging van 1,1% vanaf 1.1.2018 en de invoering van een dag anciënniteitsverlof voor personeel dat volgens de nieuwe arbeidsvoorwaarden (NAV) werkt. Diezelfde dag wordt een sectorale CAO over opleiding gesloten, waarbij de leden zich ertoe verbinden om vanaf 2018 gemiddeld 5 dagen (voltijds equivalent) opleiding per jaar voor de hele sector aan te bieden.

16/03/2018 - FEBEG pleit voor een verduidelijking van de marktrollen. Naar het voorbeeld van de onlangs in Nederland aangenomen VET-wet pleit FEBEG voor een duidelijke rolverdeling tussen gereguleerde en niet-gereguleerde marktspelers om eerlijke concurrentie te stimuleren. FEBEG is van mening dat commerciële marktspelers door hun onderlinge concurrentie het best geplaatst zijn om de nodige innovatieve oplossingen te ontwikkelen, tegen een maatschappelijke kost die binnen de perken blijft. FEBEG pleit daarom voor een strikt onderscheid tussen gereguleerde en niet-gereguleerde activiteiten ('unbundling') en voor een duidelijke omschrijving van de rollen van elke partij.

19/03/2018 - FEBEG reageert op de CREG-studie over het rendement van de bestaande STEG-centrales in België. In een "position paper" becommentarieert ze de theoretische aanpak van de CREG en maakt ze ernstige kanttekeningen bij de al te positieve conclusies van de studie. Voor FEBEG houdt de studie onvoldoende rekening met de werkelijke marktomstandigheden en ze is van mening dat er onder deze omstandigheden geen stevige basis is om de STEG-installaties op lange termijn op de Belgische markt te behouden. Voor FEBEG is er dan ook geen duidelijk investeringssignaal om nieuwe STEG-eenheden te bouwen.

30/03/2018 - De federale regering raakt het eens over een energiestrategie. Deze strategie is een van de pijlers van het energiepact waar de federale regering en de drie gewesten samen zullen instappen. De strategie stelt de terugtrekking uit kernenergie tegen 2025 niet in vraag. Er is een wetgevend tijdschema opgesteld, onder meer voor het parallel vastleggen van een energienorm en een capaciteitsmarkt. FEBEG neemt nota van de bereikte overeenkomst. Het bestaan van een federale energiestrategie is een belangrijke stap voor de sector. FEBEG benadrukt dat de omzetting van dit pact in politieke maatregelen op alle betrokken overheidsniveaus en in productie-instrumenten een nooit geziene politieke en industriële uitdaging zal zijn.

#A2D3F3
Donker

April

18/04/2018 - De consolidatie op de Belgische energiemarkt gaat verder. In april kondigt Total de overname van Direct Energie (Poweo in België) aan. De groep Total, die in 2016 al Lampiris in België heeft overgenomen, breidt op die manier haar portefeuille in België uit en heeft nu de STEG-centrale in Marcinelle in handen, die Direct Energie in 2016 heeft gekocht. Eerder dit jaar wordt in Duitsland een akkoord bereikt over de nieuwe rolverdeling tussen RWE en eOn (RWE zal zich op termijn op productie toeleggen, eOn zal zich bezighouden met distributie en klantenportefeuilles). Het gaat om een gigantische financiële operatie die wel eens een impact zou kunnen hebben op de verhoudingen op de Europese markt. In mei kondigt MEGA aan dat het de klantenportefeuille van Enovos in België overneemt. Nog in 2018 voltooit Eneco, de 4de grootste speler op de Belgische markt, de overname van Eni, de 3de grootste speler in België. FEBEG volgt die verschillende consolidatiebewegingen, waarbij verschillende van haar leden rechtstreeks betrokken zijn, met grote aandacht.

20/04/2018 - Philippe Van Troeye verkozen tot voorzitter van FEBEG. Op 20 april 2018 heeft de Raad van Bestuur van FEBEG Philippe Van Troeye, CEO van ENGIE Benelux, verkozen tot toekomstig voorzitter van FEBEG, Federatie van de Belgische Elektriciteits- en Gasbedrijven.  Hij volgt Grégoire Dallemagne op, CEO van EDF-Luminus. Philippe Van Troeye neemt de leiding van FEBEG over in een context waarbij de sector verregaande, snelle veranderingen ondergaat. De elektriciteits- en gassector wil van de bewustwording rond de klimaatproblematiek een prioriteit maken en is daarom volop in beweging.

16/04/2018 - De aanpassing van het federaal technisch reglement: een moeilijke evenwichtsoefening! Nu de Europese netwerkcodes in Belgische wetgeving moeten worden omgezet, zal het federaal technisch reglement ingrijpend worden herzien. Elia organiseert van 15 maart tot 16 april 2018 een raadpleging over haar voorstellen om het federaal technisch reglement en de bijhorende technische vereisten te wijzigen. Nu de Europese netwerkcodes in Belgische wetgeving moeten worden omgezet, zal het federaal technisch reglement ingrijpend worden herzien. Elia organiseert van 15 maart tot 16 april 2018 een raadpleging over haar voorstellen om het federaal technisch reglement en de bijhorende technische vereisten te wijzigen. Gezien de grote impact van de aanpassingen aan het federaal technisch reglement slaan de netgebruikers, waaronder FEBEG, de handen in elkaar om samen te reageren.

20/04/2018 - Akkoord binnen de Waalse taskforce Groenestroomcertificaten. Het rapport van de Task Force Groenestroomcertificaten, waaraan FEBEG actief heeft meegewerkt, is een werk- en reflectiedocument voor de minister, zijn administratie en de toezichthouder. FEBEG is tevreden dat ze heeft bijgedragen aan het formuleren van aanbevelingen die bevestigen dat de wil bestaat om de  opgelopen achterstand weg te werken en de energietransitie in Wallonië te laten doorbreken.

Donker

Mei

03/05/2018 - Jaarverslag van de federale Ombudsdienst voor Energie: de leveranciers tonen aan dat ze veel oog hebben voor de kwaliteit van de dienstverlening. De leveranciers hebben kennis genomen van het jaarverslag van de federale Ombudsdienst voor Energie. De ongeveer 2190 ontvankelijk verklaarde klachten zijn alles samen een bescheiden aantal in vergelijking met de 9 miljoen punten waar leveranciers gas of elektriciteit leveren (0,24 klachten per 1000 leveringspunten). In dat opzicht komt onze sector gunstig voor de dag ten opzichte van andere nutssectoren. FEBEG roept klanten op om in geval van een probleem bij voorkeur contact op te nemen met de klantendienst van hun leverancier. In de overgrote meerderheid van de gevallen wordt een oplossing gevonden waar beide partijen zich in kunnen vinden.

11/05/2018 - Het Waals Parlement keurt de hervorming van de distributienetbeheerders goed. Aan het einde van de hervorming kunnen de Waalse netbeheerders enkel nog ‘pure players’ zijn. Hun taken zullen beperkt blijven tot het uitbaten, beveiligen en onderhouden van de distributienetwerken. Tot op zekere hoogte komt deze hervorming tegemoet aan de vraag van FEBEG om de activiteiten van de niet-gereguleerde spelers op de energiemarkt duidelijk af te bakenen.

14/05/2018 - De VREG trekt de leveringsvergunning van Belpower (lid van FEBEG, al 13 jaar actief in de elektriciteitsvoorziening) voor elektriciteit in. Dat is een primeur op de Belgische elektriciteitsmarkt. In de weken daarna kondigen sommige distributienetbeheerders aan dat Belpower geen toegang meer krijgt tot hun netwerk. Op 7 juni kondigt Belpower de stopzetting van haar elektriciteitslevering aan. Het is tegelijk een serieuze test voor de procedure voor een noodleverancier/-levering. In het kader van die procedure heeft FEBEG eerder dit jaar deelgenomen aan een gezamenlijk overlegproces met de toezichthouders. In dat verband pleit FEBEG voor een maximale harmonisering van de procedures in de verschillende gewesten.

#A2D3F3
Donker

Juni

14/06/2017 - Akkoord binnen de Europese trialoog over bepaalde hoofddoelen van het Clean Energy Package (CEP). Onderhandelaars van de Europese landen, het Parlement en de Europese Commissie hebben overeenstemming bereikt over de doelstellingen voor hernieuwbare energie en energie-efficiëntie. Het aandeel van hernieuwbare energie in het uiteindelijke energieverbruik bedraagt momenteel 17% maar tegen 2030 zal het bijna moeten verdubbelen tot 32% (met een subdoelstelling van 14% voor de transportsector). Op die manier zou de CO2-uitstoot in de EU met 40% moeten verminderen ten opzichte van 1990. De energie-efficiëntiedoelstelling is uiteindelijk vastgesteld op 32,5% ten opzichte van het referentiescenario. FEBEG pleit voor grote ambities en haar leden bieden hun hulp aan om de niet-ETS-sectoren van de Belgische economie koolstofarm te maken. Via Eurelectric werkt FEBEG mee aan de Europese lobby voor het deel van het CEP over elektriciteit.

27/06/2018 - Jaarverslag van FEBEG. Ter gelegenheid van de Algemene Vergadering publiceert FEBEG voor het eerst haar jaarverslag in digitale vorm. Ontdek online de belangrijkste gebeurtenissen en dossiers van FEBEG in 2017 en de belangrijkste cijfers van de federatie.

27/06/2018 - Jaarlijks FEBEG-event 2018: "Energiebedrijven en lokale overheden: partners voor de energietransitie". Op 27 juni 2018 brengt FEBEG de belangrijkste spelers uit de sector en haar voornaamste stakeholders samen voor haar jaarlijkse evenement. Meer dan 220 gasten zijn aanwezig bij de presentaties en debatten over de rol die lokale overheden, in samenwerking met de energiesector, kunnen spelen om de energietransitie te versnellen. De presentaties en foto's van het evenement zijn beschikbaar via de link.

29/06/2018 - FEBEG mengt zich in het nationale debat over een CO2-taks. Op dit ogenblik betalen FEBEG-producenten die CO2 uitstoten een prijs voor die emissies zoals vastgelegd op de EU-ETS-markt (EU Emissions Trading Scheme), het Europese systeem voor handel in emissierechten. FEBEG is van mening dat een CO2-taks voor de niet-ETS-sectoren (transport, bouw, industrie, enz.) - die goed zijn voor bijna twee derde van de Belgische uitstoot van broeikasgassen - nuttig kan zijn voor de transitie naar een koolstofarme samenleving. Daarvoor moet aan een aantal voorwaarden voldaan worden: bij voorkeur in een Europees kader, elektriciteit en gas moeten vrijgesteld worden van een CO2-taks want zij zullen immers de drijvende kracht achter de energietransitie zijn; de middelen die vrijgemaakt worden voor het invoeren van die heffing moeten volledig aan de financiering van de energie- en klimaattransitie besteed worden; en er is een breed politiek en sociaal draagvlak nodig en een stabiel kader dat een afzienbare ontwikkeling van de CO2-taks bevordert.

Donker

Juli

01/07/2018 - Fusie van Eandis en Infrax tot Fluvius. Fluvius wordt zo de enige distributienetbeheerder in Vlaanderen voor gas en elektriciteit en openbare verlichting. Fluvius is daarom een belangrijke partner voor FEBEG-leden. De gegenereerde synergieën zullen vanaf 2022 een besparing van 110 miljoen euro opleveren, wat uiteindelijk zou moeten leiden tot een vermindering van het aandeel van de netwerkkosten in de eindfactuur van de klanten. De FEBEG pleit al enkele jaren voor een beter bestuur van de netwerkbeheerders. Voor FEBEG is consolidatie in Vlaanderen een stap in de goede richting als de wetgever de consolidatie begeleidt met strikte regels voor de respectieve marktrollen van geliberaliseerde en gereguleerde marktpartijen.

Slimme meters: tegenovergestelde beslissingen in de verschillende gewesten. Eind juni keurde de Vlaamse Regering de invoering van digitale meters vanaf 1 januari 2019 goed.

Het ontwerp van decreet moet nog worden goedgekeurd door het Parlement. Volgens een recente analyse in opdracht van de VREG zullen slimme meters de gemeenschap 440 miljoen euro per jaar opbrengen. Begin juli was het de beurt aan het Brusselse en het Waalse parlement om respectievelijk een ontwerp van ordonnantie en een ontwerp van decreet over slimme meters op te stellen. Voor FEBEG is de invoering van slimme meters cruciaal om werk te maken van de energietransitie. Toch is de kous daarmee niet af: FEBEG betreurt dat in Vlaanderen de bidirectionele teller te lang wordt behouden en dat er geen rekening wordt gehouden met de distributietarieven, wat de facturatie enorm complex maakt. FEBEG is verheugd dat het Waalse en Brusselse Gewest bereid zijn om te zorgen voor het kader dat nodig is om digitale meters in te voeren. Aan de andere kant betreurt FEBEG dat er weinig daadkracht en dynamiek is en dat het aantal beoogde segmenten beperkt blijft. Dat leidt er vooral toe dat de digitale meter pas in 2023 zou worden ingevoerd in Wallonië, door een omslachtig proces van reglementair onderzoek en parlementaire goedkeuring voor het goedkeuren van elk bijkomend segment waarin de meter wordt ingevoerd, en doordat er slechts 4 mogelijke tarieven zouden komen in Brussel.

13/07/2018 - Besluit van de regering om een Federaal Comité Energie op te richten om het energiebeleid te evalueren. De Ministerraad heeft een wetsontwerp voor een federaal energiecomité goedgekeurd dat de impact van het gevoerde beleid op de bevoorradingszekerheid, het klimaat, de koopkracht van de gezinnen en het concurrentievermogen van de bedrijven zal evalueren. Het comité zal een beroep doen op deskundigen van de Nationale Klimaatcommissie, FORBEG, Elia, de CREG en DG Energie om adviezen te formuleren. Het comité, dat zal bestaan uit vertegenwoordigers van de federale regering, de gewesten, de werkgevers en de industrie, kan advies inwinnen bij andere deskundigen uit de energiesector. Het zal een verslag of 31/10 van elk jaar aan de Minister van Energie en de Kamer van Volksvertegenwoordigers voorleggen. FEBEG, die de energieproducenten en -leveranciers vertegenwoordigt, wil haar expertise inbrengen en regelmatig geraadpleegd worden in het kader van de werkzaamheden van het comité.

20/07/2018 - Het project ‘Capaciteitsremuneratiemechanisme’ wordt door de regering goedgekeurd. De federale regering stemt in met het project Capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM), waarvoor FEBEG al lange tijd pleitte. FEBEG is verheugd over deze beslissing om in België een marktbreed mechanisme voor capaciteitsremuneratie (CRM) in te voeren. Dit CRM zal de energiemarkten (EOM) aanvullen met een echte capaciteitsmarkt die de beschikbaarheid van voldoende productie-, opslag- en vraagbeheersingscapaciteit garandeert om het land op lange termijn van elektriciteit te voorzien. Voor FEBEG is dit in dit stadium een voorstel van de Belgische regering dat nog formeel moet worden goedgekeurd door de Europese Commissie en vervolgens operationeel moet worden. Er is dus nog veel werk voor de boeg. Het moet snel gaan aangezien de investeringen idealiter in 2021 van start moeten gaan.

#A2D3F3
Donker

Augustus

31/08/2018 - De federale regering keurt een principenota goed die de weg vrijmaakt voor het organiseren van overheidsopdrachten voor nieuwe offshore windparken. Op de Noordzee zijn nieuwe windparken gepland met een capaciteit van 1,7 GW. De bouw daarvan begint in 2025. Het aanbestedingssysteem komt in de plaats van het concessiesysteem dat tot nu toe meestal gebruikt wordt. Deze beslissing kadert in het Belgisch interfederaal energiepact en moet nog worden omgezet in wetteksten.

Donker

September

04/06/2018 - Einde van de strategische reserve in België. Minister van Energie Marie Christine Marghem kondigt aan dat ze besloten heeft geen strategische reserve aan te leggen voor het winterseizoen 2018-2019. Op basis van studies van Elia is de minister van oordeel dat de beschikbare capaciteit op de markt en via invoer voldoende is om de risico’s op het vlak van de bevoorradingszekerheid op te vangen. FEBEG is blij dat ze de afgelopen jaren heeft meegewerkt aan het aanleggen van de strategische reserve en stelt vast dat sommige van haar leden hebben besloten om eenheden uit de strategische reserve op de markt te brengen. Ze benadrukt echter dat er in België snel een capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM) op basis van de markt moet komen om de risico’s op het vlak van de bevoorradingszekerheid op lange termijn aan te pakken.

17/09/2018 - De Waalse regering stemt in met een voorontwerp van decreet om het probleem van de groenestroomcertificaten op te lossen. Het mechanisme van de groenestroomcertificaten wordt gehandhaafd voor zowel oude als nieuwe projecten. Er komen geen nieuwe belastingen en de energiefactuur zal niet duurder worden. Er is een wijziging gepland van het aantal certificaten dat wordt toegekend en van de duur van die certificaten. De financiering van de schuld van het systeem wordt toevertrouwd aan een private bankingpartner. De regering stelt ook een gerechtelijke schikking voor voor prosumenten die in beroep zijn gegaan tegen het Waals Gewest vanwege de beperking van groenestroomcertificaten tot 10 jaar (voorheen 15 jaar). FEBEG, dat aanvankelijk deelnam aan de taskforce groenestroomcertificaten, is tevreden dat het systeem voor groenestroomcertificaten in stand wordt gehouden en dat de verdere ontwikkeling ervan nu onder controle is. FEBEG zal er nauwlettend op toezien dat de invoering van deze oplossingen de ontwikkeling van hernieuwbare energie in Wallonië niet in gevaar brengt en dat het Gewest op dit vlak ambitieus blijft.

27/09/2018 - De Europese Commissie keurt de staatssteun voor 3 nieuwe Belgische windparken goed. Hiermee wordt de weg vrijgemaakt voor de bouw van de laatste drie offshorewindmolenparken die tegen 2020 voor de Belgische kust moeten verschijnen: Mermaid, Seastar en Northwester. Samen zijn ze goed voor een vermogen van 706 MW. FEBEG is verheugd dat deze cruciale stap voor de energietransitie in ons land is gezet. Naar aanleiding van de beslissing onderstreept FEBEG het belang van een evenwichtig steunbeleid voor de ontwikkeling van hernieuwbare energie in België.

Donkere wolken boven de bevoorradingszekerheid - de aankondiging van de onverwachte onbeschikbaarheid van verschillende kernreactoren voor de winterperiode zwengelt de speculatie over de bevoorradingszekerheid van ons land en de mogelijke invoer van een afschakelplan weer aan. FEBEG mengt zich via de pers en haar eigen informatiekanalen in het debat om de gemoederen te bedaren.

#A2D3F3
Donker

Oktober

03/10/2018 - FEBEG vraagt dat energie- en klimaatplannen ook aandacht hebben voor gas. FEBEG is zowel in de elektriciteits- als in de gassector actief en is tevreden over de plannen om steeds meer over te schakelen op elektriciteit als energiebron en pleit er ook voor dat de optie gas mogelijk blijft. Gas is een deel van de oplossing. Gas is een moderne bron van energie. Biogas, Power-to-Gas hebben de wind in de zeilen in Europa en België. De injectie van waterstof en hernieuwbaar gas uit die nieuwe sectoren in het aardgasnet zal de toch al aantrekkelijke prestaties van gas op het vlak van CO2-uitstoot nog verder verbeteren. Maar we mogen aardgas niet vergeten. Ook daar zijn er mogelijkheden om minder CO2 uit te stoten. Denken we maar aan CCS-technologieën (Carbon Capture & Storage) of een verdere stap in de richting van een circulaire economie, waarbij CO2 volledig wordt teruggewonnen voor de productie van nieuwe producten of brandstoffen (CCU).

09/10/2018 - Gezamenlijke oproep van verschillende Europese federaties om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen en de bevoorradingszekerheid te garanderen. Op 10 oktober lanceren de energiefederaties van Duitsland, Nederland, Frankrijk, Luxemburg, Oostenrijk, Zwitserland, Noorwegen, het Verenigd Koninkrijk en België (vertegenwoordigd door FEBEG) een gezamenlijke oproep om de Europese klimaatdoelstellingen te behalen en de bevoorradingszekerheid te garanderen. De federaties zijn van mening dat de continuïteit van de elektriciteitsvoorziening alleen kan worden gewaarborgd door de verdere ontwikkeling van een geïntegreerde Europese elektriciteitsmarkt die is aangepast aan de energietransitie, en door nauwe samenwerking tussen buurlanden. De federaties vragen de Europese Commissie om meer aandacht te besteden aan deze kwestie.

19/10/2018 - Vereenvoudiging van de energiefactuur. De minister van Consumentenbescherming en de ministers van Energie kondigen in onderling overleg aan dat ze de energiefactuur willen harmoniseren en vereenvoudigen, zodat die voortaan op 1 recto verso A4-pagina past. FEBEG, dat heeft deelgenomen aan alle voorbereidende werkzaamheden voor deze vereenvoudiging, is verheugd over het initiatief van de ministers. Het moedigt de bevoegde autoriteiten ook aan om "gebruik te maken van het momentum om de factuur niet alleen te vereenvoudigen, maar ook de factuur te verlichten, alternatieven te bestuderen voor de financiering van zowel ecologische als sociale openbare-dienstverplichtingen (ODV's), die zwaar doorwegen in de factuur". Dat moet de transitie naar koolstofarme energiebronnen vergemakkelijken. De invoering kan pas in 2019 gebeuren, nadat de verschillende bevoegde overheidsniveaus hun regelgeving hebben aangepast.

24/10/2018 - FEBEG wordt in het Vlaams Parlement gehoord over het invoeren van de digitale meter in Vlaanderen. FEBEG pleit ervoor om op termijn variabele prijzen in te voeren en de terugdraaiende teller af te schaffen. Parallel aan dat debat kondigen Fluvius en de minister van Energie aan dat de invoering met 6 maanden wordt uitgesteld vanwege problemen met de bevoorrading van de leverancier. De minister kondigt ook aan dat prosumenten geen prioritaire doelgroep zullen vormen zolang er geen duidelijkheid is over hoe er met prosumenten moet worden omgegaan. FEBEG betreurt het uitstel en de vertraging en herinnert eraan dat de digitale meter een essentieel onderdeel is in de transitie naar een koolstofarm energiesysteem.

Donker

November

19/11/2018 - FEBEG verhuist en sluit aan bij de Energy Hub - FEBEG verhuist naar een kantoor vlakbij de Congreskolom. Het sluit zich aan bij de Energy Hub, een gemeenschappelijke werkplek voor verschillende sectorale federaties en verenigingen met complementaire activiteiten, die allemaal actief zijn in de energiesector: Becquerel, BoP (Belgian Offshore Platform), Cogen, Edora, FEBEG, Flux 50, Ode. De Energy Hub-partners delen twee platforms en gemeenschappelijke werk- en vergaderinfrastructuur. Naast een rationeel gebruik van middelen en meer synergie tussen de verschillende organisaties, kunnen onze respectieve leden en stakeholders dankzij de verhuis profiteren van één centrale plaats voor sectorale contacten, en de partnerfederaties binnen de Energie Hub kunnen nauwer overleggen over bepaalde gemeenschappelijke dossiers.

23/11/2018 - Elia publiceert haar visie "Towards a consumer centric system" en stelt voor om deel te nemen aan tests. Elia wil prosumenten de kans bieden om hun flexibiliteit in real time te vergroten. Het concept zou netwerkbeheerders in staat stellen om die flexibiliteit te gebruiken om hun netwerk in evenwicht te brengen, en de marktspelers - inclusief leveranciers – zouden zo nieuwe producten en marktmodellen kunnen creëren.[KS1]  Om die visie concreet te maken, stelt Elia een sectoraal partnerschap voor om een real-time datacommunicatieplatform te ontwikkelen, het marktontwerp aan te passen om prijssignalen te genereren en nieuwe digitale tools te creëren en te gebruiken om het alle betrokken partijen gemakkelijker te maken. In 2019 zal een Sandbox-omgeving ter beschikking worden gesteld om bestaande en nieuwe concepten te testen en Elia roept alle betrokkenen op om zich in te schrijven voor deze testomgeving. FEBEG juicht dit project toe, [KS2] omdat het beantwoordt aan verschillende van haar eisen op het vlak van flexibiliteit, innovatie, integratie van prosumenten, enz. in de markt. FEBEG zal bijzondere aandacht besteden aan het beheer van het project en aan het naleven van de respectieve marktrollen van de verschillende deelnemende partijen. Tot slot benadrukt FEBEG dat de uitdaging niet alleen van technische aard is. Om de visie te verwezenlijken, moeten ook heel wat wettelijke obstakels uit de weg geruimd worden.

#A2D3F3
Donker

December

04/12/2019 - De lidstaten van de Europese Unie keuren het ‘pakket schone energie’ goed waarover in de tweede helft van het jaar in het Europees Parlement is onderhandeld. Tegen 2030 moet de Unie 32% van haar energie uit hernieuwbare energiebronnen halen en haar energie-efficiëntie met 32,5% verbeteren ten opzichte van 2005. Als gevolg van een verschil in visie tussen de 3 gewesten onthoudt ons land zich van stemming over hernieuwbare energie en stemt het tegen het voorstel over energie-efficiëntie. FEBEG roept de federale overheid en de deelstaten op om systematisch blijk te geven van ambitie op het vlak van hernieuwbare energie en energie-efficiëntie.

05/12/2019 – Elektrische koppeling over het Kanaal heen: Nemo verbindt de Belgische en Britse elektriciteitsmarkten fysiek met elkaar. Vóór de officiële ingebruikname in het eerste kwartaal van 2019 is een testfase gepland. Met een capaciteit die even groot is als die van een kerncentrale (1.000 MW) vormt deze nieuwe koppeling een aanvulling op de bestaande koppelingen met Frankrijk, Nederland en Luxemburg. FEBEG juicht deze nieuwe verbinding toe want ze maakt het mogelijk om elektriciteit in te voeren, ze zorgt voor een betere liquiditeit op de markten die binnen het gebied meer geharmoniseerd zijn, ze is een bijkomend instrument om de bevoorradingszekerheid te waarborgen en vergeten we ten slotte ook niet dat deze verbinding een kans is om energie naar het Verenigd Koninkrijk uit te voeren. Er wordt ook gebouwd aan een koppeling met Duitsland, Alegro genaamd, met een capaciteit die ongeveer gelijk is aan die van Nemo. FEBEG vraagt de overheid om elk verzoek voor een nieuwe koppeling te bestuderen op basis van een gedetailleerde kosten-batenanalyse. FEBEG benadrukt dat een grotere interconnectiecapaciteit weliswaar leidt tot een betere werking van de markt en meer prijsconcurrentie, maar dat ze niet per definitie bijdraagt tot de bevoorradingszekerheid. Er moet immers een onderscheid worden gemaakt tussen de interconnectiecapaciteit en de beschikbaarheid van overtollige productiecapaciteit in het buitenland voor export naar België. Bovendien is de interconnectiecapaciteit geen vast gegeven, d.w.z. in tijden van schaarste kan de netbeheerder ze niet garanderen.

05/12/2019 - FEBEG vraagt de federale regering om zo snel mogelijk het wetsontwerp voor de invoering van een capaciteitsmarkt in België goed te keuren. FEBEG dringt er in een persbericht op aan dat de regering verder werkt aan een positief klimaat om de nodige investeringen aan te trekken in de bestaande en nieuwe capaciteit die nodig is om de bevoorradingszekerheid van ons land te waarborgen. Het is cruciaal dat het federale parlement het wetsontwerp over de capaciteitsmarkt zeer snel goedkeurt, bij voorkeur vóór het einde van het jaar en in elk geval tijdens deze legislatuur, zodat de FOD Economie, de CREG en Elia - in overleg met de Europese Commissie - kunnen beginnen met de ontwikkeling van de economische parameters en concrete modaliteiten voor de invoer van de technologisch neutrale capaciteitsmarkt.
Later deze maand zal FEBEG herhalen dat het dossier prioritair behandeld moet worden door de federale regering in lopende zaken.

12/12/2019 – De netwerkbeheerders onderzoeken de verdere aanpak van een centraal gegevensuitwisselingssysteem. De oorspronkelijk geplande startdatum van het systeem zal niet gehaald worden. Atrias, het bedrijf dat in handen is van de netwerkbeheerders en dat de invoering van het central clearing house op de Belgische energiemarkt leidt, verklaart de vertragingen door de veranderende context van de energietransitie, die voor steeds meer nieuwe problemen en technische uitdagingen zorgt. De komende weken en maanden zullen besteed worden aan het stabiliseren van wat al gebouwd is en het bestuderen van een gefaseerde, aangepaste aanpak van het project. Atrias wil de resultaten van de studie in het voorjaar van 2019 delen met de projectpartners (inclusief leveranciers) en zo snel mogelijk een functioneel, betaalbaar en toekomstgericht systeem voor de hele Belgische markt lanceren. Naar aanleiding daarvan herhaalt FEBEG dat ze hoopt op een Belgische interfederale oplossing, "omdat dat de meest rationele en voordelige oplossing is voor alle partners". Voor FEBEG moeten alle marktprocessen onder het nieuwe systeem vallen en mag er niets aan te merken zijn op de kwaliteit van het systeem, aangezien de juistheid van de factuur van miljoenen klanten ervan afhangt.

12/12/2019 - Consolidatie in de energiesector? Voor het eerst sinds de liberalisering van de markt stelt een CREG-rapport een consolidatie van de gas- en elektriciteitsmarkt vast. Het aantal leveranciers daalt als gevolg van de consolidatie van de sector, die in 2016 begon. Dat valt vooral op in het Brussels Gewest, waar het hoge niveau van de openbare dienstverplichtingen en de hoge risico’s op wanbetaling - die vooral leveranciers treffen - bijzonder ontmoedigend werken. De voorbije jaren heeft FEBEG de overheid systematisch gewezen op de risico's van marktconsolidatie in verband met het toenemende onevenwicht in het leveranciersmodel. Om concurrentie aan te moedigen, is het cruciaal om de energiefactuur opnieuw te concentreren op de energie zelf en de distributie ervan.

Donker

Kerncijfers 2018

#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker
#F5D3D5
Donker
Donker

Downloads 2018

Voor nog meer details en informatie over ontwikkelingen in productie, consumptie, marktprijzen, capaciteit enz. ga naar onze specifieke pagina's:

Je kunt hier ook volgende documenten downloaden:

#A2D3F3
Donker